EN

act {substantiv}

volume_up
1. allmänt
Already in 1925, Estonia adopted an act of cultural autonomy for ethnic minorities.
Redan 1925 antog Estland en lag om kulturellt självstyre för etniska minoriteter.
The UK Government, for example, recently introduced a human rights act.
Den brittiska regeringen införde t.ex. nyligen en lag om mänskliga rättigheter.
The very first legal act of the new Hungarian Parliament was an act on dual citizenship.
Den första rättsakten som antogs av det nya ungerska parlamentet var en lag om dubbelt medborgarskap.
So this was a kind of inaugural act, an act which was necessary.
Det är därför en slags instiftande handling, en handling som vi behövde.
The European Commission vigorously condemns this cruel and cowardly act.
Europeiska kommissionen fördömer kraftfullt denna grymma och fega handling.
With an irreversible act such as the death penalty, that is not possible.
Men den möjligheten finns inte vid en oåterkallelig handling som dödsstraff.
This measure is yet further proof of the EU's commitment to greening up its act.
Denna åtgärd är ytterligare ett bevis på EU: s åtagande att göra sin framtoning litet grönare.
This measure is yet further proof of the EU's commitment to greening up its act.
Denna åtgärd är ytterligare ett bevis på EU:s åtagande att göra sin framtoning litet grönare.
This measure will also act as an incentive to reduce intensive production.
Även denna åtgärd kommer att minska impulsen till intensiv produktion.
act (även: deed, work)
The original is typically the product of a creative act, the forgery isn't.
Ett original är oftast resultatet av en kreativ gärning och en förfalskning är det inte.
Under the Iranian criminal code the act known as lavat is punishable by death.
Enligt iransk strafflag straffas den gärning som går under namnet lavat med döden.
Everything hinges, of course, on inspections and on the way in which we catch the polluters in the act.
Allt hänger förstås på inspektionerna och på hur vi kan ta förorenarna på bar gärning.
My second point concerns the fact that important acts are adopted by the Council of Ministers, and then nothing happens.
Kommentar nummer två: inom ministerrådet har viktiga rättsakter antagits, men sedan händer ingenting.
Husband number four's at home, and his idea of acting like a family is to criticize me.
Äkta make nummer fyra är hemma, och hans idé om att vara som en familj är att kritisera mig.
I would just like to say, Mr President, that some strange selectivity is being practised here, that certain Members stage little acts and, after the act is finished, they leave and the game is over.
Jag skulle bara vilja säga, herr talman, att man här tillämpar en märklig selektivitet, att man uppför sitt nummer och när numret är klart så går man iväg, och då har man spelat klart sitt spel.
2. "theater"
In the third act, we went into Bosnia and Kosovo and we seemed to succeed.
I tredje akten, gick vi in i Bosnien och Kosovo och vi såg ut att lyckas.
It is an historic moment: the final act of the revolutions of 1989.
Det är en historisk tidpunkt: den sista akten av revolutionerna 1989.
In order to bring it into line with the Constitution, this Act is hereby amended as follows:
I syfte att anpassa akten till konstitutionen ändras den på följande sätt:
3. teater
The act of granting discharge is not an administrative act.
Jag skulle vilja säga följande: beviljandet av ansvarsfrihet är inte en administrativ akt.
The European Parliament must profit from this occasion to clean up its own act.
Europaparlamentet måste ta tillfället i akt och städa upp i sitt eget hus.
The budget is a fundamental act which makes political choices.
Budgeten är en grundläggande akt som avspeglar politiska val.
4. näringsliv
act (även: deed, instrument)
They would act as messengers, as it were: they hand over the document, fanfares are sounded, and they go their separate ways.
Dessa gör det så att säga som bud, de överlämnar urkunden, blåser fanfar, och sedan går de skilda vägar.
SV

ad acta {adverb}

volume_up
ad acta
volume_up
shelved {adv.} [vard.]

Användningsexempel för "act" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishDoes the Council finally intend to act in a unified, perceptive and uniform way?
Har rådet slutligen för avsikt att agera på ett enat, lyhört och enhetligt sätt?
EnglishUnless we act wisely, consistently and promptly, we may create a vicious circle.
Om vi inte agerar förnuftigt, konsekvent och snabbt kan vi hamna i en ond cirkel.
EnglishThe Conference has adopted the following declarations annexed to this Final Act.
Konferensen har antagit nedan angivna förklaringar, som fogas till denna slutakt.
English‘It should be emphasised that this contingent will mainly act as a deterrent’.
”Det bör framhållas att denna styrka framförallt kommer att verka avskräckande”.
EnglishBut we now have a chance to act on chemicals, and we should seize that chance.
Men nu har vi chansen att göra något åt kemikalierna, och vi bör ta den chansen.
EnglishWe now have the means to act, as long as there is the desire to act in this field.
Medlen står till vårt förfogande eftersom det finns en handlingsvilja för detta.
EnglishWhat this means is that we have to act rather than holding interminable debates.
Detta innebär att vi måste agera i stället för att hålla ändlösa diskussioner.
EnglishLet me repeat that the Council can only act on the initiative of the Commission.
Får jag än en gång säga att rådet bara kan ingripa på kommissionens initiativ.
EnglishWe have to act to prevent any attempts to restrict it, including on the Internet.
Vi måste agera för att förhindra alla försök att begränsa den, också på Internet.
EnglishSecondly, any sanction must act as a deterrent and not solely as a punishment.
För det andra måste alla sanktioner verka avskräckande och inte bara som straff.
EnglishIt is understandable that the Commission could not ignore this failure to act.
Det är förståeligt att kommissionen inte kunde bortse från bristen på agerande.
EnglishMr President, I voted in favour of Mrs Herczog's report on the Small Business Act.
Herr talman! Jag röstade för Edit Herczogs betänkande om en ”Small Business Act”.
English   Mr President, ladies and gentlemen, the Malmström report is a balancing act.
   – Herr talman, mina damer och herrar! Malmströmbetänkandet är en balansakt.
EnglishThe international community must act against the oppressors of the Burmese people.
Det internationella samfundet måste agera mot det burmesiska folkets förtryckare.
EnglishNow is the time to act and Parliament is extremely unhappy about this hold-up.
Det är nu tid för handling och parlamentet är mycket besviket över detta stopp.
EnglishThis will also show the public that the EU can act in difficult situations too.
Detta kommer också att visa allmänheten att EU kan agera även i svåra situationer.
EnglishHowever, Europe must act too, to deal with the crisis and learn lessons from it.
Emellertid måste EU också agera för att hantera krisen och dra lärdom av den.
EnglishLastly, we must make greater speed in urging the Council to act on our behalf.
Avslutningsvis måste vi skynda på med att uppmana rådet att agera på våra vägnar.
EnglishDoes the Council not think it should act against speculation by oil companies?
Anser rådet inte att det behöver vidta åtgärder mot oljebolagens spekulationer?
EnglishIt is a hypocritical act in the face of electors who are completely baffled by it.
Det är en skenhelig handling gentemot väljarna, som står helt frågande inför den.

"act globally" på svenska

act globally
Swedish
  • agera globalt
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

"acting gig" på svenska

acting gig
Swedish
  • skådespelarjobb
  • agerar gig
Mera chevron_right

"acting governor" på svenska

acting governor
Swedish
  • tillförordnad guvernör
Mera chevron_right