EN

to account for {verb}

volume_up
1. allmänt
to account for
Account to Parliament annually for the stewardship of the remit.
Redovisa årligen för parlamentet hur ansvarsområdet har förvaltats.
There is, therefore, a clear duty to account for every last euro of expenditure.
Det finns därför en klar skyldighet att kunna redovisa varenda euro av utgifterna.
Could the presidency give us an account of the victims?
Skulle ordförandeskapet kunna redovisa för antalet offer?
 Could the Commission set out how account can otherwise be taken of the petition?
 Kan kommissionen förklara hur man på annat sätt kan ta hänsyn till framställningen?
I hope that Parliament will take these arguments into account.
Det är en praktisk taktik som innebär att man aldrig behöver förklara någonting.
We have to be able to account to the people who elect us and explain to them how their money is spent.
Vi måste kunna svara inför våra väljare och förklara för dem hur deras pengar används.
One day, we will have to account for the own goals in which the EU excels.
En dag kommer vi att bli tvungna att svara för de mål som EU svänger sig med.
You are the one unfairly calling Sweden to account for a stance which it adopted.
Det är ni som med orätt uppmanar Sverige att svara för en ståndpunkt som man har antagit.
Before long, Africa will account for 20% of the world's population, while Europe will account for just 5%.
Inom kort kommer Afrika att svara för 20 procent av världens befolkning medan Europa bara kommer att svara för 5 procent.
The second category of injuries results from suicides, which must not be overlooked, since they account for the deaths of 43 000 people and for injuries to around 700 000 people each year.
Den andra kategorin av skadade härrör från självmord, vilka vi inte får underskatta, eftersom de resulterar i 43 000 döda och cirka 700 000 skadade per år.
Thirdly, no account has been taken of the detailed provisions in relation to the distinction between living creatures and inanimate objects in Articles 3, 4, 5 and 9, which the churches had urged.
För det tredje beaktades inte de preciseringar som vi uppmanades till från kyrkans håll avseende skillnaden mellan levande väsen och döda ting i artikel 3, 4, 5 och 9.
We would appreciate if you cleared your account within the next few days.
Vi skulle uppskatta det ifall ni kunde betala fakturan inom de närmaste dagarna.
On the other hand, there can be no doubt that, on account of the delays that have occurred, this is a document that does not give a quantitative expression of priorities.
Utan värderingar är det svårt att uppskatta i vilken omfattning man kommer att sträva efter de föreslagna möjligheterna.
Firstly, they have often failed to take proper account of the various economic and social roles carried out by women in the project areas.
I första hand har de ofta misslyckats med att uppskatta de olika ekonomiska och sociala roller som kvinnorna har i projektområdena på ett riktigt sätt.
I am hoping for a positive response from the Council and an understanding of its obligation to take account of the parameters and an evaluation of the overall efforts of the European Parliament.
Jag hoppas på ett positivt svar från rådet och förståelse för dess skyldighet att ta hänsyn till parametrarna och att värdera Europaparlamentets övergripande insatser.
2. finans
to account for (även: to declare, to show)
Account to Parliament annually for the stewardship of the remit.
Redovisa årligen för parlamentet hur ansvarsområdet har förvaltats.
There is, therefore, a clear duty to account for every last euro of expenditure.
Det finns därför en klar skyldighet att kunna redovisa varenda euro av utgifterna.
Could the presidency give us an account of the victims?
Skulle ordförandeskapet kunna redovisa för antalet offer?
3. "hunting", sport
to account for
volume_up
nedlägga {vb} [vard.] (jakt)

Användningsexempel för "to account for" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishYour comments will be taken into account and the Minutes will be duly corrected.
Er anmärkning kommer att noteras och detta kommer att rättas till i protokollet.
EnglishIt is essential to take this fact into account when considering health strategy.
Det är något som är viktigt att beakta när hälsostrategin är under övervägande.
EnglishThose are the experts who are connected to the EBRD nuclear safety account etc.
Dessa är de experter som är kopplade till EBRD: s konto för " kärnsäkerhet" etc.
EnglishI hope the Commission will see fit to take account of this geographical position.
Jag hoppas att kommissionen kommer att ta hänsyn till det här geografiska läget.
EnglishThe directive also takes into account the initial situation on energy efficiency.
I direktivet beaktas även den ursprungliga situationen för energieffektiviteten.
EnglishIt must be adapted to take account of present circumstances and future markets.
Den måste anpassas så att aktuella förhållanden och framtida marknader beaktas.
EnglishToo much has happened for this not to be taken into account in a meaningful way.
Det har hänt för mycket för att det inte ska beaktas på ett meningsfullt sätt.
EnglishPedestrians, cyclists and motorcyclists account for 57% of road accident victims.
Gångtrafikanter, cyklister och motorcyklister utgör 57 procent av trafikoffren.
EnglishThere is, therefore, a clear duty to account for every last euro of expenditure.
Det finns därför en klar skyldighet att kunna redovisa varenda euro av utgifterna.
EnglishThe bot, our rising celebrity, also has his own Twitter account: @robotinthewild.
Roboten, vår stigande kändis, har även sitt eget Twitterkonto: @robotinthewild.
EnglishThese aspects are not, or are insufficiently, taken into account in the report.
Dessa aspekter beaktas inte, eller åtminstone inte tillräckligt, i betänkandet.
EnglishIt consists in asking the Commission to take account of what is in the amendment.
Den består av att uppmana kommissionen att beakta ändringsförslagets innehåll.
EnglishHowever, the timescale for the correction could take account of economic factors.
Tidsfristen för korrigeringen kan dock sättas med hänsyn till ekonomiska faktorer.
EnglishAs we shape sports policy we have to take account of sport's various structures.
Då vi utformar EU: s idrottspolitik måste vi ta idrottens olika former i beaktande.
EnglishI should also like to emphasize the need to take political factors into account.
Jag vill på samma gång betona nödvändigheten av att beakta de politiska faktorerna.
EnglishAccording to the experts macro viruses already account for 80 % of all viruses.
Experterna uppskattar att redan 80 procent av alla virus utgörs av makrovirus.
EnglishUNWRA has suffered a great deal on account of financial problems in recent years.
De senaste åren har UNWRA även lidit ordentligt under de ekonomiska problemen.
EnglishParliament must take this into account when voting on this important directive.
Parlamentet måste ta hänsyn till detta vid omröstningen om detta viktiga direktiv.
EnglishCurrently, EU contributions account for a third of Mauritania's national budget.
För närvarande står EU-bidragen för en tredjedel av Mauretaniens nationella budget.
EnglishMy answer will take into account what has happened since this question was asked.
I mitt svar kommer jag att beakta vad som har hänt sedan denna fråga ställdes.

Liknande översättningar för "to account for" på svenska

account substantiv
for preposition