EN

accurately {adverb}

volume_up
1. "precisely"
There are many reasons why it is difficult to estimate expenditure accurately.
Att exakt beräkna utgifterna är av många skäl svårt.
Preliminary trials accurately identify slabs with cracks and produce no false detections.
Preliminära försök att identifiera exakt plattor med sprickor och ger inga falska upptäckter.
Sir Leon has just described the background very accurately.
Kommissionär Brittan, ni har just skildrat historien mycket exakt.
The report, however, also accurately identifies the possible negative effects.
I betänkandet pekas emellertid även de möjliga negativa effekterna ut noggrant.
A text worded clearly, accurately and in detail is one of these.
Ett av dessa är en klart, noggrant och detaljerat formulerad text.
So the physics is you can never accurately and exactly measure a particle, because the observation changes it.
Så fysiken säger, att du aldrig noggrant och exakt kan mäta en partikel, för att mätningen ändrar den.
accurately (även: carefully, finely, strictly, well)
To accurately track traffic to your ads, we recommend using Google Analytics, a free, comprehensive tracking tool.
Om du noga vill hålla reda på vilken trafik annonserna genererar rekommenderar vi att du använder Google Analytics som är ett kostnadsfritt och mycket omfattande spårningsverktyg.
I believe that increased transparency is needed, particularly in the case of pension funds, for them to be able to accurately assess the degree of risk of various investments.
Jag anser att det behövs ökad transparens, i synnerhet för pensionsfonder för att noga kunna utvärdera risken för olika investeringar.
Discrimination in the enjoyment of fundamental rights derives mainly from the sex, age, origin or sexual orientation of those discriminated against, as the report accurately points out.
Diskriminering av de grundläggande rättigheterna handlar ofta om diskriminering på grund av kön, ålder, bakgrund och sexuell läggning, vilket noga påpekas i betänkandet.
accurately
2. "correctly"
accurately
To put it bluntly but accurately, it is a sort of organised theft of employment.
Bryskt men korrekt uttryckt så är detta en sorts organiserad stöld av arbetstillfällen.
The Petersberg agreement is accurately represented, and I endorse this.
Petersberg-avtalet beskrivs korrekt, och jag stöder det.
I said it in Irish, perhaps not very accurately, but that is more or less how it sounds.
Jag sade det på iriska, kanske inte särskilt korrekt, men det är ungefär så det låter.
This should demonstrate that this document does not accurately reflect the wishes of this House.
Det borde visa att detta dokument inte återspeglar kammarens åsikt på ett riktigt sätt.
Under these circumstances, actions cannot be correctly planned and the resources needed cannot be accurately estimated.
Under dessa förhållanden kan åtgärder inte planeras på ett riktigt sätt och de medel som behövs kan inte beräknats rätt.
It is our duty to interpret it correctly and accurately and to put it into practice as quickly and effectively as possible.
Det är vår skyldighet att tolka det på ett riktigt och korrekt sätt och tillämpa det så snart och så effektivt som möjligt.

Användningsexempel för "accurately" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe report, however, also accurately identifies the possible negative effects.
I betänkandet pekas emellertid även de möjliga negativa effekterna ut noggrant.
EnglishOur intent is to represent the video content of the internet fairly and accurately.
Vår avsikt är att representera videoinnehåll på Internet rättvist och korrekt.
EnglishSometimes we won't show any location if we can't accurately determine one for you.
Ibland visas ingen plats alls om vi inte säkert kan identifiera var du befinner dig.
EnglishTo put it bluntly but accurately, it is a sort of organised theft of employment.
Bryskt men korrekt uttryckt så är detta en sorts organiserad stöld av arbetstillfällen.
EnglishThese operators allow you to find what you're looking for quickly and accurately.
Med de här operatorerna kan du hitta det du letar efter snabbt och exakt.
EnglishI would like to thank the rapporteur, Mr Thaler, for describing this route so accurately.
Jag vill tacka föredraganden Zoran Thaler för att ha beskrivit vägen så korrekt.
EnglishHe should define the criteria more accurately and explain exactly what he means.
Han bör definiera kriterierna bättre och förklara exakt vad han menar.
EnglishCan I just quote - and I hope I do it accurately - the Commissioner's own words?
Får jag bara citera - och jag hoppas att jag gör det rätt - kommissionsledamotens egna ord?
EnglishThe report portrays the present situation of the society rather accurately.
Rapporten ger en ganska rättvis bild av den aktuella samhällssituationen.
EnglishWhich text accurately reflects the current political will of the Portuguese Government?
Vilken av texterna uttrycker den aktuella politiska viljan hos regeringen i Lissabon?
EnglishI said it in Irish, perhaps not very accurately, but that is more or less how it sounds.
Jag sade det på iriska, kanske inte särskilt korrekt, men det är ungefär så det låter.
EnglishThe electronic system accurately reflected the reality of the House at that moment.
Det elektroniska systemet har troget återspeglat verkligheten i kammaren i det ögonblicket.
EnglishOur intent is to represent the content of the internet fairly and accurately.
Vår målsättning är att representera innehållet på Internet på ett rättvist och korrekt sätt.
EnglishThe report accurately shows that forestry policy is the responsibility of Member States.
Betänkandet visar just att skogspolitiken är medlemsstaternas ansvar.
EnglishIf it is not accurately reported, then you should immediately correct it.
Det är respektlöst mot EU:s medborgarnas rättigheter och värdighet.
EnglishIt is up to you to implement this budget accurately without wasting a single euro.
Det är upp till er att genomföra denna budget på ett korrekt sätt utan att slösa bort en enda euro.
EnglishConsumers want to be certain of the operators' ability to monitor the origin of meat accurately.
Konsumenterna vill vara säkra på aktörernas förmåga att kontrollera köttets ursprung.
EnglishConsumers want to be certain of the operators ' ability to monitor the origin of meat accurately.
Konsumenterna vill vara säkra på aktörernas förmåga att kontrollera köttets ursprung.
EnglishI do not think the Minutes accurately reflect the point Mr Ribeiro e Castro raised yesterday.
Jag tror inte att protokollet exakt återger den fråga som Ribeiro e Castro ställde i går.
EnglishPreliminary trials accurately identify slabs with cracks and produce no false detections.
Preliminära försök att identifiera exakt plattor med sprickor och ger inga falska upptäckter.

Synonymer (engelska) till "accurate":

accurate