EN

achievable {adjektiv}

volume_up
achievable (även: attainable, reachable)
It is not a perfect solution, it may not be totally achievable.
Det är ingen perfekt lösning, den kanske inte ens är helt uppnåelig.
However, we support realistic, achievable renewables, not expensive subsidies for unattainable targets.
Vi stöder emellertid en realistisk och uppnåelig teknik för förnybar energi och inte kostsamma understöd för ouppnåeliga mål.
The question is, however, not whether this is necessary or useful, but whether this is achievable at the moment.
Frågan är dock inte om det här är nödvändigt eller behövligt utan om det här är uppnåeligt just nu.
achievable (även: operable)
achievable (även: executable)

Användningsexempel för "achievable" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishShould we dilute the Lisbon ambitions on grounds that they are not achievable?
Skall ambitionerna från Lissabon urvattnas därför att de inte kan förverkligas?
EnglishIt is a really demanding target and we shall have to see whether it is achievable.
Det är verkligen ett krävande mål, och det kommer att visa sig om det går att uppnå.
EnglishMaybe 'charter ' is a better word than 'treaty ', and certainly more achievable.
Kanske är " stadga " ett bättre ord än " fördrag ", och säkert lättare att förverkliga.
EnglishThe most achievable result is then a compromise which, in fact, satisfies nobody.
Det bästa resultat som då kan uppnås är en kompromiss som ingen egentligen är nöjd med.
EnglishMaybe 'charter' is a better word than 'treaty', and certainly more achievable.
Kanske är " stadga" ett bättre ord än " fördrag" , och säkert lättare att förverkliga.
English   The goal of liberalising the postal sector by 2009 is real and achievable.
   – Målet att liberalisera postsektorn fullt ut till 2009 är konkret och genomförbart.
EnglishFirst of all, it has been said that the conditions that remain must be achievable.
Först och främst har det sagts att de villkor som kvarstår måste vara möjliga att uppnå.
EnglishUndertakings should only be made, announced and entered into on aspects that are achievable.
Löften ska endast göras, tillkännages och inlåtas i avseenden som är uppnåeliga.
EnglishI did press very hard indeed but unfortunately it was not achievable.
Jag tryckte verkligen på oerhört mycket, men det gick tyvärr inte att åstadkomma.
EnglishThe goal of liberalising the postal sector by 2009 is real and achievable.
Det visar resultat ifrån medlemsstater där postreformerna varit snabbare.
EnglishI hope that they are practical and achievable, as regards the various aspects in the proposal.
Att enas om dem trots att de är orealistiska, utmanar vi ödet i detta hänseende.
EnglishHowever, its success will depend largely on achievable objectives being set.
Men framgången beror till stor del på att man bestämmer uppnåbara mål.
EnglishThis is only achievable if we have real commitment from the participating countries.
Detta går bara att åstadkomma om det finns ett verkligt åtagande från de länder som deltar.
EnglishThe objectives set in the directive are ambitious, but achievable.
De mål som ställs upp i direktivet är ambitiösa, men det är möjligt att nå dem.
EnglishThe target which we have set for ourselves is realistic, achievable and still efficient.
Det mål vi har satt upp är realistiskt, nåbart och fortfarande effektivt.
EnglishIt is only by starting that the unachievable can become achievable.
Det är bara genom att sätta igång som det som tycks ouppnåeligt kan bli uppnåeligt.
EnglishWith your planned limit value for seed, this value is not achievable.
Med ert planerade gränsvärde för utsäde går det inte att uppnå detta värde!
EnglishI believe that such an agreement is beyond what is achievable today.
Det här är vårt sista politiska uttalande i frågan under denna mandatperiod.
EnglishThe strategy will be ambitious, but it should also be achievable.
Strategin kommer att vara ambitiös, men den skall också vara möjlig att genomföra.
English1 January 2007 is an achievable date for Bulgaria’s accession to the European Union.
Den 1 januari 2007 är ett realistiskt datum för Bulgariens anslutning till Europeiska unionen.

"achievable goal" på svenska

achievable goal
Swedish
  • uppnåeligt mål
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

Synonymer (engelska) till "achievable":

achievable
achievability
achiever