EN

to accrue [accrued|accrued] {verb}

volume_up
Finally, the resources that are now released through auctions should accrue to the Member States for different measures in the various countries.
Slutligen, de resurser som nu frigörs genom auktioner bör tillfalla medlemsstaterna för olika åtgärder i de olika länderna.
Pragmatically VAT will have to remain a consumption tax based on accruing to the fiscal authority of final destination.
Pragmatiskt sett kommer mervärdesskatt behöva förbli en konsumtionsskatt som ska tillfalla skattemyndigheten vid den slutliga destinationen.
In this connection, we would, however, like to emphasise that the revenues from the trade in emissions allowances should accrue to the Member States.
Vi vill i detta sammanhang däremot understryka att de intäkter som kommer från handeln med utsläppsrätter ska tillfalla medlemsstaterna.
In the long term, they are undermining Europe’s ability to maintain its position in the world, create lasting jobs and accrue the resources for a more equitable society.
På lång sikt underminerar de Europas förmåga att upprätthålla sin ställning i världen, skapa varaktiga arbetstillfällen och öka resurserna för ett rättvisare samhälle.

Användningsexempel för "to accrue" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThus, maintaining it in the FTA does not accrue any new benefit.
Inga nya fördelar uppstår alltså genom att den behålls i frihandelsavtalet.
EnglishThe benefits will accrue not only to Ireland and Spain, but also to the UK and France.
Detta kommer inte bara att innebära fördelar för Irland och Spanien, utan också för England och Frankrike.
EnglishFirst: accrue wealth, power, and prestige, then lose it.
Nummer ett: ackumulera rikedom, makt och prestige, och sen förlora allt.
EnglishFirstly, within the proposals before us, the Commission attempts to accrue more power for itself.
För det första försöker kommissionen att skaffa sig mer makt i det förslag som vi har framför oss.
EnglishSixty per cent of this would accrue to developing countries.
60 procent av detta skulle komma utvecklingsländerna till godo.
EnglishBenefits can accrue for business from the use of the Internet and the related e-commerce opportunities.
Företagen kan vinna fördelar av användningen av Internet och de sammanhörande e-handelsmöjligheterna.
EnglishIt is currently very difficult to accrue pension rights earned consecutively in different countries.
I dag är det mycket svårt att ackumulera pensionsrättigheter som intjänas i olika länder efter varandra.
EnglishIt is impossible to identify precisely where benefits accrue and costs are incurred within a single market.
Det är omöjligt att exakt peka ut var vinsterna faller ut och var kostnaderna ligger inom en gemensam marknad.
EnglishRegardless of the technological and material advantages that will accrue, this political dimension is vital in itself.
Denna politiska dimension är viktig i sig, oberoende av de teknologiska och materiella fördelar som kommer att uppstå.
EnglishThe more ambitious the free trade agreement, the greater the economic benefits that will accrue to each party - the European Union and India.
Ju ambitiösare frihandelsavtal, desto större ekonomiska fördelar för varje part - EU och Indien.
EnglishThe security dividend that could thereby accrue to Europe is not something we can risk without serious thought.
Den utdelning i ökad säkerhet som detta kunde innebära för Europa är ingenting vi får sätta på spel utan att ha övervägt saken noga.
EnglishThe security dividend that could thereby accrue to Europe is not something we can risk without serious thought.
Jag vet inte om Turkiet kommer att bli en medlemsstat i EU, men att förvägra landet chansen att bli det skulle vara mycket olyckligt.
EnglishThe report is unclear about whether the tax will accrue to the EU's budgets, which opens up the possibility of more problems.
Det sägs inte tydligt i betänkandet om skatten kommer att bidra till EU:s budgetar, vilket skapar risker för mer problem.
EnglishNow that you understand the basics of how costs can accrue in AdWords, let's look at the ways you can control your costs:
. Nu när du förstår grunderna i hur du kan samla på dig kostnader i AdWords tar vi en titt på hur du kan begränsa dina kostnader:
EnglishIf you don't want to accrue costs that exceed your promotional credit, just pause your campaigns to stop running your ads.
Om du inte vill samla på dig kostnader som överstiger kampanjkrediten så pausar du dina kampanjer för att avbryta annonsvisningen.
EnglishThe fact that these resources are to be returned to the regions in which they accrue is small consolation for individual farmers.
Den omständighet att dessa resurser ska återföras till de regioner där de uppstår är en klen tröst för enskilda jordbrukare.
EnglishAdded dangers accrue, therefore, from the interplay between corruption and organized crime.
Korruption hotar vårt samhälle, organiserade brott hotar det, kumulerad risk utgår därför naturligtvis ur samspelet mellan korruption och organiserad brottslighet.
EnglishMore worryingly, the Commission and Eurocontrol are attempting to accrue to themselves 60% of the voting rights on the Administrative Board.
Det är ännu mer oroande att kommissionen och Eurocontrol försöker tillskansa sig 60 procent av rösträtten i styrelsen.
EnglishThe remaining expenditure is financed directly by Member States according to the principle whereby costs are borne where they accrue.
Återstående kostnader finansieras direkt av medlemsstaterna i enlighet med principen om att kostnaderna ska bäras där de uppkommer.
EnglishAs a young Member, I have been able to accrue a great deal of experience in the field, even becoming vice-chairman of the committee.
Som ung parlamentsledamot har jag kunnat skaffa mig många erfarenheter inom området och till och med blivit vice utskottsordförande.

Synonymer (engelska) till "accrued":

accrued