"account number" - Svensk översättning

EN

"account number" på svenska

EN

account number {substantiv}

volume_up
account number
catch(err) {}You should see your own account number in place of the xxxx-x in the example above.
catch(err) {}Du ska se ditt eget kontonummer i stället för xxxx-x i exemplet ovan.
I think Parliament should have the courage to make a decision and give an account number, or we will have to act individually.
Jag anser att parlamentet bör ha modet att fatta ett beslut och ange ett kontonummer, annars måste var och en agera.
This recommendation requires that money transfers be accompanied by the identity of the sender with name, address and account number.
I denna rekommendation ställs det krav på att överföringar av medel åtföljs av avsändarens identitet i form av namn, adress och kontonummer.

Användningsexempel för "account number" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishYou cannot take your account number with you and I think these are artificial barriers.
Det finns ingen nummerportabilitet, och enligt mig är det konstgjorda gränser.
EnglishIt is these contracts that account for the greatest number of cross-border transactions.
Det är dessa avtal som står för det största antalet gränsöverskridande transaktioner.
Englishcatch(err) {}You should see your own account number in place of the xxxx-x in the example above.
catch(err) {}Du ska se ditt eget kontonummer i stället för xxxx-x i exemplet ovan.
EnglishWe ought to take account, however, of a number of recent developments.
Ändå finns det händelser på senare tid som förtjänar att beaktas.
EnglishIt is my intention to take this into account over the next number of days in the on-going discussions.
Jag har för avsikt att ta hänsyn till detta under de närmaste dagarna under de pågående diskussionerna.
EnglishThe Gutiérrez-Cortines report takes this situation into account and contains a number of important proposals.
I sitt betänkande tar Gutiérrez hänsyn till denna situation och lägger fram en serie viktiga förslag.
EnglishSocial Security number, bank account number, PIN number, credit card number, mother's maiden name, or birthday).
Var försiktig, även om de verkar komma från en giltig källa eller innehåller en webbsida som ser officiell.
EnglishThe common position also takes account of a number of amendments tabled by Parliament at first reading.
I den gemensamma ståndpunkten beaktas också ett antal ändringsförslag som lades fram av parlamentet vid första behandlingen.
EnglishOn the matter of standardisation, there is IBAN, the international banking account number, and the BIC, the bank identifier code.
I frågan standardisering finns IBAN, det internationella bankkontonumret och BIC - bankidentifieringskoden.
EnglishTo predict which of your incoming messages are important, Google Mail automatically takes into account a number of signals, including:
För att fastställa vilka meddelanden som är viktiga beaktas ett antal signaler i Google Mail, däribland:
EnglishI think Parliament should have the courage to make a decision and give an account number, or we will have to act individually.
Jag anser att parlamentet bör ha modet att fatta ett beslut och ange ett kontonummer, annars måste var och en agera.
EnglishThis would, above all, take into account the number of participants in this programme, which has increased and continues to grow.
Då skulle man framför allt ta hänsyn till antalet deltagare i detta program, som har ökat och fortsätter att öka.
EnglishThis policy should take account of the growing number of natural disasters when drawing up health and agricultural plans.
I denna politik bör hänsyn tas vid upprättandet av sjukvårds- och jordbruksplaner till det ökande antalet naturkatastrofer.
EnglishThis recommendation requires that money transfers be accompanied by the identity of the sender with name, address and account number.
I denna rekommendation ställs det krav på att överföringar av medel åtföljs av avsändarens identitet i form av namn, adress och kontonummer.
English. - I voted for this report but must stress my continued support depends on the Commission now taking account and securing a number of objectives:
skriftlig. - (EN) Jag röstade för detta betänkande, men vill poängtera att mitt fortsatta stöd beror på om kommissionen nu beaktar och driver igenom följande mål:
EnglishWhat is truly at stake is the need to adapt and to modernise this European model, and to take account of a number of new challenges that are now making themselves felt across Europe and the world.
Jag är glad att kunna säga att jag anser att en fungerande ekonomisk effektivitet och en fungerande social rättvisa går att kombinera.
EnglishI would just like to comment that, while it renders some kind of account and mentions a number of petitions that have been dealt with, it does not tell us of the outcome.
Jag vill bara påpeka att han lämnar ett slags verksamhetsberättelse och nämner ett antal framställningar som har behandlats, men att vi inte får veta resultatet.
EnglishIn the process of doing so, I have had to take account of a number of different and sometimes contradictory expectations, both from political groups in this House and from Member States.
Utfrågningarna gav er möjlighet att ställa svåra och invecklade frågor till de nominerade kommissionärerna, och jag menar att de gav mycket bra svar.
EnglishTaking account of the large number of young unemployed people, the Committee on Culture calls for the institution of "second chance" schools to be strengthened.
Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning och media och idrott tar i beaktande det stora antalet arbetslösa ungdomar och begär att systemet med vuxenutbildning skall stärkas.
EnglishTaking account of the large number of young unemployed people, the Committee on Culture calls for the institution of " second chance " schools to be strengthened.
Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning och media och idrott tar i beaktande det stora antalet arbetslösa ungdomar och begär att systemet med vuxenutbildning skall stärkas.

Liknande översättningar för "account number" på svenska

number substantiv
account substantiv