"across borders" - Svensk översättning

EN

"across borders" på svenska

EN

across borders {adverb}

volume_up
across borders
It is by no means a guarantee against animals bringing diseases across borders.
Det är inte alls en garanti för att djur inte för med sig sjukdomar över gränser.
After all, cooperation across borders is what the European Union is all about.
Samarbete över gränser är ju när allt kommer omkring vad Europeiska unionen handlar om.
I learned how to effectively communicate across borders without being detected.
Jag lärde mig att effektivt kommunicera över gränser utan att upptäckas.

Användningsexempel för "across borders" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIt is by no means a guarantee against animals bringing diseases across borders.
Det är inte alls en garanti för att djur inte för med sig sjukdomar över gränser.
EnglishWe need to ensure that the rights of such people can be carried across borders.
Vi måste se till att sådana människors rättigheter kan tas med över gränserna.
EnglishIt is therefore imperative to be able to sell these books easily across borders.
Det är därför oundgängligt att kunna distribuera böckerna över gränserna utan problem.
EnglishIt also means better scope for free media to exist across Europe's borders.
Det innebär också bättre utrymme för fria media att existera över Europas gränser.
EnglishThis is particularly important to suppliers, because they work across borders.
Detta är särskilt viktigt för leverantörerna eftersom de är verksamma över gränserna.
EnglishIndeed, the Stability Pact applies just as much across the borders of the region.
Stabilitetspakten är mycket riktigt även mycket betydelsefull över gränserna i området.
EnglishAfter all, cooperation across borders is what the European Union is all about.
Samarbete över gränser är ju när allt kommer omkring vad Europeiska unionen handlar om.
EnglishI learned how to effectively communicate across borders without being detected.
Jag lärde mig att effektivt kommunicera över gränser utan att upptäckas.
EnglishFood is produced across national borders within the European internal market.
Livsmedel produceras över de nationella gränserna inom EU:s inre marknad.
EnglishThe idea is for people, goods and services to move freely across borders.
Tanken är att skapa fri rörlighet över gränserna för människor, varor och tjänster.
EnglishPeople expect to be able to move freely across internal national borders.
Medborgarna förväntar sig kunna röra sig fritt över den inre nationsgränsen.
EnglishThere are people who prefer Esperanto as a form of communication across national borders.
Det finns de människor som föredrar esperanto vid gränsöverskridande kommunikation.
EnglishWe want companies that operate across the borders and even out the economic differences.
Vi vill ha företag som verkar över gränserna och jämnar ut de ekonomiska skillnaderna.
EnglishThe first is the question of young people being able to move across borders.
Den första är frågan om ungas möjligheter att röra sig över gränserna.
EnglishThe illicit trafficking and transfer of young players across borders is a worrying issue.
Olaglig handel med unga spelare och deras övergångar över gränserna är mycket oroande.
EnglishBecause the media operate across borders, it is necessary to take up this issue at EU level.
Eftersom medierna är gränsöverskridande måste denna fråga tas upp på EU-nivå.
EnglishWhere miscreants and criminals operate across borders, so must the long arm of the law.
Där skurkar och brottslingar är gränsöverskridande måste också lagens långa arm bli det.
EnglishIdeas, both good and bad, move rapidly across borders and between people.
Idéer, bra som dåliga, flyttar sig snabbt mellan gränser och människor.
EnglishIn the meantime, 58 of the 100 financial conglomerates are now active across borders.
Samtidigt är det nu 58 av de 100 finansiella konglomeraten som är verksamma över gränserna.
EnglishWe need to ensure that the rights of such people can be carried across borders.
Den utgör även en förbättring i fråga om att främja en jämlik behandling av alla EU-medborgare.

Liknande översättningar för "across borders" på svenska

across adverb
across preposition
across the board adverb
Swedish