"activation" - Svensk översättning

EN

"activation" på svenska

volume_up
activation {substantiv}
volume_up
activator {substantiv}
volume_up
activism {substantiv}
EN

activation {substantiv}

volume_up
activation (även: enablement)
And atavism activation is basically -- an atavism is an ancestral characteristic.
Aktivering av en atavism är i grund och botten -- en atavism är ett nedärvt karaktärsdrag.
The Commissioner said activation of Directive 2001/55/EC will be discussed within Council.
Hon sade att en aktivering av direktiv 2001/55/EG kommer att diskuteras i rådet.
· flexible activation of the European Solidarity Fund;
· Flexibel aktivering av Europeiska solidaritetsfonden.

Användningsexempel för "activation" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishOn the labour markets, for example, activation policies can be very helpful.
På arbetsmarknaderna kan till exempel aktiveringsåtgärder vara till stor hjälp.
EnglishThe Commissioner said activation of Directive 2001/55/EC will be discussed within Council.
Hon sade att en aktivering av direktiv 2001/55/EG kommer att diskuteras i rådet.
EnglishAnd atavism activation is basically -- an atavism is an ancestral characteristic.
Aktivering av en atavism är i grund och botten -- en atavism är ett nedärvt karaktärsdrag.
EnglishFor that reason it is very important that an activation policy be implemented at the local level.
Av denna anledning är det mycket viktigt att en aktiveringspolitik genomförs på lokal nivå.
EnglishDoes altruism induce a hedonic reward (activation of the reward regions in the brain)?
Finns det en hedonisk vinst (aktivering av hjärnans belöningscentra) att göra när man agerar altruistiskt?
EnglishThey're watching their own brain activation, and they're controlling the pathway that produces their pain.
De ser sin egen hjärnaktivitet, och de kontrollerar banan som producerar deras smärta.
EnglishWe agree with the mitigation of damages suffered, and we pressed for the rapid activation of the system.
Vi stöder skadebegränsningen och vi tryckte på för att systemet snabbt skulle aktiveras.
English· flexible activation of the European Solidarity Fund;
· Flexibel aktivering av Europeiska solidaritetsfonden.
EnglishEuropean political party development is critical for the activation of public interest in EU affairs.
Utvecklingen av europeiska politiska partier är avgörande för att allmänheten ska intressera sig för EU-frågor.
EnglishIt should be clear that the creation of such a mechanism will not imply its automatic activation.
Det bör klargöras att inrättandet av en sådan mekanism inte innebär att mekanismen kommer att aktiveras automatiskt.
EnglishFaced by the ageing of European society, it is essential to achieve the professional activation of people of retirement age.
När EU åldras blir det avgörande att människor i pensionsåldern stannar kvar i arbetslivet.
EnglishSome inflammatory rheumatic diseases are instead caused by direct activation of the innate immune system, e.g.
Det finns också inflammatoriska reumatiska sjukdomar som beror direkt aktivering av det ”medfödda immunsystemet”, t.ex.
EnglishIf the cursor is positioned outside a database area, an untitled database will be created, and, upon activation, applied.
Om markören står utanför ett databasområde så skapas ett namnlöst databasområde som används när kommandot väljs.
EnglishThere's what we call atavism activation.
Det är vad vi kallar aktivering av atavismer.
EnglishOnly the immediate activation of programmes will help to protect cohesion and prevent the creation of new divergences.
Det krävs en omedelbar aktivering av programmen för att bevara sammanhållningen och förhindra att det uppstår nya skillnader.
EnglishOne is mobilisation of the Community Mechanism for Civil Protection and the other is activation of the Solidarity Fund.
Den ena handlar om mobilisering av gemenskapsmekanismen för civilskydd och den andra handlar om aktivering av solidaritetsfonden.
EnglishAs they do it, in the upper left is a display that's yoked to their brain activation of their own pain being controlled.
När de gör det, upp till vänster finns en display som är kopplad till aktiveringen i deras hjärna när smärtan blir kontrollerad.
EnglishThe Commission considers that the activation of the second part of the macro-financial assistance (MFA) pledged in 2008 is warranted.
Kommissionen anser att aktiveringen av den andra delen av det makroekonomiska stöd som utlovades 2008 har garanterats.
EnglishForest fires are fought effectively in Galicia, and progress is being made through forest activation plans which are increasing all the time.
Skogsbränder bekämpas effektivt i Galicien, och det sker framsteg tack vare ständigt ökande skogsaktiveringsplaner.
EnglishHowever, it is necessary to set up a permanent crisis resolution mechanism with strong built-in disincentives for activation.
Det är emellertid nödvändigt att inrätta en permanent mekanism för krislösning där starka inbyggda avskräckande medel kan aktiveras.

Synonymer (engelska) till "activation":

activation
activated
English