EN

activity {substantiv}

volume_up
Military activity is also responsible for widespread environmental destruction.
Militär verksamhet står emellertid också för en omfattande miljöförstöring.
Even in Maastricht this is a common activity and not a Commission-only activity.
Till och med i Maastricht är detta är en gemensam verksamhet och inte en verksamhet som bara berör kommissionen.
Terrorists finance their activity by traditional means, and with conventional crimes.
Terrorister finansierar sitt arbete genom traditionell verksamhet och vanliga brott.
activity
volume_up
aktivitet {utr.} (verksamhet, sysselsättning)
Last account activity shows you information about recent activity in your mail.
Senaste kontoaktivitet visar information om aktuell aktivitet i e-posten.
That is why this economic activity also has to be subject to boundaries.
Därför måste det också sättas gränser för denna ekonomiska aktivitet.
It must be remembered that all this activity was certainly not a foregone conclusion.
Man måste komma ihåg att hela denna aktivitet absolut inte är någon självklarhet.
activity
volume_up
energi {utr.} (verksamhet, sysselsättning)
As such, this issue deserves strong attention and more activity.
Den här frågan förtjänar därför stor uppmärksamhet och mer energi.
Every country needs energetic citizens, and activity and energy are the keywords of young people.
Varje land behöver energiska medborgare, och aktivitet och energi är nyckelorden för ungdomar!
President-in-Office, thank you for your activity during the negotiations and also for the discussion.
Tack för er energi under förhandlingarna och diskussionen.
activity
volume_up
flit {neut.} (verksamhet, sysselsättning)
activity
volume_up
iver {utr.} (verksamhet, sysselsättning)
activity (även: competition)
Investigating the activities of the CIA or any secret services was never going to be a straightforward exercise.
Undersökningen av CIA: s eller någon annan underrättelsetjänsts aktiviteter kan inte förväntas bli något okomplicerat förehavande.
Investigating the activities of the CIA or any secret services was never going to be a straightforward exercise.
Undersökningen av CIA:s eller någon annan underrättelsetjänsts aktiviteter kan inte förväntas bli något okomplicerat förehavande.

Användningsexempel för "activity" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe European Parliament wants to promote activity-based management and budgeting.
Europaparlamentet vill främja verksamhetsbaserad förvaltning och budgetberedning.
EnglishUntil around April last year, economic activity was declining, month after month.
Fram till omkring april i fjol avtog den ekonomiska aktiviteten månad efter månad.
EnglishIf they intend to exceed that limit, they must register their activity in Italy.
Om de vill överskrida denna tidsgräns måste de registrera sin verksamhet i Italien.
EnglishIt is a political thank-you for Parliament's activity and responsible approach.
Det är ett uttryck för politiskt erkännande av parlamentets verksamhet och ansvar.
EnglishBut how can they be sustained if we recommend a general reduction in activity?
Men hur skall de kunna bestå om vi förespråkar en allmänt sänkt aktivitetsnivå?
EnglishShipping, industrial activity on the high seas and tourism will more than double.
Sjöfarten, industriverksamheten på öppet hav och turismen kommer mer än fördubblas.
English(ES) Mr President, gambling is not just another service, it is a dangerous activity.
(ES) Herr talman! Spel är inte en tjänst som andra; det är en farlig verksamhet.
EnglishMadam President, ladies and gentlemen, tourist activity is business activity.
Fru ordförande, mina damer och herrar! Turistverksamhet är näringslivsverksamhet.
EnglishThe structural funds have a key role to play in strengthening business activity.
För stärkandet av företagsamheten intar strukturfonderna en nyckelställning.
EnglishFirst, the Union will operate within a broader field of activity than at present.
För det första kommer unionen att verka inom ett bredare arbetsfält än i dag.
EnglishTo what extent has the Commission already stepped up its activity in this area?
I vilken utsträckning har kommissionen redan utökat sina insatser på området?
EnglishAfter all, culture is just as important as economic or industrial activity.
Kultur är ju trots allt lika viktigt som ekonomisk eller industriell verksamhet.
EnglishYet this activity is underestimated, in my opinion and too unfamiliar to the public.
Ändå är verksamheten, enligt mig, underskattad och alltför okänd hos allmänheten.
EnglishWhen stocks were plentiful, we would often turn a blind eye to unregulated activity.
När bestånden var rikliga kunde vi ofta blunda för den oreglerade verksamheten.
EnglishActivity-based budgeting and management is the key to better administration.
Verksamhetsbaserad budgetering och ledning är nyckeln till bättre administration.
EnglishEURES activity report 2004-2005: Towards a single European labour market (debate)
EURES verksamhetsrapport 2004-2005: Mot en gemensam europeisk arbetsmarknad (debatt)
EnglishFully half of the human population today live in areas with seismic activity.
Drygt hälften av världens befolkning lever i dag i områden med seismisk aktivitet.
EnglishThis needs to come to light and, until then, there should be no new activity.
Detta måste komma i dagen, och till dess bör det inte inledas någon ny verksamhet.
EnglishBut this speech is not about me: this speech is about you and about your activity.
Men detta anförande handlar inte om mig, det handlar om er och om vad ni gör.
EnglishA business plan may be more or less detailed depending on the type of activity.
En affärsplan kan vara mer eller mindre omfattande beroende på verksamheten.

"activity of genes" på svenska

volume_up
activity of genes
Swedish
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

"activity affect" på svenska

volume_up
activity affect
Swedish
Mera chevron_right

"activity level" på svenska

volume_up
activity level
Swedish
Mera chevron_right

Synonymer (engelska) till "activity":

activity
activated
English
activation