EN

accountable for {adjektiv}

volume_up
accountable for
I am certain that no State will want to be held accountable for shattering a dream.
Jag är säker på att ingen stat vill hållas ansvarig för att ha splittrat en dröm.
The fishing industry is being held accountable for the damage it wreaks on the marine community.
Fiskerinäringen hålls ansvarig för de skador den förorsakar den marina världen.
At the present time, the owner of the potentially polluting products is not held accountable for the pollution.
I dag betraktas inte ägaren till den eventuellt förorenande produkten som ansvarig för föroreningen.

Användningsexempel för "accountable for" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishAll of these institutions are now accountable under Regulation (EC) No 1049/2001.
Samtliga dessa institutioner är nu ansvariga enligt förordning (EG) nr 1049/2001.
EnglishI am certain that no State will want to be held accountable for shattering a dream.
Jag är säker på att ingen stat vill hållas ansvarig för att ha splittrat en dröm.
EnglishIt is unacceptable that the culprits should get away without being held accountable.
Det är inte acceptabelt att de skyldiga kommer undan utan att ställas till ansvar.
EnglishWe need to be accountable, more transparent, and we need to reform priorities.
Vi måste vara ansvariga, mer öppna, och vi måste reformera prioriteringarna.
EnglishWhat is more, the national authorities and the Council refuse to be accountable.
Dessutom vägrar de nationella myndigheterna och rådet att stå till svars.
EnglishThat is a fact, but no one has been prosecuted or held accountable for his death.
Ingen har åtalats eller ställts till ansvar för hans död. Brians familj är inte ensam.
EnglishThere is an extensive area free of control where nobody is really accountable.
Det finns ett stort område som inte kontrolleras och där ingen egentligen är ansvarig.
EnglishThose are the ones that the Council is accountable to, more than to us.
Det är gentemot dem som rådet har ett ansvar, och det är större än gentemot oss.
EnglishLet us allow an accountable mechanism to direct the evolution and the life of our soil.
Vi låter en artificiell matematisk mekanism styra våra markers utveckling och liv.
EnglishIt is right and appropriate to show that we are responsible and accountable.
Det är rätt och rimligt att visa att vi är ansvarskännande och kan ställas till svar.
EnglishDoes it benefit Parliament, which is accountable to the citizens of the European Union?
Passar den parlamentet, som har förpliktelser mot medborgarna i Europeiska unionen?
EnglishThe EIB is a public bank, accountable to the public for the policy it pursues.
EIB är en offentligägd bank som måste stå till svars offentligt för den politik man för.
EnglishThe Bank must partner accountable and transparent financial intermediaries.
Banken måste vara partner med ansvariga och öppna finansiella mellanhänder.
EnglishYou are not accountable and there is no mechanism for the peoples of Europe to remove you.
Ni är inte ansvarsskyldig och Europas folk har ingen mekanism för att avsätta er.
EnglishThis is something we will be accountable for to the citizens of the united Europe.
Det är något vi kommer att få stå till svars för inför medborgarna i det förenade Europa.
EnglishI am committed to the Commission being open, effective and accountable.
Jag kommer att arbeta för att kommissionen skall vara öppen, effektiv och ansvarig.
EnglishRather, they should be supporting those that elected them and to whom they are accountable.
I stället borde de stödja de personer som valde dem och som de är ansvariga inför.
EnglishIt would be a good thing if credit rating agencies were to be more accountable in future.
Det skulle vara bra om kreditvärderingsinstitut blev mer ansvariga framöver.
EnglishSo we try to be as accountable in terms of communication as possible.
Vi försöker alltså att ta största möjliga ansvar vad beträffar kommunikation.
EnglishIt should be fully accountable to the people who own it, the citizens of the European Union.
Den bör stå till svars inför sina ägare, vilket i slutändan är unionens medborgare.

Liknande översättningar för "accountable for" på svenska

accountable adjektiv
for preposition