EN

active {adjektiv}

volume_up
1. allmänt
active
volume_up
aktiv {adj.} (verksam, (ivrigt) sysselsatt)
Human rights are not subordinate to terrorism or active commerce.
De mänskliga rättigheterna är inte underordnade terrorism eller aktiv handel.
There is always the possibility of trying out active politics and active intervention.
Det finns alltid möjlighet att prova olika sorters aktiv politik och aktivt ingripande.
We need a modern labour organisation system and active employment market policies.
Vi behöver ett modernt arbetsorganisationssystem och en aktiv arbetsmarknadspolitik.
The Commission is not only active in well over 100 States.
Kommissionen är inte bara verksam i långt mer än 100 stater.
Verksam inom avfall FoU sedan 2003. Intresserad av systemtänkande i miljöfrågor.
Active in waste R&D since 2005. Head of the Environmental laboratory at LTU.
Verksam i avfall FoU sedan 2005. Chef för miljö-laboratoriet vid LTU.
active
volume_up
rörlig {adj.} (verksam, (ivrigt) sysselsatt)
It's got 14 active degrees of freedom.
Den har 14 aktiva grader av rörlighet.
Another successful method of ensuring the safety of pedestrians is through an active vehicle bonnet, which has been installed in the C6.
Det finns ett annat lyckat sätt att öka säkerheten för fotgängare, nämligen en rörlig motorhuv, som har installerats i C6:an.
Finally, more tax allowances for the mobility of those who are culturally active is a taboo subject in my group.
Slutligen: mer skattelättnader för rörligheten hos dem som är aktiva inom kulturområdet är uteslutet för mitt parti.
active
volume_up
flitig {adj.} (verksam, (ivrigt) sysselsatt)
active
volume_up
livlig {adj.} (verksam, (ivrigt) sysselsatt)
Everyone wants to have their say, as we have seen in the very active and lively debates over recent days and weeks.
Alla vill ha sitt med, och det märker man i de mycket aktiva och livliga debatterna under de senaste dagarna och veckorna.
active
volume_up
driftig {adj.} (verksam, (ivrigt) sysselsatt)
active
volume_up
verkande {adj.} (verksam, (ivrigt) sysselsatt)
We should be able to turn a blind eye to rules which are directly or indirectly intended to protect the population or businesses active locally.
Regler som är direkt eller indirekt avsedda att skydda befolkningen eller lokalt verkande företag måste vi kunna se mellan fingrarna med ibland.
active
The citizens' initiative is a welcome addition to active citizenship.
Medborgarinitiativet är ett välkommet tillskott till det aktiva medborgarskapet.
They apply to statistics on active or passive measures for labour market policy.
Det gäller statistik över aktiva och passiva åtgärder för arbetsmarknadspolitiken.
It also includes new provisions on active and intelligent packaging.
Den innehåller också nya bestämmelser om aktiva och intelligenta förpackningar.
2. militärt

Användningsexempel för "active" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishWe should all stand ready to play a more active role in supporting these efforts.
Vi bör alla vara redo att spela en mer aktiv roll för att stödja dessa insatser.
EnglishAn active and lively policy which helps the weakest and creates common criteria.
En aktiv och levande politik som hjälper de svaga och skapar gemensamma kriterier.
EnglishThey apply to statistics on active or passive measures for labour market policy.
Det gäller statistik över aktiva och passiva åtgärder för arbetsmarknadspolitiken.
EnglishAs I said, our group greatly appreciates this discussion and active participation.
Som vi hörde nyss avslöjade Viviane Reding sina planer för i2010 i förra veckan.
EnglishUnfortunately, sanctions often hit precisely this young and active civil society.
Tyvärr så drabbar sanktionerna ofta just detta unga och aktiva civila samhälle.
EnglishThis button will be active when you have reached the second page of the AutoPilot.
Den här kommandoknappen är bara tillgänglig fr.o.m. det andra redigeringssteget.
EnglishI am sure Parliament will take an active part in this decision-making process.
Jag är säker på att parlamentet aktivt kommer att delta i denna beslutsprocess.
EnglishFor all these reasons, the political authorities need to be attentive and active.
Av alla dess skäl behöver de politiska myndigheterna vara uppmärksamma och aktiva.
EnglishThese checkboxes are therefore, only active if a text document has been opened.
Kryssrutorna är därför bara tillgängliga om det finns ett öppnat textdokument.
EnglishOur Special Representative for the region is active and is currently in Georgia.
Vår särskilda representant för området är aktiv och befinner sig just nu i Georgien.
EnglishThat is a precondition of consumers being able to make active and informed choices.
Det är en förutsättning för att de skall kunna göra ett aktivt och upplyst val.
EnglishYet without the active involvement of women, the Lisbon agenda is bound to fail.
Men utan kvinnornas aktiva deltagande är Lissabonmålen dömda att misslyckas.
EnglishMore than two thirds of the active Roma population are unemployed in the long term.
Mer än två tredjedelar av den aktiva romska befolkningen är långtidsarbetslösa.
EnglishBringing about such a revolution in the way society thinks requires active efforts.
Att skapa en sådan revolution i samhällets sätt att tänka kräver aktiva insatser.
EnglishThe Commission is taking an active stance, as demonstrated by the SEM 2000 project.
Kommissionen arbetar aktivt med dessa frågor, vilket visas av SEM 2000-projektet.
EnglishNow patients are taking a more active role in seeking out information and products.
Patienter spelar nu en mer aktiv roll i sökandet efter information och produkter.
Englishit puts forward strategies for active participation in the imperialist occupation.
läggs strategier fram för ett aktivt deltagande i den imperialistiska ockupationen.
EnglishResults are fine for showing the areas in which we are in fact visibly active.
Resultat är bra för att visa på vilka områden vi faktiskt är märkbart aktiva.
EnglishIt was about showing that we are united and that we are active in this conflict.
Det handlade om att visa att vi står enade och att vi agerar aktivt i denna konflikt.
EnglishWe have to be more ambitious and more pro-active in the area of regulation, firstly.
Vi måste för det första vara mer ambitiösa och proaktiva på lagstiftningsområdet.

"active galactic nucleus" på svenska

active galactic nucleus
Swedish
  • aktiv galaktisk kärna
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

"active galaxies" på svenska

active galaxies
Swedish
  • aktiva galaxer
Mera chevron_right

"active genes" på svenska

active genes
Swedish
  • aktiva gener
Mera chevron_right

Synonymer (engelska) till "active":

active
activated
English
activation