EN

accumulated {adjektiv}

volume_up
accumulated
It is a growing debt that has accumulated over the years.
Det är en medvetet ackumulerad skuld sedan många år.
The salary level of a doctoral candidate is determined by course points accumulated and progression of the thesis work.
Lönenvån för en doktorand bestäms av ackumulerad kurspoäng och progressionen i avhandlingsarbetet.
The pandemic is therefore spreading at a rhythm equivalent to 10 % of accumulated stock.
Pandemin sprids alltså i en takt motsvarande 10 procent av det ackumulerade antalet.

Användningsexempel för "accumulated" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

English5.what restrictions are in place on who can access the data once accumulated;
6.Vilka skyddsmekanismer som finns för att förhindra att information läcker ut.
EnglishFiscal consolidation is inevitable because countries accumulated high debts.
Budgetkonsolidering är oundviklig eftersom länderna har dragit på sig stora skulder.
EnglishWe have accumulated a debt over a long period of time, particularly with Africa.
Vi har samlat på oss en skuld under lång tid, särskilt gentemot Afrika.
EnglishI believe that this is the most successful way to use the knowledge we have accumulated.
Jag anser att detta är det bästa sättet att använda de insikter som vi har samlat.
EnglishIt is said after all that enough money has been accumulated for different measures.
Saken är den att det finns tillräckligt med pengar till diverse åtgärder.
EnglishThe pandemic is therefore spreading at a rhythm equivalent to 10% of accumulated stock.
Pandemin sprids alltså i en takt motsvarande 10 procent av det ackumulerade antalet.
EnglishNow we have to deal with the problem of what to do with the enormous reserves accumulated.
Nu står man inför problemet vad man skall göra med de enorma reserver som samlats.
EnglishThe pandemic is therefore spreading at a rhythm equivalent to 10 % of accumulated stock.
Pandemin sprids alltså i en takt motsvarande 10 procent av det ackumulerade antalet.
EnglishHow much offal has accumulated for destruction and how is it being stored?
Hur mycket slaktavfall har anhopats för destruktion, och hur lagras det?
EnglishIn the Committee on Climate Change we have accumulated numerous data from many scientists.
I utskottet för klimatförändringar har en mängd uppgifter samlats in från många forskare.
EnglishYou had indeed accumulated Mrs Randzio-Plath's time, a total of six minutes, which you have received.
I själva verket hade ni också Randzio-Plaths tid, totalt har ni fått sex minuter.
EnglishYou had indeed accumulated Mrs Randzio-Plath' s time, a total of six minutes, which you have received.
I själva verket hade ni också Randzio-Plaths tid, totalt har ni fått sex minuter.
EnglishThe total time accumulated at the last saving is displayed.
Den totala tidsåtgången fram till det tillfälle då dokumentet senast sparats visas.
EnglishIt must be ensured that frequencies cannot be accumulated, and that there be no monopolies.
Vi måste försäkra oss om att frekvenser inte kan ackumuleras och att monopol inte får förekomma.
EnglishFor this reason, I staked on that objective all the political capital which I had so far accumulated.
Av detta skäl satsade jag allt politiskt kapital jag dittills hade samlat på detta mål.
EnglishIf you've worked in several EU countries, you may have accumulated pension rights in each of them.
Om du arbetat i flera olika EU-länder kan du ha tjänat in pensionsrättigheter i varje land.
EnglishWe need an audit of all the schemes and projects that have accumulated in an unplanned manner.
Vi behöver en granskning av alla planer och projekt som har samlats på hög på ett oplanerat sätt.
EnglishBut it was only about 100 years ago that the first steps were taken towards an accumulated knowledge.
Men det var först för drygt 100 år sedan som de första stegen togs till en samlad kunskap.
EnglishIf you have worked in several EU countries, you may have accumulated pension rights in each country.
Om du har arbetat i flera EU-länder kan du ha samlat på dig pensionsrättigheter i varje land.
EnglishUnfortunately, others separate on the basis of accumulated hatred.
Andra skiljer sig tyvärr på grund av ett hat som byggts upp.

Synonymer (engelska) till "accumulated":

accumulated
English
accumulation
accumulator