EN

actual {adjektiv}

volume_up
They amount, in actual fact, to direct subsidies to the fishing industry.
I själva verket rör det sig om direkta subventioner till fiskeindustrin.
This directive is, in actual fact, the keystone of European energy policy.
Det här direktivet är i själva verket kärnan i Europeiska unionens energipolitik.
They do not develop the actual camera technology; the cameras are purchased as needed.
Själva kameratekniken utvecklar de dock inte - kameror köps in efter behov.
There is still a very great deal left to be done, and no actual plan of action.
Det finns ännu en hel del kvar att göra men vi har ingen verklig handlingsplan.
With the socialists, this ambiguity turns to actual loathing.
Med socialisterna övergår denna tvetydighet till verklig avsky.
In other words, actual consideration for those who are left behind.
Det handlar med andra ord om verklig omtanke om dem som fortfarande är i livet.
And the second is that people seem to be experiencing an actual connection.
Och det andra är att människor verkar uppleva en faktisk kommunikation.
Global warming does not mean actual warming in every single part of the world.
Global uppvärmning innebär inte en faktisk uppvärmning i varje enskild del av världen.
Therefore, we are asking in this resolution for there to be an actual ceasefire.
Därför kräver vi i resolutionen att det blir en faktisk vapenvila.
In our opinion, it marks a great step forward and an actual victory for this Parliament.
Det är en riktig seger för parlamentet.
Expenses are to be paid only for the actual costs incurred, which I think is the right solution.
Jag anser att denna lösning är riktig.
We now have more or less an actual framework of minimum directives in terms of health and safety.
Sakta men säkert har vi nu fått en riktig ram för minimidirektiv på området för säkerhet och hälsa.
actual
They amount, in actual fact, to direct subsidies to the fishing industry.
I själva verket rör det sig om direkta subventioner till fiskeindustrin.
This directive is, in actual fact, the keystone of European energy policy.
Det här direktivet är i själva verket kärnan i Europeiska unionens energipolitik.
They do not develop the actual camera technology; the cameras are purchased as needed.
Själva kameratekniken utvecklar de dock inte - kameror köps in efter behov.
Not one of them constitutes an actual minority.
Ingen av dem utgör en egentlig minoritet.
The actual measurement for the stability of a currency is the rate of inflation.
Den egentliga indikatorn för en valutas stabilitet är inflationstakten.
All bureaucracy of this sort is depriving actual research of resources.
All den byråkrati som nämnts ovan tär på den egentliga forskningen.

Användningsexempel för "actual" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe Green Paper launches a discussion on the actual future, but ignores reality.
I grönboken inleds diskussionen om själva framtiden, men verkligheten ignoreras.
EnglishThere is still a very great deal left to be done, and no actual plan of action.
Det finns ännu en hel del kvar att göra men vi har ingen verklig handlingsplan.
EnglishThe actual focus of the report is not fraud as such, but rather irregularities.
Betänkandet är egentligen inte inriktat på bedrägerier utan på oegentligheter.
EnglishWe should be talking about and implementing only a budget based on actual needs.
Vi borde i stället tala om och tillämpa endast en budget baserad på verkliga behov.
EnglishThat, I believe, is one reason why EU money is not in actual fact being spent.
Detta tror jag är ett skäl till att man faktiskt inte gör av med unionens pengar.
EnglishWe should be talking about and implementing only a budget based on actual needs.
Detta kommer att stärka den trovärdighet som förväntas av Europaparlamentet.
EnglishIs it your overall view, Commissioner, that the system is in actual fact failsafe?
Herr kommissionsledamot! Anser ni att systemet generellt sett faktiskt är ofelbart?
EnglishNext, the actual content of the Charter is ambiguous and inadequate on some counts.
Dessutom är det nuvarande innehållet på vissa punkter tvetydigt och otillräckligt.
EnglishThe actual catches, which are smaller than those permitted, fell to a quarter.
De verkliga fångsterna som är mindre än de tillåtna gick tillbaka med en fjärdedel.
EnglishActual common actions and positions can be counted on the fingers of one hand.
Gemensamma åtgärder och ställningstaganden kan räknas på ena handens fingrar.
EnglishIn the actual case I am thinking of, a range of trans-European projects was rejected.
I det aktuella fall som jag tänker på förkastades en rad transeuropeiska projekt.
EnglishTolerating certain expressions of hatred is, in actual fact, accepting them.
Att tolerera vissa uttryck för hat är faktiskt detsamma som att acceptera dem.
EnglishHowever, action is needed to ensure that reserves are turned into actual supplies.
Men åtgärder behövs för att garantera att reserverna omvandlas till faktiska förråd.
EnglishSDR is also used as a tool for gathering actual radio signals for offline analysis.
SDR is also used as a tool for gathering actual radio signals for offline analysis.
EnglishYou can view the number of actual clicks to your listing by selecting 'Views'.
Du kan också se antalet klick till dina uppgifter genom att välja Visningar.
EnglishIn actual fact, working conditions vary greatly from one Member State to another.
I själva verket är arbetsvillkoren väldigt olika från ett medlemsland till ett annat.
EnglishIn actual fact, their use of the Everything But Armsinitiative is confined to 2.6 %.
Vi måste nu hjälpa resten av dem att i högre grad kunna utnyttja både Cotonou och.
EnglishFortunes have been wiped out and the actual aim of the scheme has not been achieved.
Det har kostat en förmögenhet och systemets verkliga syfte har inte uppnåtts.
EnglishI also hope that the Commission will always put its finger on the actual problems.
Jag hoppas också att kommissionen alltid kommer att lyfta fram de faktiska problemen.
EnglishThis Commission thinks this does not fairly represent the actual situation.
Kommissionen anser att detta inte ger en rättvis bild av den faktiska situationen.

Synonymer (engelska) till "actual":

actual
actualization
actually