EN

action {substantiv}

volume_up
There are three priorities for the Council at the moment: action, action and action.
Det finns tre prioriteringar för rådet för tillfället: handling, handling och handling.
Sometimes you boost trust through action, and sometimes by non-action.
Ibland ökar ni förtroendet genom handling och ibland genom icke-handling.
He gave me some good advice: action, action, and action.
Han gav mig några goda råd: handling, handling och åter handling.
Action: An action is a descriptor for a particular event.
Åtgärd: En åtgärd är en beskrivning av en specifik händelse.
What action would the Council take if there were an infraction of the Joint Action?
Vilken åtgärd skulle rådet vidta vid en eventuell överträdelse av den gemensamma åtgärden?
This action is required whatever the outcome of the ongoing discussions in Geneva.
Denna åtgärd är nödvändig oavsett resultatet av de pågående förhandlingarna i Genève.
The action of these operators will be monitored by the regulatory authorities.
Dessa operatörers verksamhet kommer att granskas av tillsynsmyndigheterna.
Negligence and irresponsible action can have disastrous and irreparable consequences.
Nonchalans och oansvarig verksamhet får ödesdigra och irreparabla följder.
They will narrow only if there is action on the part of the Member States.
De minskar bara genom medlemsstaternas egen verksamhet.
The AutoFilter action for hiding certain rows will remain.
Detta påverkar inte AutoFiltrets funktion att dölja vissa rader.
Each time you use this command, it reverses a previous action.
För varje gång du väljer kommandot ångrar du en funktion.
(SK) The European External Action Service is gradually developing its role.
(SK) Den europeiska avdelningen för yttre åtgärder håller undan för undan på att utveckla sin funktion.
Through the ill-considered action of President Kibaki, these have now become law.
Genom president Kibakis obetänksamma handlande har det nu blivit lagstiftning.
This very prompt action has been criticised in some quarters as a panic reaction.
Detta mycket snabba handlande har på vissa håll kritiserats som en panikreaktion.
It is an illusion to believe that economic action is possible in the current situation!
I den här situationen är ekonomiskt handlande en illusion!
Let us have some determined action for the sake of all the people of Zimbabwe.
Låt oss fastställa något slags ingripande av hänsyn till folket i Zimbabwe.
If Milosevic refuses to budge, such action will become inevitable, in my view.
Om inte Milosevic ger med sig, så tycker jag att ett sådant ingripande är oundvikligt.
As you know, he was killed by the action of the French secret service against Greenpeace.
Som ni vet dödades han av den franska underrättelsetjänstens ingripande mot Greenpeace.
We need coordinated action at European level to counter this effect.
Vi behöver samordnade åtgärder på europeisk nivå för att motverka denna effekt.
No action at the present time will have any quick effect.
Inga av dagens åtgärder kommer att ha någon snabb effekt.
All these things are beginning to take action on the soil and making sure we are cleaning up our soils throughout the European Union.
Allt detta börjar få effekt på marken och ser till att vi sanerar våra marker i hela EU.
There will be a whole new environment pushing towards multilateral action.
Det kommer att uppstå helt nya förhållanden där man verkar för ett multilateralt agerande.
So all these action-oriented seminars are actually in the process of taking place.
Alla dessa åtgärdsinriktade seminarier håller alltså i själva verket på att genomföras.
What happened at noon today was the action of those who are too lazy to stick it out right through to the end of the sitting.
Det som hände vid lunchtid i dag var ett verk av dem som är för lata för att stanna kvar tills sammanträdet är avslutat.
We cannot send our troops into action unless we have the capability to support them.
Vi kan inte sända ut våra trupper i strid om vi inte har resurserna att stödja dem.
Dorian saknas i strid.
This delay goes against what we jointly agreed when we drew up the Sixth Environmental Action Programme.
Denna försening är i strid med vad vi gemensamt kom överens om när vi skisserade det sjätte miljöhandlingsprogrammet.
action (även: agency, operation)
Will these actions affect the EU accession negotiations with Turkey?
Har denna händelse någon inverkan på anslutningsförhandlingarna med Turkiet?
Thanks to your actions, the Commission has regained impetus, respectability and authority.
Tack vare er inverkan har kommissionen återvunnit drivkraft, respekt och auktoritet.
   – Mr President, the Mediterranean region certainly is an area where consistent and committed action by the European Union can have a real impact.
Medelhavsregionen är utan tvekan ett område där konsekventa och beslutsamma åtgärder från EU kan få stor inverkan.
action (även: agency, operation, virtue)
Substances having a hormonal or thyrostatic action and of beta-agonists
Ämnen med hormonell eller tyreostatisk verkan samt â-agonister vid animalieproduktion
Does the catalytic action of the nanoaerosols which are all around us have dangerous effects on health?
Är nanoaerosolernas, som finns överallt omkring oss, katalytiska verkan farlig för hälsan?
Prohibition on the use in stockfarming of certain substances having a hormonal or thyreostatic action and of beta agonists (
Förbud mot användning av vissa ämnen med hormonell eller tyreostatisk verkan samt av ß-agonister vid animalieproduktion (
This can no longer be postponed; effective action is required here.
Detta kan inte vänta längre, ett slagkraftigt uppträdande är således önskvärt.
This requires decisive and coherent action from the international community.
Det förutsätter ett beslutsamt och samstämmigt uppträdande från den internationella gemenskapens sida.
At a time when unity of action is vital, Europe is divided.
Under en period då ett enhälligt uppträdande är absolut nödvändigt, agerar Europa splittrat.
Today there seem to be a reciprocal action between new objectives for the Union and demands on financing via EU.
I dag tycks det finnas en ömsesidig mekanism mellan nya mål för unionen och krav på finansiering via EU.
Today there seem to be a reciprocal action between new objectives for the Union and demands on financing by the EU.
I dag tycks det finnas en ömsesidig mekanism mellan nya mål för unionen och krav på finansiering via EU.
This mechanism specifically focuses on actions within the context of European programmes.
I fråga om denna mekanism rör det sig uttryckligen om interventioner inom ramen för europeiska program.
1.whether it is monitoring developments in the action being taken against Eternit in the various Member States;
1.Följer kommissionen utvecklingen av rättegångarna mot Eternit i de olika medlemsstaterna?
In many cases, the children and the weakest spouse suffer most from the emotional stresses and strains arising from legal action.
I många fall är det barnen och den svagare av de äkta makarna som lider mest av den känslomässiga stress och den smärta som kan bli följden av en rättegång.
But I am saying that we should have our concern matched by action from the other EU institutions and the Member States we serve.
De politiska rättegångarna visade att regeringen fortsatte att kontrollera, störa och hota domstolarnas arbete. ”
action (även: mechanics)
This is a step forward, true, but dynamism is more important than mechanism, and it is in this way that we must add a new dimension to our action.
Det är visserligen ett steg framåt, men dynamik är viktigare än mekanik, och vi måste därför lägga till en ny dimension till våra åtgärder.

Användningsexempel för "action" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishWe cannot adopt one course of action for Belarus and a different one for Russia.
Vi kan inte inta en handlingsstrategi för Vitryssland och en annan för Ryssland.
EnglishMy colleagues have nominated me as permanent rapporteur for humanitarian action.
Mina kolleger har utnämnt mig till ständig föredragande för humanitära åtgärder.
EnglishIf change and effective action are to be achieved, specific analyses are needed.
För att åstadkomma förändringar och effektiva åtgärder krävs noggranna analyser.
EnglishHe took very swift action, for which I should like to thank him most sincerely.
Han vidtog mycket snabba åtgärder, och för detta vill jag verkligen tacka honom.
EnglishThe action plan designates 16 concrete actions at all levels and in all sectors.
Handlingsplanen anger 16 konkreta åtgärder på alla nivåer och inom alla sektorer.
EnglishWe believe that similar action should be taken with regard to lead and organotin.
Vi anser att något liknande måste ske även med bly och organiska tennföreningar.
EnglishThe Action Plan for 2004–2006 lays down the guidelines for the next three years.
I handlingsplanen för 2004–2006 fastställs riktlinjerna för de närmaste tre åren.
EnglishThe action plan designates 16 concrete actions at all levels and in all sectors.
Handlingsplanen anger 16 konkreta åtgärder på alla nivåer och inom alla sektorer.
EnglishNow they want to score points with the right wing, and so they took this action.
Nu vill de vinna poäng hos högerflygeln, och därför genomförde de denna aktion.
EnglishOr should all countries have an equal right to take so-called preventive action?
Eller skall alla länder ha samma rätt att ingripa i så kallat förebyggande syfte?
EnglishThe setting up of the External Action Service gives us a chance to remedy this.
Inrättandet av Europeiska utrikestjänsten ger oss möjligheten att åtgärda detta.
EnglishFollow-up of the energy efficiency national action plans: a first assessment (
Uppföljning av de nationella energieffektivitetsplanerna: en första granskning (
English(PT) On the strength of what was said, there seems to be less action than words.
(PT) När det gäller styrkan i vad som sagts tycks man prata mer än man agerar.
EnglishThere is still a very great deal left to be done, and no actual plan of action.
Det finns ännu en hel del kvar att göra men vi har ingen verklig handlingsplan.
EnglishWhat matters now is the extent to which this action plan is actually implemented.
Det som är viktigt nu är i vilken utsträckning som denna handlingsplan genomförs.
EnglishThat was approved, in the revised action plan, by the majority of stakeholders.
Det godkändes i en reviderad handlingsplan av flertalet av de berörda parterna.
EnglishThis is one of the actions in the action plan that I presented before the summer.
Det är en av åtgärderna i den handlingsplan som jag presenterade före sommaren.
EnglishMeanwhile, international commentators are criticising our uncoordinated action.
Under tiden kritiserar internationella kommentatorer våra okoordinerade åtgärder.
EnglishI hope that we are sending out a signal that we have taken action in this area.
Jag hoppas att vi skickar en signal om att vi har vidtagit åtgärder på området.
EnglishBoth the UN and the EU are taking action but they must learn a lesson from this.
Både FN och EU vidtar nu åtgärder men de måste också lära sig av det som hänt.