EN

accord {substantiv}

volume_up
Does this accord with Articles 87 and 88 of the European Treaty?
Är detta förenligt med artiklarna 87 och 88 i EU-fördraget?
In the area of sport, the Treaty does not accord any direct powers to EU institutions.
Fördraget ger ingen direkt behörighet till Europeiska unionens institutioner när det gäller idrott.
That will help our petitioners and it will be in accord with the Treaty of European Union and the rights of the citizen under that Treaty.
Det skulle hjälpa våra framställare och vara i enlighet med Europeiska unionens fördrag och medborgarnas rättigheter under detta fördrag.
The purpose of his visit was to reach an accord on how to stop cigarette smuggling.
Syftet med besöket var att nå en överenskommelse om hur cigarettsmuggling skulle kunna förhindras.
Our efforts to reach an accord must be all the greater.
Desto mer måste vi anstränga oss för att åstadkomma en överenskommelse.
The Treaty would represent an international accord on applying limitations and exceptions on copyright for the visually impaired.
Fördraget syftar till att ge uttryck för en internationell överenskommelse om att tillämpa upphovsrättsliga begränsningar och undantag för synskadade.
At present the spread of codecision is neither logical nor does it accord with precise criteria.
För närvarande är ett utökat medbeslutandeförfarande varken logiskt eller i överensstämmelse med fastställda kriterier.
This is in accord with Spain’ s constitution and with the appeal lodged by Spain to the European Council.
Detta är i överensstämmelse med Spaniens författning och med den vädjan som Spanien gjort till Europeiska rådet.
This is in accord with Spain’s constitution and with the appeal lodged by Spain to the European Council.
Detta är i överensstämmelse med Spaniens författning och med den vädjan som Spanien gjort till Europeiska rådet.
accord
accord
volume_up
endräkt {utr.} [form.]

Användningsexempel för "accord" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIt is regrettable that the accord does not look beyond the regional context.
Det är beklagansvärt att ett bredare regionalt sammanhang inte tas upp i avtalet.
EnglishI shall start with what Mr Rehn said: that the Commission and the Council are in accord.
Jag ska börja med det som Olli Rehn sa: att kommissionen och rådet är samstämda.
EnglishThe European Community signs a landmark tourism accord with China in Beijing.
Europeiska unionen undertecknar ett viktigt turismavtal med Kina i Beijing.
EnglishI shall start with what Mr Rehn said: that the Commission and the Council are in accord.
Jag ska börja med det som Olli Rehn sa: att kommissionen och rådet är samstämda.
EnglishIt is totally unacceptable to suggest reopening the Luxembourg Accord of last year.
Det är helt oacceptabelt att föreslå ett återupptagande av förra årets Luxemburgavtal.
EnglishSuch discrimination is not in accord with the relevant rules or the Copenhagen criteria.
Rådet känner sig också förbundet att följa dessa striktare regler och standarder.
EnglishMr Färm, too, is right to accord enlargement the prominence that it deserves.
Även hos kollega Färm får utvidgningen helt riktigt en framträdande plats.
EnglishDoes it expect to be able to implement the Accord on the same date as the US?
Tror kommissionen att den kan genomföra överenskommelsen samtidigt med Förenta staterna?
EnglishOther members have also overrun slightly, and we must accord the same treatment to everyone.
Andra ledamöter har också dragit över tiden och vi måste behandla alla likadant.
EnglishOur national governments are not entitled to accord advantages to national enterprises.
Våra nationella regeringar har inte rätt att bevilja sina nationella företag fördelar.
EnglishOr are we hoping that they will offer to contribute to this undertaking of their own accord?
Eller hoppas vi att de självmant kommer att erbjuda sig att bidra till arbetet?
EnglishBut optimum efficiency does not necessarily come about of its own accord.
Men en optimal effektivitet inställer sig inte nödvändigtvis av sig själv.
EnglishThe US President, Mr Bush, has already stated that he wants to renegotiate the Kyoto Accord.
USA:s president, Bush, har redan förklarat att han vill omförhandla Kyotoavtalet.
EnglishOnce it has been presented, the Council will certainly accord it the greatest priority.
Så snart det överlämnats kommer rådet att granska det mycket uppmärksamt.
EnglishThe US President, Mr Bush, has already stated that he wants to renegotiate the Kyoto Accord.
USA: s president, Bush, har redan förklarat att han vill omförhandla Kyotoavtalet.
EnglishSuch discrimination is not in accord with the relevant rules or the Copenhagen criteria.
Sådan diskriminering är inte förenlig med gällande regler eller med Köpenhamnskriterierna.
EnglishThis is in accord with the fundamental democratic principles upon which the Union is based.
Detta överensstämmer med de grundläggande demokratiska principer som unionen bygger på.
EnglishIt is therefore necessary to consider the position which we want to, and must, accord aviation.
Det verkar inte heller som om det kommer att ske inom en överskådlig framtid.
EnglishIf the Americans and Europeans reach an accord, we shall have made a significant step forward.
Om amerikanerna och européerna blir eniga så har ett väsentligt steg tagits.
EnglishThis Agreement is an example of how close relations can be achieved on the basis of an accord.
Detta avtal är ett exempel på hur man kan komma fram till nära fördragsförbindelser.