"accrual" - Svensk översättning

EN

"accrual" på svenska

volume_up
accrual {substantiv}
EN

accrual {substantiv}

volume_up
1. allmänt
The saving and accrual systems are under less pressure than public finances, but there too, increased life expectancy is posing a problem.
System som bygger på sparande och tillväxt står under mindre stark press än de offentliga finanserna, men även här orsakar ökningen av den förväntade livslängden problem.
2. ekonomi
Mr President, on a point of order, I wondered whether Mrs Schreyer would say that it is realistic to expect the introduction of a full accrual accounting system by 2005.
Angående en ordningsfråga, undrade jag om Schreyer anser det realistiskt att förvänta sig att ett fullständigt redovisningssystem med periodisering skall vara infört 2005.

Användningsexempel för "accrual" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishHence, it is extremely important that this condition of accrual be adopted.
Det är därför ytterst viktigt att detta kumulativa villkor skall kunna antas.
EnglishWomen therefore already have to deal with more uncertainty, poor accrual of pensions and inadequate medical expenses.
Kvinnor drabbas därför hårdare av otrygghet, dåliga pensioner och olämpliga sjukvårdskostnader.
EnglishThe content of my amendment is, in fact, echoed in Amendment No 43, which also stipulates this condition of accrual.
Innehållet i mitt ändringsförslag återfinner jag för övrigt i ändringsförslag 43, där också detta kumulativa villkor ställs.
EnglishThe Commission has made further progress in the implementation of accrual accounting, although some weaknesses are still observable.
Kommissionen har gjort ytterligare framsteg med att tillämpa periodiserad redovisning men vissa svagheter finns fortfarande.
EnglishThe Court has only one reservation, which has been resolved through the introduction of the accrual-based accounting system in 2005.
Revisionsrätten har bara en reservation, vilken har lösts genom inrättandet av det periodiserade redovisningssystemet under 2005.
EnglishThis condition of accrual is essential since, in my opinion, the principle of nulla poena sine lege, legality in criminal law, must be observed.
Detta kumulativa villkor är väsentligt, eftersom straffrättens legalitetsprincip "nulla poena sine lege" enligt min uppfattning bör respekteras.
EnglishThis condition of accrual is essential since, in my opinion, the principle of nulla poena sine lege, legality in criminal law, must be observed.
Detta kumulativa villkor är väsentligt, eftersom straffrättens legalitetsprincip " nulla poena sine lege " enligt min uppfattning bör respekteras.
EnglishThe saving and accrual systems are under less pressure than public finances, but there too, increased life expectancy is posing a problem.
System som bygger på sparande och tillväxt står under mindre stark press än de offentliga finanserna, men även här orsakar ökningen av den förväntade livslängden problem.
EnglishIt is widely accepted that the adoption of accrual-based accounting systems has been a success and that that installation has been responsible for much marked improvement.
Det är allmänt accepterat att införandet av bokföringsmässiga grunder har varit framgångsrikt och att det resulterat i mycket tydliga förbättringar.
EnglishA period of maternity leave would no longer mean less income for women and, furthermore, full pay during maternity leave would increase women's pension accrual.
En tids mammaledighet skulle inte längre betyda en lägre inkomst för kvinnor. Dessutom skulle full lön under mammaledigheten öka kvinnors kumulering av pensionsrättigheter.
EnglishIn this regard, I would like to stress that the Commission has made good progress in modernising the accounting system and converting to the accrual accounting method.
På den punkten vill jag betona att kommissionen har gjort stora framsteg med att modernisera redovisningssystemet och övergå till metoden för kostnadsmässig redovisning.
EnglishMr President, on a point of order, I wondered whether Mrs Schreyer would say that it is realistic to expect the introduction of a full accrual accounting system by 2005.
Herr talman! Angående en ordningsfråga, undrade jag om Schreyer anser det realistiskt att förvänta sig att ett fullständigt redovisningssystem med periodisering skall vara infört 2005.
EnglishThat is mainly because we are now introducing a new accrual-based accounting system which allows us, and compels us, to be more transparent and more rigorous with our accounting system.
Förslaget om en ny budgetpost lades fram under budgetpost 40 i ändringsbudget nr 5, och innehåller en förteckning över följande fem typer av åtgärder som vi kommer att titta närmare på.
EnglishThat is mainly because we are now introducing a new accrual-based accounting system which allows us, and compels us, to be more transparent and more rigorous with our accounting system.
Skälet till detta är framför allt att vi nu inför ett periodiserat redovisningssystem som innebär att vi ges möjlighet och åläggs att verka för större insyn och konsekvens i bokföringen.

Synonymer (engelska) till "accrual":

accrual