"activism" - Svensk översättning

EN

"activism" på svenska

volume_up
activism {substantiv}
volume_up
activation {substantiv}
volume_up
activator {substantiv}
EN

activism {substantiv}

volume_up
1. politik
activism
Thus the activism of the Commission on points of detail sometimes comes back to haunt it in an unexpected way.
På så sätt vänds ibland kommissionens aktivism beträffande detaljfrågor mot den själv på ett oväntat sätt.
It was the result of decades of sustained activism, shareholder advocacy and consumer advocacy.
Det var resultatet av årtionden av varaktig aktivism, aktieägares arbete, och konsumenters arbete.
We need objective, impartial scientific research, and not an agenda-driven political activism.
Vi behöver objektiv, opartisk vetenskaplig forskning och inte agendastyrd politisk aktivism.

Användningsexempel för "activism" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishYou praise the idea of a common energy policy and increasing activism in foreign affairs.
Ni lovordar tanken om en gemensam energipolitik och en aktivare utrikespolitik.
EnglishWe often hear about cyber activism, how people are getting more active because of the Internet.
Vi hör ofta om cyberaktivism, om hur folk blir mer aktiva tack vare internet.
EnglishWe need objective, impartial scientific research, and not an agenda-driven political activism.
Vi behöver objektiv, opartisk vetenskaplig forskning och inte agendastyrd politisk aktivism.
EnglishIt was the result of decades of sustained activism, shareholder advocacy and consumer advocacy.
Det var resultatet av årtionden av varaktig aktivism, aktieägares arbete, och konsumenters arbete.
EnglishBut your activism in this matter has already created positive developments, both within and beyond the EU.
Ert engagemang i frågan har dock redan skapat en positiv utveckling, både i och utanför EU.
EnglishThe objective is to 'promote competition, not judicial activism'.
Syftet är att ”främja konkurrens snarare än tvister”.
EnglishThus the activism of the Commission on points of detail sometimes comes back to haunt it in an unexpected way.
På så sätt vänds ibland kommissionens aktivism beträffande detaljfrågor mot den själv på ett oväntat sätt.
EnglishProgressive activism is testing the boundaries of the law. is not automatically accepted in the Netherlands either.
Progressiv aktivism testar lagens gränser. [framkallade aborter] godtas inte heller i Nederländerna med automatik.
EnglishWe already see the effects of judicial activism in Britain taking powers from our national parliament.
Vi ser redan effekterna när den rättsliga aktivismen i Förenade kungariket tar maktbefogenheter från vårt nationella parlament.
EnglishProgressive activism is testing the boundaries of the law. is not automatically accepted in the Netherlands either.
Progressiv aktivism testar lagens gränser. [ framkallade aborter ] godtas inte heller i Nederländerna med automatik.
EnglishWe only ranked high when it comes to poverty, corruption, lack of freedom of speech, lack of political activism.
Vi rankades bara högt när det gällde fattigdom, korruption, avsaknaden av yttrandefrihet, avsaknaden av politisk aktivism.
EnglishWe will give people the tools to ask questions and encourage greater measures of political freedom and activism.
Vi kommer att låta människor inse kontentan av rättsstatsprincipen och inte kontentan av att styras av lagen eller av individer.
EnglishWe will give people the tools to ask questions and encourage greater measures of political freedom and activism.
Vi kommer att ge människorna redskapen för att ställa frågor, och uppmuntra en större utsträckning av politisk frihet och aktivism.
EnglishThis is political pro-activism pure and simple.
EnglishBasically, a measure of this kind would tend to criminalise social activism by bringing fundamental rights into question.
Denna bestämmelse syftar väsentligen till att kriminalisera den sociala rörelsen genom att ifrågasätta grundläggande rättigheter.
EnglishThis is what is known as legal activism, and it must be seen as a direct threat to democracy and the principle of subsidiarity.
Detta är vad som kallas för juridisk aktivism och måste betraktas som ett direkt hot mot demokratin och subsidiaritetsprincipen.
EnglishBy unilateral activism or by relying on more effective and mutually agreed solutions to foster secure trade?
Genom unilateral aktivism eller genom att förlita oss på mer effektiva och ömsesidigt godtagbara lösningar som syftar till att främja säker handel?
EnglishIt is the nerve centre of the Danish social model that is being threatened by the uncertainties and judicial activism of the Services Directive.
Själva kärnan i den danska sociala modellen hotas av otydligheterna och den juridiska aktivismen i tjänstedirektivet.
EnglishPolitical awareness on the part of the people and civil activism are not a burden for society: they should be something that enriches it.
Politisk medvetenhet hos folket och medborgerlig aktivism är inte någon belastning för samhället, utan ska ses som något som berikar det.
EnglishThat rule would have disastrous results as it would put an end to the only serious brake on the Commission's federalist activism.
En sådan bestämmelse skulle få katastrofala följder, eftersom den skulle ta bort det enda effektiva hindret för kommissionens federalistiska aktivism.

Synonymer (engelska) till "activated":

activated
English
activation