EN

according {adjektiv}

volume_up
1. "(followed by `to') as reported o"
according (även: pursuant)
According to the Treaty, the European Union is a union of independent states.
Enligt fördraget är Europeiska unionen en sammanslutning av oberoende stater.
According to the website, the value of outsourcing is in increased working days.
Enligt webbplatsen är värdet med outsourcingen det ökade antalet arbetsdagar.
According to the Spanish authorities, they immediately began to investigate the case.
Enligt de spanska myndigheterna började de omedelbart att utreda fallet.

Användningsexempel för "according" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishAccording to our information, the return systems are still working extremely well.
Enligt vår information fungerar retursystemen fortfarande alldeles förträffligt.
EnglishAccording to Frontex, 95% of illegal immigrants entering Europe enter via Greece.
Enligt Frontex kommer 95 procent av de olagliga invandrarna in i EU via Grekland.
EnglishAccording to Nobel Peace Prize Winner Martti Ahtisaari, peace is a matter of will.
Enligt vinnaren av Nobels fredspris, Martti Ahtisaari, är fred en fråga om vilja.
EnglishAccording to the report, Europe currently imports 60% of the fish it consumes.
Enligt betänkandet importerar EU för närvarande 60 procent av sin fiskkonsumtion.
EnglishAccording to the website, the value of outsourcing is in increased working days.
Enligt webbplatsen är värdet med outsourcingen det ökade antalet arbetsdagar.
EnglishAccording to the banks, nothing ever gets lost, so that can never be an issue.
Enligt bankerna kommer det aldrig bort någonting, så det kan aldrig bli aktuellt.
EnglishWe also do not think that assistants should be taxed according to Community law.
Vi anser inte heller att assistenterna bör beskattas enligt gemenskapsrätten.
EnglishAccording to the experts macro viruses already account for 80 % of all viruses.
Experterna uppskattar att redan 80 procent av alla virus utgörs av makrovirus.
EnglishFarmers should not be subsidised according to past yields or land ownership.
Jordbrukarna bör inte beviljas stöd enligt tidigare avkastning eller markägande.
EnglishAccording to Commissioner Rehn the Commission supports President Ahtisaari's plan.
Enligt kommissionsledamot Olli Rehn stöder kommissionen president Ahtisaaris plan.
EnglishMoldovan society also varies according to the nationality held by its residents.
Det moldaviska samhället rymmer också flera olika nationaliteter bland befolkningen.
EnglishOne in eight bathers, according to current standards, runs the risk of becoming ill.
Enligt de nuvarande standarderna riskerar alltså en av åtta badare att bli sjuk.
EnglishAccording to the statistics, 85% of Moldova’s wine is sold to the Russian market.
Enligt statistiken säljs 85 procent av det moldaviska vinet på den ryska marknaden.
EnglishAccording to all the indicators, Slovakia meets the criteria with room to spare.
10 procent. Enligt alla indikatorer uppfyller Slovakien alla kriterier med marginal.
EnglishOn a sociological basis, moreover, there is discrimination according to birth.
På sociologiska grunder finns det dessutom en diskriminering på grund av härkomst.
EnglishThere you have it, Mr President: Members will vote according to their conscience.
Så ligger det till, herr talman. Ledamöterna kommer att rösta utifrån sitt samvete.
EnglishParliament has to accept that EMU is going to proceed according to the timetable.
Parlamentet måste acceptera att EMU kommer att fortskrida enligt tidtabellen.
EnglishAccording to reports, it received over 6 m SKR in 1996 and the same in 1997.
Enligt uppgift erhöll de drygt 6 milj SEK under 1996 och lika mycket under 1997.
English(BG) My answer was very specific according to the standards of the Commission.
(BG) Mitt svar var mycket detaljerat i enlighet med kommissionens standarder.
EnglishAccording to the UNFPA, in Asia alone, at least 60 million girls are 'missing'.
Enligt FN:s befolkningsfond UNFPA ”saknas” minst 60 miljoner flickor enbart i Asien.