EN

accruing {gerundium}

volume_up
accruing
The fishing possibilities accruing to the European Union under the convention are of great interest to the EU.
De fiskemöjligheter som tillfaller EU enligt konventionen är av största intresse för EU.

Användningsexempel för "accruing" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishAs a consequence of this, partners are accruing massive interest rate payments.
Som en konsekvens av detta drar partners på sig massiva räntekostnader.
EnglishThe pension rights accruing to MEPs must be linked to the investment performance of their pension fund.
Ledamöternas pensionsrättigheter måste kopplas till pensionsfondens investeringsresultat.
EnglishThe fishing possibilities accruing to the European Union under the convention are of great interest to the EU.
De fiskemöjligheter som tillfaller EU enligt konventionen är av största intresse för EU.
EnglishSeveral countries with high levels of value added tax put the accruing revenue towards public sector expenditure.
Flera länder med hög mervärdesskatt finansierar sin offentliga sektor med intäkterna från mervärdesskatten.
EnglishThe aim will be to make the public aware of the rewards and advantages accruing in Europe through diversity.
Målet kommer att vara att göra allmänheten medveten om den behållning och de fördelar som mångfalden kan ge Europa.
EnglishSuch penalties must be effective and make it possible to block additional benefits or other advantages accruing to employers.
Dessa påföljder bör vara effektiva och möjliggöra en eliminering av tilläggsvinster eller andra fördelar för sådana arbetsgivare.
EnglishPragmatically VAT will have to remain a consumption tax based on accruing to the fiscal authority of final destination.
Pragmatiskt sett kommer mervärdesskatt behöva förbli en konsumtionsskatt som ska tillfalla skattemyndigheten vid den slutliga destinationen.
EnglishThe report justifiably took up the particular problem of VAT fraud in the Community and the significant losses accruing to the Member States.
I betänkandet behandlas med rätta det specifika problemet med bedrägerier rörande mervärdesskatt i EU och den stora skada medlemsstaterna vållas.
EnglishWith this, you will be able to prevent exports from grinding to a halt and these products from accruing in European ports, such as that of Rotterdam.
I och med detta kommer ni att kunna förhindra att exporten stannar av och att dessa produkter anhopas i EU:s hamnar, till exempel i Rotterdams hamn.
EnglishWhat progress has been made as regards the transparency of public accounts and revenue accruing from the exploitation of the country's natural resources?
Vilka framsteg har gjorts i fråga om insyn i och öppenhet om de offentliga räkenskaperna och intäkterna från utvinningen av landets naturresurser?
EnglishThat criticism which reaches a crescendo in our press with monotonous regularity centres on the system of allowances and expenses accruing to Members of this House.
Denna kritik som med en slående likriktning når sitt crescendo i vår press när det gäller systemet för parlamentsledamöternas arvoden och utgifter.
EnglishHuman rights for others are more important than the economic benefits accruing to us from cheap imports from countries where human rights are trampled underfoot.
Mänskliga rättigheter för andra är viktigare än ekonomiska fördelar för oss, som kommer ur billiga importer från länder där man trampar på de mänskliga rättigheterna.
EnglishThe programme should not operate as an extension of the youth employment programmes other than as a way of accruing skills and knowledge in readiness for working life.
Programmet borde inte fungera som en förlängning av nationella ungdomssysselsättningsprogram annat än vad gäller utökning av kunskaper och färdigheter som ger träning för arbetslivet.

Synonymer (engelska) till "accrued":

accrued