EN

acquired {perfektparticip}

volume_up
acquired
There is the problem of the fundamental rights of European citizens, which include the right to lawfully acquired property.
Det gäller problemet med EU-medborgarnas grundläggande rättigheter, som omfattar rätten till lagligt förvärvad egendom.
But there is a second aspect to the problem: the question of acquired rights.
Men problemet har en andra aspekt: frågan om förvärvade rättigheter.
Also in this field there are acquired rights, which it would be unfair to modify in a backdated fashion.
Även inom detta område finns förvärvade rättigheter som det är orätt att ändra retroaktivt.
acquired (även: obtained, received)
These architects were seen by the competent authorities in their Member States as having sufficient acquired experience and ability to be allowed to practice as de facto architects.
Dessa arkitekter bedömdes av de behöriga myndigheterna att ha tillräcklig erhållen erfarenhet och förmåga att tillåtas vara verksamma som de facto -arkitekter.

Användningsexempel för "acquired" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIt needs to be read, and reading skills need to be acquired for that purpose.
Den måste kunna tolkas, och tolkningsförmåga måste förvärvas för detta ändamål.
EnglishIt has acquired new foundations for national cohesion and social solidarity.
Det har fått nya grundvalar för nationell sammanhållning och social solidaritet.
EnglishMy second comment concerns experience acquired and strategy, as Mr Markov described.
Min andra synpunkt rör de erfarenheter och den strategi som Markov har beskrivit.
EnglishMr President, since 1996, the discharge has acquired a heavy, political significance.
Herr talman! Sedan 1996 har ansvarsfriheten fått en tung politisk betydelse.
EnglishToday, this tragedy, this tragic death, has acquired symbolic significance.
I dag har denna tragedi, detta tragiska dödsfall, fått symbolisk betydelse.
EnglishHe wants to know if he can utilise the knowledge that he acquired while he was in work.
Han vill veta om han kan dra nytta av de kunskaper han förvärvade när han arbetade.
EnglishEpirus acquired the dubious accolade of being the poorest region in the European Union.
Och Epirus erövrade hederstiteln " Europeiska unionens fattigaste region ".
EnglishPerhaps it is time that people acquired the same rights as the products they consume.
Det kanske är dags för människorna att få samma rättigheter som de varor de konsumerar.
EnglishThat new right has been acquired because we have ceded another right.
Denna nya rättighet har förvärvats för att vi har gett upp en annan rättighet.
EnglishFar from wishing to encroach upon acquired rights, we seek to reinforce them.
Vi vill verkligen inte begränsa förvärvade rättigheter, utan öka dem.
EnglishEpirus acquired the dubious accolade of being the poorest region in the European Union.
Och Epirus erövrade hederstiteln "Europeiska unionens fattigaste region".
EnglishThe EU must support Port wine, its authenticity and the trademarks that it has acquired.
EU måste stödja portvinet, dess äkthet och de varumärken som hör till det.
EnglishThe fact is that most crimes are not committed using legally acquired weapons.
Vid de flesta brott används faktiskt inte lagligt förvärvade vapen.
EnglishBut there is a second aspect to the problem: the question of acquired rights.
Men problemet har en andra aspekt: frågan om förvärvade rättigheter.
English(HU) Food and water have acquired the same strategic value as oil and gas.
(HU) Mat och vatten har fått samma strategiska värde som olja och gas.
EnglishNot everything has been acquired yet, but we are on the road to consultation.
Vi har ännu inte nått ända fram, men vi är redan på väg mot samråd.
EnglishSome Member States have acquired a lot of experience in preventative actions in these areas.
En del medlemsländer har stor erfarenhet av förebyggande åtgärder inom detta område.
EnglishI also welcome the Commission's commitment to a communication on hospital-acquired infections.
Jag välkomnar även kommissionens åtagande om ett meddelande om sjukhussjuka.
EnglishWe know the strength that they have acquired over these forty years of building the Community.
Vi känner till vilken kraft de förvärvat under dessa fyrtio år vi byggt upp unionen.
EnglishThose that we have acquired within the European Union are still of too little practical use to us.
Vi har fortfarande för lite praktisk nytta av dem som vi har förvärvat inom EU.

Synonymer (engelska) till "acquiring":

acquiring
English
acquirement
acquirer