EN

acknowledging {gerundium}

volume_up
acknowledging (även: admitting)
Thank you for publicly acknowledging that the President has acted correctly.
Jag uppskattar att ni officiellt erkänner att ordföranden har agerat korrekt.
Thank you for acknowledging that this campaign is going to the right development goals.
. – Tack för att ni erkänner att denna kampanj handlar om de rätta utvecklingsmålen.
Some EU Member States will be proactive in acknowledging the rights of their citizens with disabilities.
Vissa av EU:s medlemsstater erkänner aktivt rättigheterna för sina medborgare med funktionshinder.

Användningsexempel för "acknowledging" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishI should like to make a point of acknowledging what has been achieved so far.
Jag skulle vilja framföra mitt uttryckliga erkännande av de tidigare insatserna.
EnglishThank you for publicly acknowledging that the President has acted correctly.
Jag uppskattar att ni officiellt erkänner att ordföranden har agerat korrekt.
EnglishAcknowledging the needs of the disabled always brings with it clear added value.
Att erkänna de funktionshindrades behov ger alltid ett klart mervärde.
EnglishThese include freedom of religion and acknowledging the rights of women.
Dessa rättigheter omfattar religionsfrihet och erkännande av kvinnors rättigheter.
EnglishTolerance is merely a matter of acknowledging others and accepting them for what they are.
Tolerans är bara en fråga om att erkänna andra och acceptera dem för vad de är.
EnglishNow Trilog is discovering and acknowledging the special nature of CHP.
Nu har trilogen insett och erkänt kraftvärmeanläggningarnas särskilda karaktär.
EnglishEurope should show understanding and solidarity in acknowledging and supporting this.
EU bör visa förståelse och solidaritet genom att erkänna och stödja detta.
EnglishOnly in acknowledging this will the necessary legal policy acquire any meaning.
Endast genom att erkänna detta kommer den nödvändiga rättsliga policyn att få någon mening.
EnglishAcknowledging that slavery was a crime against humanity would be an important gesture.
Att erkänna att slaveriet var ett brott mot mänskligheten skulle vara en viktig symbol.
EnglishIt shows that progress is being made in acknowledging and correcting administrative errors.
Detta visar att man gör framsteg med att erkänna och rätta till administrativa fel.
EnglishAcknowledging civil society as an actor in the partnership is a major step forward.
Att det civila samhället erkänns som delaktig aktör är en stor nyhet.
EnglishPacification is not possible without processing the past and acknowledging the truth.
Det är inte möjligt att återställa fred utan att hantera det förgångna och erkänna sanningen.
EnglishThank you for acknowledging that this campaign is going to the right development goals.
   . – Tack för att ni erkänner att denna kampanj handlar om de rätta utvecklingsmålen.
EnglishIt is very important that this day should not go by without our acknowledging this initiative.
Det är mycket viktigt att denna dag inte passerar utan att vi tar upp detta initiativ.
EnglishWhilst acknowledging the boom in ready-made food, we must also adopt a pro-active approach.
Vi får inte förneka utvecklingen av färdiglagad mat utan just stå för ett pro-aktivt synsätt.
EnglishIt meant acknowledging the failure of the draft Constitution.
Det innebar att erkänna att förslaget till konstitutionsfördraget var ett misslyckande.
EnglishThe report has to a great extent avoided acknowledging Russia's real role in this region.
I betänkandet undviker man i stor utsträckning att erkänna Rysslands verkliga roll i detta område.
EnglishAcknowledging this act of genocide does not mean that the present-day Turkey is a barbaric nation.
Att erkänna detta folkmord innebär för den skull inte att Turkiet skulle vara en barbarisk stat.
EnglishAcknowledging these problems will make you greater, not smaller.
Genom att erkänna dessa problem blir ni större, inte mindre.
EnglishSome EU Member States will be proactive in acknowledging the rights of their citizens with disabilities.
Vissa av EU:s medlemsstater erkänner aktivt rättigheterna för sina medborgare med funktionshinder.

Synonymer (engelska) till "acknowledgement":

acknowledgement