EN

acknowledgement {substantiv}

volume_up
1. allmänt
The report is partially an acknowledgement of the importance of national parliaments.
Betänkandet är delvis ett erkännande av de nationella parlamentens betydelse.
It is also an acknowledgement of the pre-in status of the United Kingdom.
Det är också ett erkännande av Förenade kungarikets " pre-in " -status.
It is also an acknowledgement of the pre-in status of the United Kingdom.
Det är också ett erkännande av Förenade kungarikets " pre-in" -status.
We see it as communicating Washington’s acknowledgement of the shared interests and values that link America and the EU.
Vi ser detta som en bekräftelse från Washington på de gemensamma intressen och värderingar som förenar Amerika och EU.
What we want here, in considering these three reports, is an acknowledgement that the world has changed utterly in the wake of the BSE crisis.
Vad vi vill ha här när vi funderar över dessa tre rapporter, är en bekräftelse på att världen har förändrats grundligt efter uppvaknandet ur BSE-krisen.
I very much welcome the acknowledgement of the G20 to take collective responsibility and I am expecting to see those promises turning into real actions.
Jag välkomnar varmt G20:s bekräftelse på att man kommer att ta kollektivt ansvar, och jag förväntar mig att se dessa löften förvandlas till verkliga handlingar.
acknowledgement (även: discharge, receipt, release, voucher)
acknowledgement (även: Thanksgiving, thanks)
2. näringsliv
acknowledgement
We see it as communicating Washington’s acknowledgement of the shared interests and values that link America and the EU.
Vi ser detta som en bekräftelse från Washington på de gemensamma intressen och värderingar som förenar Amerika och EU.
What we want here, in considering these three reports, is an acknowledgement that the world has changed utterly in the wake of the BSE crisis.
Vad vi vill ha här när vi funderar över dessa tre rapporter, är en bekräftelse på att världen har förändrats grundligt efter uppvaknandet ur BSE-krisen.
I very much welcome the acknowledgement of the G20 to take collective responsibility and I am expecting to see those promises turning into real actions.
Jag välkomnar varmt G20:s bekräftelse på att man kommer att ta kollektivt ansvar, och jag förväntar mig att se dessa löften förvandlas till verkliga handlingar.

Användningsexempel för "acknowledgement" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishAmong other things, this is an acknowledgement of these organisations’ work.
Detta innebär, bland annat, ett godkännande av dessa organisationers arbete.
EnglishThe report is partially an acknowledgement of the importance of national parliaments.
Betänkandet är delvis ett erkännande av de nationella parlamentens betydelse.
EnglishThe second point is the acknowledgement that our space industry is structurally vulnerable.
Den andra punkten är insikten om att vår rymdindustri är strukturellt sårbar.
EnglishDick Marty, its rapporteur, deserves public acknowledgement for the work he is carrying out.
Dick Marty, dess föredragande, förtjänar ett offentligt erkännande för sitt arbete.
EnglishIt is also an acknowledgement of the pre-in status of the United Kingdom.
Det är också ett erkännande av Förenade kungarikets " pre-in " -status.
EnglishNo less important is the acknowledgement of Georgia's and Ukraine's transatlantic aspirations.
Lika viktigt är erkännandet av Georgiens och Ukrainas ambitioner att gå med i Nato.
EnglishIt is also an acknowledgement of the pre-in status of the United Kingdom.
Det är också ett erkännande av Förenade kungarikets " pre-in" -status.
EnglishIt is interesting to note, in this case, the acknowledgement that the market does not work.
Det är intressant att notera att man erkänner att marknaden i detta fall inte fungerar.
EnglishI am thinking, instead, of acknowledgement of the Armenian genocide of 1915.
Jag tänker här på erkännandet av det armeniska folkmordet 1915.
EnglishI very much appreciate President Santer's acknowledgement this morning of that human tragedy.
Jag uppskattar verkligen ordförande Santers erkännande av den mänskliga tragedin i morse.
EnglishThe acknowledgement of the sensitivity of this issue is a helpful one.
Bekräftelsen att det rör sig om en känslig fråga är användbar.
EnglishMr Prodi has not been sufficiently convincing in his acknowledgement of the need for a social Europe.
Prodi har inte på ett tillräckligt övertygande sätt erkänt behovet av ett socialt Europa.
EnglishThis is a major step forward in acknowledgement of this profession.
Detta är ett stort framsteg för erkännandet av detta yrke.
EnglishYou spoke about the mutual respect and acknowledgement of others.
Ni talade om ömsesidig respekt för och erkännande av andra.
English1 – The acknowledgement of the specific nature of natural disasters occurring in the Mediterranean;
1. Att erkänna naturkatastrofernas särdrag i Medelhavsområdet.
EnglishWe have not yet received an acknowledgement, never mind a reply.
Vi har ännu inte fått något erkännande, inte ens ett svar.
EnglishThere needs to be an acknowledgement that this kind of thing can happen.
Vi måste inse att detta är sådant som kan ske.
EnglishReference to Christian roots would be the acknowledgement of the spiritual source of our freedom and pluralism today.
Utan kristendomen skulle Europa bara ha en hjärna, men sakna ett hjärta.
EnglishMr President, there is an acknowledgement in this report that enlargement has not been an unqualified success.
(EN) Herr talman! I betänkandet medges det att utvidgningen inte oreserverat har varit framgångsrik.
EnglishThere were none: in other words, there was no acknowledgement of the issues around safety in the workplace.
Det fanns ingen: med andra ord fanns det inga synliga skyltar om säkerhetsbestämmelser på arbetsplatsen.

Synonymer (engelska) till "acknowledgement":

acknowledgement
acknowledgment