EN

acts {pluralis}

volume_up
acts (även: deeds)
However, the introduction of criminal responsibility for such acts is not sufficient.
Men införandet av straffansvar för sådana gärningar är inte tillräckligt.
Mr President, we all reject and condemn terrorism and its criminal acts.
Alla förkastar vi och fördömer terrorismen och dess brottsliga gärningar.
These acts are often carried out solely because of the religious beliefs of the victims.
Ofta är dessa gärningar enbart föranledda av offrens tro.

Användningsexempel för "acts" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe necessary acts must be applied uniformly at both national and Agency level.
Nödvändiga rättsakter måste harmoniseras såväl på nationell nivå som inom byrån.
EnglishIt is undoubtedly one of the gravest and most heinous criminal acts of our times.
Det är utan tvivel ett av de allvarligaste och mest avskyvärda brotten i vår tid.
EnglishIt would also promote the movement of authentic acts by making them more secure.
Även rörligheten av officiella handlingar skulle gynnas, eftersom de blir säkrare.
EnglishAll amendments concerning delegated acts from first reading should be reinstated.
Alla ändringsförslag om delegerade akter från förstabehandlingen bör återinföras.
EnglishI also appeal to the Commission and the Council to condemn these cruel acts.
Jag vädjar också till kommissionen och rådet att fördöma dess grymma handlingar.
EnglishCriminal acts were committed, and that is why the state was obliged to intervene.
Där begicks kriminella handlingar och därför hade staten en skyldighet att ingripa.
EnglishIf our appeals body acts too slowly, the penalty will be deemed null and void.
Om prövningsorganet agerar för långsamt kommer påföljden att ogiltigförklaras.
EnglishThe Hellenic educational system is governed by laws and administrative acts.
Det grekiska utbildningssystemet styrs av lagar och administrativa bestämmelser.
EnglishMost deaths occurred after horrific acts of torture, massacre and starvation.
De flesta dödsfallen inträffade efter fruktansvärd tortyr, massakrer och svält.
EnglishIt cannot just expect and it is therefore vital how it acts in the Öçalan case.
Landet kan inte sitta och vänta, och det är viktigt hur man agerar i fallet Öcalan.
EnglishThese criminal acts concern believers of all religions, particularly Christians.
Dessa brottsliga handlingar drabbar troende av alla religioner, i synnerhet kristna.
EnglishThirty-four nuns had been touched by the devil... committing unspeakable acts.
34 nunnor hade blivit rörda av Djävulen och gjorde de mest otänkbara sakerna.
EnglishThat means that the European Union only acts as an intermediary in obtaining funds.
Det innebär att Europeiska unionen enbart fungerar som förmedlare av pengarna.
EnglishCulture, religion and tradition should not be used to justify acts of violence.
Kultur, religion och traditioner får inte användas för att motivera våldshandlingar.
EnglishIncredibly, not a single official has been held responsible for these acts.
Otroligt nog har inte en enda tjänsteman ställts till svars för dessa handlingar.
EnglishMr Gobbo committed a number of acts in the name of what he calls 'Padania'.
Gian Paolo Gobbo begick ett antal handlingar för något som han kallar ”Padanien”.
EnglishThe oppressive regime in Minsk even acts as if a NATO intervention were underway.
Den förtryckande regimen i Minsk agerar också som om ett NATO-ingripande var på gång.
EnglishThe perpetrators of these acts committed in May 2006 still enjoy complete impunity.
Förövarna av dessa brott, som utfördes i maj 2006, går fortfarande helt ostraffade.
EnglishIt was the result of violent acts that we absolutely and categorically condemn.
Det var följden av våldshandlingar som vi absolut och kategoriskt fördömer.
EnglishThe most important step is for both sides to desist from further acts of violence.
Det viktigaste steget för båda sidor just nu är att avstå från ytterligare våldsdåd.

"acts perpetrated" på svenska

volume_up
acts perpetrated
Swedish
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

Synonymer (engelska) till "acting":

acting