EN

acknowledgment {substantiv}

volume_up
The acknowledgment by Prime Minister Erdogan of the existence of a 'Kurdish issue ' is a landmark.
Premiärminister Tayyip Erdogans erkännande av att det finns en ” kurdisk fråga ” är en milstolpe.
The acknowledgment by Prime Minister Erdogan of the existence of a 'Kurdish issue' is a landmark.
Premiärminister Tayyip Erdogans erkännande av att det finns en ”kurdisk fråga” är en milstolpe.
In your opinion, does this constitute acknowledgment of the victory of the opposition in northern Cyprus and do you think this marks a change in Ankara's position?
Innebär detta enligt er uppfattning ett erkännande av oppositionens seger på norra Cypern, och tror ni att detta visar på en förändring i Ankaras inställning?

Användningsexempel för "acknowledgment" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIt is also an acknowledgment of the importance that the EU ascribes to Pakistan as a partner country.
Det är också en bekräftelse av den vikt som EU tillmäter Pakistan som partnerland.
EnglishI also welcome the acknowledgment in paragraph 5 that closer cooperation should be a last resort.
Jag välkomnar också erkännandet i paragraf 5 om att närmare samarbete bör vara en sista utväg.
EnglishThe acknowledgment by Prime Minister Erdogan of the existence of a 'Kurdish issue' is a landmark.
Premiärminister Tayyip Erdogans erkännande av att det finns en ”kurdisk fråga” är en milstolpe.
EnglishThe acknowledgment by Prime Minister Erdogan of the existence of a 'Kurdish issue ' is a landmark.
Premiärminister Tayyip Erdogans erkännande av att det finns en ” kurdisk fråga ” är en milstolpe.
EnglishAnother issue which was raised and which I too for my part wish to emphasise is the acknowledgment of non-standard work by women.
En annan fråga som togs upp och som även jag vill betona är erkännandet av icke-standardiserade former av arbete för kvinnor.
EnglishThis acknowledgment in today's debate also shows that every attempt to play industrial policy off against SME policy is wrong, harmful and contradicts reality.
Dessa polycykliska aromatiska kolväten klassificeras som cancerogena, mutagena och reprotoxiska ämnen.
EnglishThis was not an ideological debate, Mr Bullmann; it was an acknowledgment that the political will to keep to the 1996 Stability and Growth Pact was missing.
Dessutom är det på grund av dessa insatser som det är nödvändigt att de nationella regeringarna delar vårt sätt att tänka.
EnglishThe simple acknowledgment of such facts is more than enough reason to adopt any preventive measures that might stop the destruction of those habitats.
Bara insikten om detta är skäl nog att vidta alla de förebyggande åtgärder som skulle kunna stoppa förstörelsen av dessa livsmiljöer.
EnglishSTLE is an authority in the tribology world and the price is certainly an acknowledgment that the research conducted at the university holds a high standard.
STLE är en auktoritet i tribologivärlden och priset är onekligen ett kvitto på att den forskning som bedrivs vid LTU håller hög klass.
EnglishA resolution on matters of history is always an acknowledgment of values, while the lack of position is also, in itself, a position.
En resolution om historiska frågor handlar alltid om att erkänna värderingar, samtidigt som avsaknaden av ett ställningstagande också i sig är ett ställningstagande.
EnglishIn your opinion, does this constitute acknowledgment of the victory of the opposition in northern Cyprus and do you think this marks a change in Ankara's position?
Innebär detta enligt er uppfattning ett erkännande av oppositionens seger på norra Cypern, och tror ni att detta visar på en förändring i Ankaras inställning?
EnglishThis was not an ideological debate, Mr Bullmann; it was an acknowledgment that the political will to keep to the 1996 Stability and Growth Pact was missing.
Detta var ingen ideologisk debatt, herr Bullmann. Det var en bekräftelse på att den politiska viljan att hålla fast vid 1996 års stabilitets- och tillväxtpakt saknades.
EnglishIn addition to my acknowledgment and thanks, I would like to string together a few thoughts, mainly regarding territorial constituencies and transnational lists.
Förutom denna erkänsla och uppskattning vill jag ta upp några beaktanden, huvudsakligen angående de territoriella valkretsarna, liksom de transnationella kandidatlistorna.
EnglishThis acknowledgment in today's debate also shows that every attempt to play industrial policy off against SME policy is wrong, harmful and contradicts reality.
Detta erkännande i dagens debatt visar också att alla försök att spela ut industripolitiken mot politiken för små och medelstora företag är fel, skadliga och verklighetsfrämmande.
EnglishThe delegation of Romanian Social Democrats emphasizes that Romania's participation in this agreement does not involve the acknowledgment of the designation of "Moldavian” language.
Den rumänska socialdemokratiska delegationen betonar att Rumäniens deltagande i avtalet inte medför något erkännande av det språk som omnämns som ”moldaviska”.

Synonymer (engelska) till "acknowledgment":

acknowledgment
acknowledgement