EN

accounting for {gerundium}

volume_up
accounting for

Användningsexempel för "accounting for" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishWe need to understand why they've done the pension accounting the way they have.
Vi måste förstå varför de har utformat pensionsbokföringen på det sätt som de har.
EnglishThe next item is the motion for a resolution on international accounting standards.
Nästa punkt är resolutionsförslaget om internationella redovisningsstandarder.
EnglishBoth areas - the accounting standards and Basel II - are hideously complicated.
Båda dessa områden - redovisningsstandarderna och Basel II - är oerhört komplicerade.
EnglishThere are significant differences in tax regimes and accounting standards.
Det finns stora skillnader mellan beskattningssystem och redovisningsstandarder.
EnglishYou said that only six Member States are accounting for how they recover funds.
Ni sa att endast sex medlemsstater redovisar hur de återvinner EU:s medel.
EnglishThis is a remarkable achievement in only the third year of the new accounting system.
Detta är anmärkningsvärt efter endast tre år med det nya redovisningssystemet.
EnglishIt has been urged that the rules on accounting procedures should be clear.
Beträffande bokföringen har det vädjats om att man skall ha klara bestämmelser.
EnglishThe Alevites, accounting for more than 30% of the population, are not fully recognised.
Aleviterna, som utgör mer än 30 procent av befolkningen, är inte fullt erkända.
EnglishThere are errors of fact, for example relating to the Lloyd's accounting system.
Det finns sakfel, till exempel beträffande Lloyd ' s redovisningssystem.
EnglishThe EU is the world's largest donor of development aid, accounting for 60% in all.
EU är världens största givare av utvecklingsbistånd och står för sammanlagt 60 procent.
EnglishCommissioner, you call your communication 'Modernisation of Accounting'.
Fru kommissionär! Ni kallar ert meddelande ?Modernisering av bokföringssystemet?.
EnglishThis proposal is the first of three legislative proposals in the field of accounting.
Förslaget är det första av tre lagstiftningsförslag inom bokföringsområdet.
EnglishAnders Nilsson, professor of accounting and control at LTU, is one of them.
Anders Nilsson, professor i redovisning och styrning vid LTU, är en av dem.
EnglishAnd so our national accounting system became fixated on what we can produce.
Och således har vår nations bokföringsprogram blivit fixerat vid vad vi kan producera.
EnglishThere are errors of fact, for example relating to the Lloyd's accounting system.
Det finns sakfel, till exempel beträffande Lloyd's redovisningssystem.
EnglishFifthly, I am, in addition, able to agree to several amendments on accounting practice.
För det femte kan jag dessutom bifalla flera ändringsförslag som rör redovisningen.
EnglishIt is therefore vital that the accounting officer has a strong and independent position.
Det är därför avgörande att räkenskapsföraren får en stark och oberoende ställning.
EnglishThe managers of resources cannot consult the accounting system direct.
De som förvaltar anslagen har inte någon direkt inblick i redovisningssystemet.
EnglishThis represents half of Iceland's exports, accounting for 10% of its GDP.
Fisket står för hälften av Islands export, och uppgår till 10 procent av landets BNP.
EnglishThis is not budgetary efficiency; it is quite simply an accounting trick.
Detta är inte budgetmässig effektivitet. Det är ett enkelt bokföringsknep.

Liknande översättningar för "accounting for" på svenska

accounting substantiv
for preposition