EN

actors {pluralis}

volume_up
actors
The same applies for other actors, such as transporters or parallel traders.
Detsamma gäller för övriga aktörer såsom transportörer och alternativa handlare.
In this context, coordination of all international actors is essential.
I detta sammanhang är samordning mellan alla internationella aktörer nödvändigt.
In that connection, it is important for all the central actors to have their say.
Det är i detta sammanhang betydelsefullt att alla relevanta aktörer kommer till tals.

Användningsexempel för "actors" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIt requires you to bring the other actors together to ensure we have a success.
Det kräver av er att ni kan ena övriga aktörer för att se till att vi kan lyckas.
EnglishThirdly, we need greater coordination between military and humanitarian actors.
För det tredje behöver vi bättre samordning mellan militära och humanitära aktörer.
EnglishOther actors are trying to get seats on that board, so there is some pressure.
Andra aktörer försöker att få plats i styrelsen, så det finns ett visst tryck.
EnglishThere are many different aspects to the discussion on the role of non-state actors.
Diskussionen om de icke-statliga aktörernas roll omfattar många olika aspekter.
EnglishThe same applies for other actors, such as transporters or parallel traders.
Detsamma gäller för övriga aktörer såsom transportörer och alternativa handlare.
EnglishOne possible option is a 26th European regime for supervision of global actors.
Ett alternativ är en 26:e EU-bestämmelse för övervakning av globala aktörer.
EnglishLike for instance, biologists and physics tend to be almost as famous as actors.
Biologer och fysiker tenderar att bli nästan lika berömda som skådespelare.
EnglishWithout the cooperation of all these actors this would not have been possible.
Detta hade inte varit möjligt utan ett samarbete från samtliga dessa aktörer.
EnglishI am quite convinced that some of these actors think we do not mean what we say.
Jag är övertygad om att dessa aktörer inte tror att vi menar vad vi säger.
EnglishIn that connection, it is important for all the central actors to have their say.
Det är i detta sammanhang betydelsefullt att alla relevanta aktörer kommer till tals.
EnglishExternal actors such as Russia, Iran and Turkey play a key role in the region.
Yttre aktörer som t.ex. Ryssland, Iran och Turkiet spelar en viktig roll i regionen.
EnglishThe real culprits are what some people politely term 'armed non-state actors'.
De verkliga syndarna är de som vissa artigt kallar ”beväpnade icke-statliga aktörer”.
EnglishWe will need a timetable that will allow an adequate involvement of all actors.
Det behövs en tidsplan som tillåter ett aktivt engagemang från samtliga aktörers sida.
EnglishThere are many different aspects to the discussion on the role of non-state actors.
(EN) Diskussionen om de icke-statliga aktörernas roll omfattar många olika aspekter.
EnglishMusicians and actors were instrumental in releasing the green economy wave.
Musiker och skådespelare bidrog till att sätta igång den gröna vågen inom ekonomin.
EnglishThe European Union is one of the main international human rights actors.
EU är en av de viktigaste aktörerna på det internationella människorättsområdet.
EnglishWhat will be the key elements and who the key actors in the Community-wide response?
Vilka centrala faktorer och aktörer kommer att ingå i gemenskapens åtgärder?
EnglishThe actors within the market transcend borders and have become international.
Aktörerna på marknaden överskrider gränser och har blivit internationella.
EnglishIn this context, coordination of all international actors is essential.
I detta sammanhang är samordning mellan alla internationella aktörer nödvändigt.
EnglishThe Film Actors Guild believes that what the world needs is compassion not violence.
Skådisars UppdragsGrupp anser att världen behöver medkänsla och inte våld.

Synonymer (engelska) till "actor":

actor