"to act as" - Svensk översättning

EN

"to act as" på svenska

EN

to act as {verb}

volume_up
In reality, the latter will act as a powerful instrument of censorship.
Detta kommer i praktiken att fungera som ett effektivt censurinstrument.
That fund will act as a shock absorber to the powerful engine of globalisation.
Denna fond kommer att fungera som en stötdämpare för globaliseringens kraftfulla motor.
It is said to act as a bulwark against rising Muslim fundamentalism.
De skulle fungera som en bastion mot den uppryckande islamiska fundamentalismen.
The World Bank could therefore act as a partner to the developing countries.
Världsbanken skulle därför kunna agera som partner åt utvecklingsländerna.
It cannot and must not act as if it were one.
Kommissionen är inte en stat, den varken kan eller bör agera som om den vore det.
Parliament must act as the guardian of democracy and the rule of law.
Parlamentet måste agera som demokratins och lagens väktare.
Mr Tajani, the EU must take an active role and act as mediator.
EU måste ta en aktiv roll och verka som medlare.
It is particularly in view of my Turkish origin that I should like to act as a voice for these people.
Det är särskilt med tanke på mitt turkiska ursprung som jag vill verka som språkrör för dessa människor.
In Amendment No 33, there is no reason to indicate the type of entities that could act as compensation bodies.
I ändringsförslag nr 33 finns det ingen anledning att ge anvisningar om de organ som skulle kunna verka som skadeersättningsorgan.

Användningsexempel för "to act as" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishDoes the Council finally intend to act in a unified, perceptive and uniform way?
Har rådet slutligen för avsikt att agera på ett enat, lyhört och enhetligt sätt?
EnglishUnless we act wisely, consistently and promptly, we may create a vicious circle.
Om vi inte agerar förnuftigt, konsekvent och snabbt kan vi hamna i en ond cirkel.
EnglishThe Conference has adopted the following declarations annexed to this Final Act.
Konferensen har antagit nedan angivna förklaringar, som fogas till denna slutakt.
English‘It should be emphasised that this contingent will mainly act as a deterrent’.
”Det bör framhållas att denna styrka framförallt kommer att verka avskräckande”.
EnglishBut we now have a chance to act on chemicals, and we should seize that chance.
Men nu har vi chansen att göra något åt kemikalierna, och vi bör ta den chansen.
EnglishWe now have the means to act, as long as there is the desire to act in this field.
Medlen står till vårt förfogande eftersom det finns en handlingsvilja för detta.
EnglishWhat this means is that we have to act rather than holding interminable debates.
Detta innebär att vi måste agera i stället för att hålla ändlösa diskussioner.
EnglishLet me repeat that the Council can only act on the initiative of the Commission.
Får jag än en gång säga att rådet bara kan ingripa på kommissionens initiativ.
EnglishWe have to act to prevent any attempts to restrict it, including on the Internet.
Vi måste agera för att förhindra alla försök att begränsa den, också på Internet.
EnglishSecondly, any sanction must act as a deterrent and not solely as a punishment.
För det andra måste alla sanktioner verka avskräckande och inte bara som straff.
EnglishIt is understandable that the Commission could not ignore this failure to act.
Det är förståeligt att kommissionen inte kunde bortse från bristen på agerande.
EnglishMr President, I voted in favour of Mrs Herczog's report on the Small Business Act.
Herr talman! Jag röstade för Edit Herczogs betänkande om en ”Small Business Act”.
English   Mr President, ladies and gentlemen, the Malmström report is a balancing act.
   – Herr talman, mina damer och herrar! Malmströmbetänkandet är en balansakt.
EnglishThe international community must act against the oppressors of the Burmese people.
Det internationella samfundet måste agera mot det burmesiska folkets förtryckare.
EnglishNow is the time to act and Parliament is extremely unhappy about this hold-up.
Det är nu tid för handling och parlamentet är mycket besviket över detta stopp.
EnglishThis will also show the public that the EU can act in difficult situations too.
Detta kommer också att visa allmänheten att EU kan agera även i svåra situationer.
EnglishHowever, Europe must act too, to deal with the crisis and learn lessons from it.
Emellertid måste EU också agera för att hantera krisen och dra lärdom av den.
EnglishLastly, we must make greater speed in urging the Council to act on our behalf.
Avslutningsvis måste vi skynda på med att uppmana rådet att agera på våra vägnar.
EnglishDoes the Council not think it should act against speculation by oil companies?
Anser rådet inte att det behöver vidta åtgärder mot oljebolagens spekulationer?
EnglishIt is a hypocritical act in the face of electors who are completely baffled by it.
Det är en skenhelig handling gentemot väljarna, som står helt frågande inför den.

Liknande översättningar för "to act as" på svenska

act substantiv
as konjunktion
as adverb
Swedish
as preposition
Swedish