EN

accrued {adjektiv}

volume_up
accrued
Calculates the accrued interest of a security in the case of periodic payments.
Beräknar de upplupna räntorna för ett värdepapper med periodiska betalningar.
Settlement: the date at which the interest accrued up until then is to be calculated.
Betalning: datumet för vilket de hittills upplupna räntorna ska beräknas.
Calculates the accrued interest (Accrued interest) of a security in the case of one-off payment at the settlement date.
Beräknar ett värdepappers upplupna räntor som betalas ut på förfallodagen.
accrued

Användningsexempel för "accrued" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishCalculates the accrued interest of a security in the case of periodic payments.
Beräknar de upplupna räntorna för ett värdepapper med periodiska betalningar.
EnglishThe pension fund has now got into financial difficulties and a deficit has accrued.
Pensionsfonden har nu hamnat i ekonomiska svårigheter och ett underskott har uppstått.
EnglishSettlement: the date at which the interest accrued up until then is to be calculated.
Betalning: datumet för vilket de hittills upplupna räntorna ska beräknas.
EnglishA third of all work is done by men, but nine tenths of all income is accrued by men.
En tredjedel av allt arbete utförs av män, men nio tiondelar av alla inkomster intjänas av män.
EnglishHow it worksYou're charged only after you've accrued advertising costs.
Så här fungerar detVi fakturerar bara efter att du har samlat på dig annonseringskostnader.
EnglishThe resolution also pays due attention to the transferability of accrued pension entitlements.
I resolutionen uppmärksammas med rätta även överföring av insparade pensionsrättigheter.
EnglishTwo thirds of all work is done by women, but only a tenth of all income is accrued by women.
Två tredjedelar av allt arbete utförs av kvinnor, men bara en tiondel av alla inkomster intjänas av kvinnor.
EnglishCalculates the accrued interest (Accrued interest) of a security in the case of one-off payment at the settlement date.
Beräknar ett värdepappers upplupna räntor som betalas ut på förfallodagen.
EnglishIn fact, we would seek to unwind and repatriate many of the excessive powers that Brussels has accrued.
Vi skulle i själva verket vilja frigöra och repatriera mycket av den överdrivna makt som Bryssel har ackumulerat.
EnglishIf we confirm that someone did in fact hack into your account, we'll reimburse you for any costs accrued as a result of the unauthorized access.
Om vi upptäcker att ditt konto har manipulerats ersätter vi dig för eventuella kostnader.
EnglishTo postpone it would have delayed taking action and accrued delays, without guaranteeing an improved text.
Att skjuta upp det skulle ha inneburit att åtgärderna försenades och lett till ytterligare dröjsmål, utan garantier för en bättre text.
EnglishI also hope that they are able to catch up on accrued delays and finish work by the end of the agreed time period.
Jag hoppas också att de lyckas ta igen den tid som gått förlorad på grund av alla förseningar och att de kan slutföra arbetet inom den överenskomna tidsramen.
EnglishOne of the basic rules that has long been taught by economists is that the cost of levying a tax should be lower than the money accrued.
   .– En av de grundläggande regler som ekonomerna länge lärt ut är att kostnaden för att påföra skatt ska vara lägre än det upplupna beloppet.
EnglishThis money has mainly come from consumers, because consumer prices have fallen more slowly than producer prices, and this difference has accrued in the Fund.
Dessa pengar kommer främst från konsumenterna, eftersom konsumentpriserna har sjunkit långsammare än producentpriserna, och mellanskillnaden har tillfallit fonden.
EnglishThe sanctions must be effective and must also be such as to deprive the transgressor of the profit accrued through the infringement, and we need measures to prevent repeated and serious violations.
De flesta medlemsstaterna har inte heller lämnat in sina rapporter i tid för meddelandet om överträdelser som upptäckts under 2001.
EnglishOne issue I wish to take up on the Dublin question is one which is not shown on the Dublin budget accounts: the amount of money that has not been accrued due to exchange rate losses.
En sak som jag skulle lägga till Dublinproblemet är något som inte syns i Dublins budgetkonto: den summa pengar som inte vuxit på grund av växelkursförluster.
EnglishAs things stand, such authors, unlike other authors, are not able to benefit from revenues accrued through reproduction rights and the renewed presentation of their work.
De sistnämnda har verkligen inte möjlighet, såsom andra konstnärer, att dra fördel av inkomster som kommer från reproduktionsrätten och från nya framföranden av deras verk.
EnglishIn the context of the WTO, it is vital that Europe defends the rights accrued under those regulations and does not give in to the pressures coming from third countries.
Det är viktigt att EU, inom ramen för WTO, försvarar de rättigheter som tillkommer oss i enlighet med dessa bestämmelser, och att man inte ger efter för påtryckningar från tredjeländer.
EnglishHowever, I call on the Agency to improve, by the end of the year, the accuracy of the information provided by the operational departments on the estimation of accrued operational expenditure.
Jag uppmanar dock byrån att före årets slut förbättra precisionen i de uppgifter om uppskattningen av upplupna driftskostnader som de operativa avdelningarna lämnar.
EnglishEmployees need some protection for accrued salaries and creditors need a sensible solution which will give them the best possible repayments of debts under the circumstances.
Arbetstagare behöver ett visst skydd för obetalda löner och borgenärerna behöver en förnuftig lösning som kommer att ge dem största möjliga skuldåterbetalning under givna förhållanden.

Synonymer (engelska) till "accrued":

accrued