"to acknowledge" - Svensk översättning

EN

"to acknowledge" på svenska

EN to acknowledge
volume_up
[acknowledged|acknowledged] {verb}

1. allmänt

These are legal fundamentals that a candidate for accession must acknowledge.
Ett land som ansöker om anslutning måste erkänna dessa rättsgrundvalar.
The majority in this Parliament refuses to acknowledge its political losses.
Majoriteten i detta parlament vägrar att erkänna sina politiska förluster.
With no codecision, we are forced to acknowledge this state of affairs.
Eftersom vi inte har medbeslutanderätt måste vi erkänna dessa omständigheter.
It has to be acknowledged that the middlemen really earned their money.
Man måste bekräfta att mellanhänderna verkligen förtjänade sina pengar.
I would like to acknowledge that, when the hostilities broke out, the Finnish Presidency reacted quickly and vigorously.
Jag vill bekräfta att det finska ordförandeskapet reagerade snabbt och kraftfullt när fientligheterna bröt ut.
Alla sektioner, bekräfta.
I am not able to acknowledge other new points of order.
Jag kan inte acceptera andra nya ordningsfrågor.
Besides the resulting considerations about the future of the Union, we need to acknowledge the acceptance of this similarity.
Trots de tankar om unionens framtid som detta väcker är det en likhet som vi måste inse och acceptera.
Tolerance is merely a matter of acknowledging others and accepting them for what they are.
Tolerans är bara en fråga om att erkänna andra och acceptera dem för vad de är.
We have to acknowledge that there is currently insufficient protection.
Vi måste medge att det nuvarande skyddet är otillräckligt.
That is a fact, and we need to acknowledge it.
Detta är ett faktum, som man också måste medge.
Let us acknowledge that and be radical and brave.
Låt oss medge detta och vara radikala och modiga.
to acknowledge
(Applause) Finally, I acknowledge the work of the Commissioners and not just Jacques Santer.
(Applåder) Slutligen vill jag tacka för kommissionärernas arbete, och inte bara Jacques Santer.
Du kunde åtminstone tacka för den.
In conclusion, I acknowledge the critical view the draft resolution takes on the implementation of the first railway package by the Member States.
Jag vill slutligen tacka för kritiska synpunkter i förslaget till resolution om medlemsstaternas genomförande av det första järnvägspaketet.
to acknowledge (även: to recognize)
Those who are reluctant to acknowledge the situation perhaps have unfinished business with the minorities in their own country.
De som är ovilliga att kännas vid situationen kanske har oavslutade affärer med minoriteterna i sina egna länder.
If it fails to do these things, the future development of the Union will be more uncertain than many people are prepared to acknowledge today.
Om inte, kommer EU:s fortsatta utveckling att vara mer osäker än vad många i dag vill kännas vid.
If it fails to do these things, the future development of the Union will be more uncertain than many people are prepared to acknowledge today.
Om inte, kommer EU: s fortsatta utveckling att vara mer osäker än vad många i dag vill kännas vid.
to acknowledge (även: to let on)
to acknowledge (även: to draw, to cash)

2. näringsliv

Användningsexempel för "to acknowledge" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishWe all have to acknowledge that this situation demands a multifaceted approach.
Vi måste alla inse att situationen kräver ett mångfacetterat tillvägagångssätt.
EnglishBut we have to acknowledge that undoubtedly we will also need this instrument.
Men man måste konstatera att vi sannolikt också kommer att behöva detta verktyg.
EnglishThe PPE and PSE refuse to acknowledge a link with the BNFL MOX shipments to Japan.
PPE och PSE vägrar att tillstå ett samband med BNFL:s MOX-transporter till Japan.
EnglishThe PPE and PSE refuse to acknowledge a link with the BNFL MOX shipments to Japan.
PPE och PSE vägrar att tillstå ett samband med BNFL: s MOX-transporter till Japan.
EnglishIt is not enough for the Patent Office to acknowledge a mistake and make its excuses.
Det räcker inte med att patentbyrån inser ett misstag och ber om ursäkt för det.
EnglishWe have to acknowledge that economic and monetary union is a Community operation.
Vi måste inse att Ekonomiska och monetära unionen är en gemenskapsanordning.
EnglishIt is therefore particularly apt to acknowledge three things in this debate.
Därför är det särskilt lämpligt att i denna debatt ägna uppmärksamhet åt tre saker.
EnglishAs the Commissioner has just reminded us, this is very good - I acknowledge that.
Som kommissionsledamoten just påmint oss om är det mycket positivt - det tillstår jag.
EnglishWe accept that there is overfishing and we acknowledge that this is due to overcapacity.
Vi godtar att det finns överfiske och vi tillstår att det beror på överkapacitet.
EnglishI totally acknowledge the right of any country to protect and maintain its security.
Jag erkänner fullt ut varje lands rättighet att skydda och upprätthålla sin säkerhet.
EnglishYou acknowledge that with growth at less than 2.4% there was no reduction in employment.
Ni säger att arbetslösheten inte minskar vid en tillväxttakt under 2,4 procent.
EnglishI am the first to acknowledge that the committee has been successful on many fronts.
Jag är den förste att tillstå att utskottet har varit framgångsrikt på många fronter.
EnglishTurkey must also be fair here for once towards the EU and acknowledge this fact.
Här krävs det alltså att Turkiet äntligen agerar rakt gentemot EU och inser detta faktum.
EnglishTurkey must draw a line under its past and acknowledge the Armenian genocide.
Turkiet måste göra upp med sitt förflutna och ta avstånd från folkmordet på armenierna.
EnglishWe have to acknowledge that this will have serious implications for many parts of Europe.
Vi måste inse att det kommer att få allvarliga följder för många delar av Europa.
EnglishThere is absolutely no doubt about this, and Turkey should acknowledge the fact.
Det råder ingen tvekan om detta, och det bör Turkiet lägga märke till.
EnglishI should like to acknowledge the work done by Parliament's various rapporteurs.
Jag skall begränsa mig till några allmänna anmärkningar om Agenda 2000.
EnglishI would also at the same time acknowledge the positive effect state aid has.
Jag skriver samtidigt också under på den positiva effekten av statsstödet.
EnglishYou acknowledge that with growth at less than 2.4 % there was no reduction in employment.
Ni säger att arbetslösheten inte minskar vid en tillväxttakt under 2,4 procent.
EnglishOur action, as she was good enough to acknowledge, owes nothing to prejudice.
Våra åtgärder, vilket hon vara vänlig nog att tillstå, har inget med fördomar att göra.