EN

accurate {adjektiv}

volume_up
Accurate information must not be given in the form of advertising.
Riktig information och upplysning får inte ske i form av reklam.
It is not enough for us to settle for an accurate calculation of when crises will strike.
Det räcker inte för oss att ha en riktig beräkning av när kriserna kommer att drabba oss.
Whether this is an accurate description or not, the British government fails at any rate to discourage refugees.
Vare sig den bilden är riktig eller inte så lyckas i alla fall inte den brittiska regeringen avskräcka flyktingarna.
accurate (även: dead, exact, pinpoint)
Laser welding process is fast, accurate and gives little heat input.
Lasersvetsprocessen är snabb, precis och ger liten värmetillförsel.
A very clear and accurate analysis of both Mediterranean and non-Mediterranean ports is required.
Det krävs en mycket klar och precis analys både av icke Medelhavshamnar och Medelhavshamnar.
It needs cloudless sky to be really accurate.
Den behöver en molnfri himmel för att vara riktigt precis.
Accurate, truthful information is accurate truthful information.
Exakt, sanningsenlig information är exakt, sanningsenlig information.
To conclude, consumer information must be complete and accurate.
Sammanfattningsvis måste konsumentinformationen vara fullständig och exakt.
The report is comprehensive, accurate and sets out the challenges ahead.
Betänkandet är heltäckande och exakt och anger de utmaningar som väntar.
Labelling must be accurate and checked to ensure consumer confidence.
Märkningen måste vara noggrann och kontrollerad för att säkerställa konsumentens förtroende.
Any food labelling policy must be accurate and dependable for both the producers and the consumers.
Varje livsmedelsmärkningspolitik måste vara noggrann och tillförlitlig för både producenterna och konsumenterna.
However, there is currently no accurate analysis of the implementation of existing legal provisions.
Men för närvarande har vi ingen noggrann analys av genomförandet av de befintliga rättsliga bestämmelserna.
accurate (även: careful, diligent, neat)
The premium on accurate and careful listening has simply disappeared.
Belöningen för ett noggrant och omsorgsfullt lyssnande har helt enkelt försvunnit.
The accurate gathering of data is the only way to get to the essence of this serious problem and help to focus the efforts aimed at eliminating it.
Omsorgsfull insamling av data är det enda sättet att nå fram till kärnan av detta allvarliga problem och bidra till att fokusera insatserna för att eliminera det.
accurate

Användningsexempel för "accurate" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishI think it is very important that the reports should be as accurate as possible.
Jag anser att det är mycket viktigt att redogörelserna är så exakta som möjligt.
EnglishConsumers need accurate information in order to be able to defend their rights.
Konsumenter behöver korrekt information för att kunna försvara sina rättigheter.
EnglishMadam President, of course Mr Swoboda is entitled to receive an accurate reply.
Fru talman! Naturligtvis har min ärade kollega Swoboda rätt att få ett korrekt svar.
EnglishThat is vitally important to the accurate and reliable calculation of deficits.
Detta är oumbärligt för ett korrekt och tillförlitligt fastställande av underskotten.
EnglishAccurate data on the population are required to comply with important legislation.
Korrekta befolkningsdata krävs för att viktig lagstifning ska kunna följas.
EnglishIt is not quite accurate to say that the Convention draft has come through unscathed.
Det är inte helt riktigt att säga att konventets utkast har kommit igenom oskadat.
EnglishI do not think that figure - which is provided by Amnesty International - is accurate.
Jag tror inte att den siffran som vi har fått från Amnesty International stämmer.
EnglishWe need to deal with this subject rather more quickly and we need accurate controls.
Vi måste hantera den här frågan mycket snabbare och vi måste ha riktiga kontroller.
EnglishI am not for a moment saying that we should not be accurate in our descriptions.
Jag säger inte alls att vi inte bör vara noggranna i våra beskrivningar.
EnglishAll in all: GALILEO is not more accurate, and it cannot be switched off.
För att sammanfatta: det är inte noggrannare, det är inte omöjligt att byta ut.
EnglishA timely and accurate diagnosis and effective control is essential for this.
Exakta diagnoser som ställs i tid och effektiva undersökningar är avgörande för detta.
EnglishI think she could not have been more accurate and could not have put it better.
Jag tror inte att hon kunde ha haft mer rätt eller uttryckt sig bättre.
EnglishDo you still hold to that view or was The Financial Times quite accurate in that article?
Anser ni fortfarande det, eller hade The Financial Times helt rätt i den artikeln?
EnglishThe citizen is entitled to receive accurate information about what we do for him.
Medborgaren har rätt till korrekt information om vad vi gör för honom.
EnglishI welcome, in particular, the provisions for accurate metering and billing.
Jag välkomnar särskilt bestämmelserna om noggranna mätningar och lättfattliga fakturor.
EnglishI will be able to provide a more accurate answer after I have checked the quote for myself.
Jag kommer att kunna ge ett bättre svar när jag själv har kontrollerat citatet.
EnglishAnd it's from X-ray crystallography, so it's an accurate model of DNA.
Och det kommer från röntgenkristallografi, så det är en korrekt modell av DNA.
EnglishThat is cheating and must be rooted out through a policy of accurate and random testing.
Det är fusk och måste utrotas genom ett system med exakta stickprovstester.
EnglishThe premium on accurate and careful listening has simply disappeared.
Belöningen för ett noggrant och omsorgsfullt lyssnande har helt enkelt försvunnit.
EnglishConsumers must have access to accurate information on which to base their decisions.
Konsumenterna måste ha tillgång till korrekt information som de kan grunda sina beslut på.

"accurate gauge of" på svenska

accurate gauge of
Swedish
  • exakt mätare för
  • korrekt mätare på
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

Synonymer (engelska) till "accurate":

accurate