EN

accordingly {adverb}

volume_up
Accordingly, there are no grounds for not dealing with Mr Christodoulou's report.
Därför finns det ingen anledning att inte behandla Christodoulous betänkande.
Accordingly, the regulation aims to simplify customs legislation and procedure.
Syftet med förordningen är därför att förenkla tullagstiftningen och tullförfarandet.
We will accordingly be backing the amendment for a restriction.
Därför kommer vi att stödja det ändringsförslag som syftar till en begränsning.
accordingly
The matter is accordingly referred back for reconsideration to the committee responsible.
Frågan kommer därmed att återförvisas till det ansvariga utskottet för granskning.
If any anomalies are revealed, action will have to be taken accordingly.
Om några oegentligheter avslöjas måste vi skrida till handling i enlighet därmed.
The matter is accordingly referred back for reconsideration to the committee responsible.
Frågan kommer därmed att återförvisas till det ansvariga utskottet för förnyad granskning.
accordingly
There is therefore a duality that needs to be recognised and addressed accordingly.
Därför finns det en dubbelhet som måste erkännas och bemötas i enlighet med detta.
If any anomalies are revealed, action will have to be taken accordingly.
Om några oegentligheter avslöjas måste vi skrida till handling i enlighet därmed.
I have voted accordingly, so as not to go against the principle of subsidiarity.
Jag röstade i enlighet med detta för att inte bryta mot subsidiaritetsprincipen.
accordingly (även: therefore, thus)
Accordingly, the Commission would not welcome the newly tabled amendments.
Kommissionen skulle således inte välkomna de nyligen framlagda ändringsförslagen.
Accordingly, I cannot accept the critical stance of the Lamassoure report.
Således kan jag inte acceptera den kritiska inställningen i Lamassourebetänkandet.
Accordingly, the root of the problem is different from how the rapporteur sees it.
Det verkliga problemet är således ett annat än det föredraganden förutsätter.
There has accordingly been no failure in publishing the minutes.
Det har följaktligen inte skett någon försummelse att offentliggöra protokollet.
Accordingly, documents on trade negotiations are deemed confidential.
Handlingar som rör handelsförhandlingar anses följaktligen vara konfidentiella.
Accordingly, the Commission cannot accept the following amendments:
Kommissionen kan följaktligen inte godta följande ändringsförslag:
The Commission accepts this position and will amend its original proposal accordingly.
Kommissionen stöder denna ståndpunkt och ändrar sitt ursprungliga förslag därefter.
Awareness in this area must increase and legislation should be adapted accordingly.
Medvetenheten på området måste öka och lagstiftningen anpassas därefter.
It is for this reason that I support the report's recommendations and voted accordingly.
Det är därför som jag stöder rekommendationerna i betänkandet och röstade därefter.

Användningsexempel för "accordingly" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishI have voted accordingly, so as not to go against the principle of subsidiarity.
Jag röstade i enlighet med detta för att inte bryta mot subsidiaritetsprincipen.
EnglishI accordingly look forward to your support for its adoption as soon as possible.
Jag ser följaktligen fram emot att ni stöder dess införande så snart som möjligt.
EnglishThat is not acceptable, in my view, and we have tabled an amendment accordingly.
Jag anser att det är oacceptabelt. Därför har vi lagt fram ett ändringsförslag.
EnglishAccordingly, my group proposes that we should reduce this tobacco subsidy by 10%.
Min grupp föreslår därför en minskning av det här tobaksstödet med tio procent.
EnglishAccordingly, young farmers should receive further additional financial support.
Unga jordbrukare borde i enlighet med detta erhålla ytterligare finansiellt stöd.
EnglishThat is what it is all about, and that is also what we will debate accordingly.
Det är vad det handlar om och det är därför också det vi kommer att debattera.
EnglishI call on the Commission to fulfil its obligations and take action accordingly.
Jag uppmanar kommissionen att fullgöra sina åtaganden och vidta lämpliga åtgärder.
EnglishWe have increased the share of small and medium-sized enterprises accordingly.
Därför har vi utökat möjligheten för de små och medelstora företagen att delta.
EnglishAs I see it, this is an issue of principle, and needs to be addressed accordingly.
Detta anser jag vara en principiell fråga, som också måste besvaras principiellt.
EnglishAccordingly, my group proposes that we should reduce this tobacco subsidy by 10 %.
Min grupp föreslår därför en minskning av det här tobaksstödet med tio procent.
EnglishWe can only approve or reject it, and celebrate or mourn that choice accordingly.
Vi kan bara godkänna eller förkasta texten och fira eller sörja alltefter vårt val.
EnglishWe therefore agree to your proposal, Mr President, and will vote accordingly.
Vi samtycker därför till ert förslag, herr talman, och kommer att rösta därefter.
EnglishIn that case, however, we should have acted accordingly, which we have not done.
I så fall borde vi emellertid ha agerat i enlighet därmed, vilket vi inte har gjort.
EnglishAccordingly, there are no grounds for not dealing with Mr Christodoulou's report.
Därför finns det ingen anledning att inte behandla Christodoulous betänkande.
EnglishThe document is now available and people can make their own judgements accordingly.
Detta dokument finns tillgängligt för alla och kan ge underlag för bedömningar.
EnglishAccordingly, a clear definition of what can and cannot be patented is required.
Det krävs därför en tydlig definition av vad som får och inte får patenteras.
EnglishAccordingly, we need a strong Commission that shows authority and legitimacy.
Vi behöver således en stark kommission som ger prov på auktoritet och legitimitet.
EnglishThere is therefore a duality that needs to be recognised and addressed accordingly.
Därför finns det en dubbelhet som måste erkännas och bemötas i enlighet med detta.
EnglishThe funds required for this task need to be anchored in the budget accordingly.
Därför måste de erforderliga medlen för denna uppgift förankras i budgetplaneringen.
EnglishAccordingly, the root of the problem is different from how the rapporteur sees it.
Det verkliga problemet är således ett annat än det föredraganden förutsätter.