EN

to accuse [accused|accused] {verb}

volume_up
1. allmänt
This is not a time to accuse those who want Europe to change of betraying Europe.
Det är inte läge att anklaga dem som vill förändra EU för att svika EU.
I do not think it is enough to accuse those countries of inertia or negligence.
Jag tror inte att det räcker med att anklaga dessa länder för passivitet eller försumlighet.
No one, therefore, can accuse me of not being well-disposed towards Turkey.
Därför kan ingen anklaga mig för att inte vara vänligt inställd till Turkiet.
I believe I read with sufficient speed and talk quickly enough for no one to accuse me of such things.
Jag anser att jag läser tillräckligt snabbt och att det således inte finns någon anledning att klandra mig för det.
Personally I do not believe that we will make progress if we try to accuse each other and reproach each other for failing, more or less, to observe the principles of respect and tolerance.
Personligen anser jag inte att vi gör några framsteg om vi försöker anklaga och klandra varandra för att mer eller mindre ha misslyckats följa principerna om respekt och tolerans.
I find it absolutely incredible that someone in this House should accuse me of wasting time when answering questions when it is Parliament itself that has kept me waiting for half an hour.
Jag tycker att det är helt otroligt att någon kan klandra mig när jag förlorar en halvtimme av den tid jag har för att besvara frågorna på grund av att parlamentet har låtit mig vänta i en halvtimme.
to accuse (även: to charge, to tax)
This is why I was so saddened by Mrs Eriksson, who yesterday morning had the brutality to accuse pro-lifers of violating human rights.
Därför känner jag mig djupt förorättad av kollega Eriksson som på förmiddagen i går hade fräckheten att beskylla abortmotståndare för att skända mänskliga rättigheter.
We are not accusing the Americans of some kind of protectionism; it is the Americans who constantly accuse us of it, the latest example being UMTS.
Det är inte så att vi i jämförelse med amerikanerna måste förebrå oss för protektionism, men de vill hela tiden beskylla oss för det - det senaste exemplet är UMTS.
No one in the Council of which you are the Chairman should be tempted to accuse of us of moving too slowly; we demand some minimums and everyone will understand that.
Ingen i rådet, vilket ni företräder, skall kunna frestas att beskylla oss för att inte skynda oss; men vi har några minimala krav och detta kommer alla att förstå.
So if you want to attack me for that, that is fine, but please do not accuse me of having billions and billions of euro that somehow I am using for a sparkling building or anything else.
Så om ni vill angripa mig går det bra, men var vänlig anklaga mig inte för att ha miljarder euro som jag på något vis använder till en stilig byggnad eller något annat.
You cannot charge someone and lock him up without accusing him and having a trial.
Man kan inte anklaga och fängsla någon utan att åtala och ställa personen inför rätta.
In those cases, it is up to the law to decide what should be the fate of the accused, to charge them and to launch appeals so that justice will prevail in the end.
I dessa fall är det inom rättssystemet som man skall besluta vad som skall hända med de anklagade, och sedan åtala och överklaga så att rättvisan tillämpas fullt ut.
Yes, of course we must ensure that Indonesia maintains its progress in the prosecution of those members of the security forces accused of human rights violations.
Vi måste naturligtvis se till att Indonesien fortsätter sitt arbete med att åtala de medlemmar av säkerhetsstyrkorna som har anklagats för kränkningar av mänskliga rättigheter.
2. näringsliv
This is not a time to accuse those who want Europe to change of betraying Europe.
Det är inte läge att anklaga dem som vill förändra EU för att svika EU.
I do not think it is enough to accuse those countries of inertia or negligence.
Jag tror inte att det räcker med att anklaga dessa länder för passivitet eller försumlighet.
No one, therefore, can accuse me of not being well-disposed towards Turkey.
Därför kan ingen anklaga mig för att inte vara vänligt inställd till Turkiet.

Användningsexempel för "to accuse" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThat is why I see it as populism on your part to accuse us of seeking revenge.
Jag kan därför kalla det populism från er sida, om ni beskyller oss för hämnd.
EnglishDo not therefore accuse me subsequently of not expanding upon matters sufficiently.
Förebrå mig därför inte efteråt för att jag inte utvecklar frågorna tillräckligt.
EnglishI would ask you to insist that Mr Murphy either accuse me outright or apologise.
Jag vill be er insistera att Murphy antingen anklagar mig rakt ut eller ber om ursäkt.
EnglishNo one, therefore, can accuse me of not being well-disposed towards Turkey.
Därför kan ingen anklaga mig för att inte vara vänligt inställd till Turkiet.
EnglishThis is not a time to accuse those who want Europe to change of betraying Europe.
Det är inte läge att anklaga dem som vill förändra EU för att svika EU.
EnglishOtherwise, it will be possible justly to accuse us of not complying with our own decisions.
Annars kommer vi med rätta att kunna anklagas för att inte följa våra egna beslut.
EnglishI do not think it is enough to accuse those countries of inertia or negligence.
Jag tror inte att det räcker med att anklaga dessa länder för passivitet eller försumlighet.
EnglishAs regards Mrs Roth-Behrendt's allegation, I did not accuse her of lying.
Nu till Roth-Behrendts anklagelse. Jag har inte anklagat henne för lögn.
EnglishI believe that we cannot really accuse the Council of any lack of activity this year.
Jag tror faktiskt att man inte kan anklaga rådet för att ha lidit brist på verksamhet i år.
EnglishThen the Council would also be able to accuse us of not wanting to do anything.
Då kan rådet också säga att vi inte önskar göra någonting.
EnglishSurely not many will accuse us any longer today of Finlandisation!
I dag kan det väl ändå inte finnas många som fortfarande anklagar oss för finlandisering!
EnglishIt would be unfair for us to accuse Prime Minister Blair of that.
Det vore orättvis av oss att anklaga premiärminister Blair för detta.
EnglishWhat will he reply if someone accuses the Council of what we openly accuse the European Union of?
Vad svarar han om någon anklagar rådet för det som vi öppet anklagar Europeiska unionen för?
EnglishI do not think, therefore, that you can accuse the Commission of banning aid to renewable energies.
Jag tror därför inte att man kan säga att kommissionen förbjuder stöd till förnybar energi.
EnglishWe have left ourselves in a position where Syria can accuse us of breaching human rights.
Vi har försatt oss i ett läge där Syrien kan anklaga oss för att bryta mot de mänskliga rättigheterna.
EnglishIf there is no legal base and I do not pay, you would accuse me of being a bureaucrat.
Eftersom det inte finns någon rättslig grund betalar jag inte. Ni skulle säga: " Vilken byråkrat han är."
EnglishAt the same time it is wrong to accuse China of cultural genocide.
Samtidigt är det fel att anklaga Kina för kulturellt folkmord.
EnglishIt is unacceptable and wrong of Mr Verheugen to accuse the President of Cyprus of deceiving him.
Det är oacceptabelt och fel av Günther Verheugen att anklaga Cyperns president för att ha lurat honom.
EnglishWhat will he reply if someone accuses the Council of what we openly accuse the European Union of?
Båda kvinnorna hade nekats tillstånd att besöka dessa män.
English(PL) Mr President, nobody can accuse us of not being consistent.
(PL) Herr talman! Ingen kan anklaga oss för inkonsekvens.

"accused the governor of" på svenska

accused the governor of
Swedish
  • anklagade guvernören för
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

"accuse the government" på svenska

accuse the government
Swedish
  • anklaga regeringen
Mera chevron_right

Synonymer (engelska) till "accusal":

accusal
English
accusation
accusative