EN

accomplishment {substantiv}

volume_up
In conclusion, I would like to congratulate the rapporteur for this accomplishment.
Avslutningsvis vill jag gratulera föredraganden till hans prestation.
We often forget what a remarkable accomplishment European integration is.
Vi glömmer ofta bort att den europeiska integrationen faktiskt är en anmärkningsvärd prestation.
It would therefore seem that Parliament has significantly influenced the common position, and congratulations on that accomplishment are due.
Parlamentet tycks således ha påverkat den gemensamma ståndpunkten betydligt, och denna prestation måste gratuleras.
accomplishment

Användningsexempel för "accomplishment" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishAccomplishment of the internal market in Community postal services (debate)
Fullständigt genomförande av gemenskapens inre marknad för posttjänster (debatt)
EnglishIn conclusion, I would like to congratulate the rapporteur for this accomplishment.
Avslutningsvis vill jag gratulera föredraganden till hans prestation.
EnglishWe often forget what a remarkable accomplishment European integration is.
Vi glömmer ofta bort att den europeiska integrationen faktiskt är en anmärkningsvärd prestation.
EnglishWe know, nevertheless, that Mount Triglav in Slovenia symbolises determination and accomplishment.
Vi vet emellertid att berget Triglav i Slovenien symboliserar beslutsamhet och förverkligande.
EnglishWe wish you courage and accomplishment in the coming months.
Vi önskar er mod och resultat under de kommande månaderna.
EnglishAll sectors of the economy have a duty to contribute to the accomplishment of the EU climate change targets.
Alla ekonomiska sektorer har en skyldighet att bidra till att vi når EU:s klimatförändringsmål.
EnglishBut as the storm passed and the waters calmed, the Baudelaires couldn't help but feel a small sense of accomplishment.
När stormen väl dragit förbi, och vågorna lagt sig till ro, kunde barnen känna sig nöjda med sin bedrift.
EnglishThe 2012 appropriations must enable the accomplishment of EU goals and priorities in relation to the 2020 Strategy.
Anslagen för 2012 måste göra det möjligt att uppnå EU:s mål och prioriteringar inom ramen för Europa 2020-strategin.
EnglishProtecting women from every new form of poverty is an essential condition for the real accomplishment of gender equality.
Att skydda kvinnor från alla nya former av fattigdom är ett avgörande villkor för att uppnå verklig jämställdhet.
EnglishThis is a unique and historic accomplishment.
EnglishBut that accomplishment is just a beginning.
EnglishOn the other hand, we must mention a positive accomplishment: the launch of the Anna Lindh Foundation, based in Alexandria in Egypt.
Vi måste också nämna en positiv åtgärd: inrättandet av Anna Lindh-stiftelsen, baserad i Alexandria i Egypten.
EnglishEffective accomplishment of the Act's numerous initiatives depends on the efficient functioning of the market for services.
Ett effektivt genomförande av de många initiativen i akten är beroende av att marknaden för tjänster fungerar effektivt.
EnglishWe would like to congratulate Mr De Rossa on his outstanding report, which accomplishment was certainly the outcome of hard work.
. – Vi vill gratulera Proinsias De Rossa till hans utmärkta betänkande, som säkerligen är resultatet av ett hårt arbete.
EnglishIt would therefore seem that Parliament has significantly influenced the common position, and congratulations on that accomplishment are due.
Parlamentet tycks således ha påverkat den gemensamma ståndpunkten betydligt, och denna prestation måste gratuleras.
EnglishWe would like to congratulate Mr De Rossa on his outstanding report, which accomplishment was certainly the outcome of hard work.
   . – Vi vill gratulera Proinsias De Rossa till hans utmärkta betänkande, som säkerligen är resultatet av ett hårt arbete.
EnglishI appeal to the need to develop mechanisms of financing and governing with practical effects for the accomplishment of this strategy.
Jag hänvisar till behovet av att utveckla mekanismer för finansiering och styrning med praktiska effekter för att uppfylla strategin.
EnglishHowever, there is much to be done and accomplishment of the European Union's strategic objectives still requires sustainable, long-term funding.
Det återstår dock mycket arbete, och för att nå EU:s strategiska mål krävs det fortfarande hållbar, långsiktig finansiering.
EnglishWhat we do expect, however, is that the Commission will give us regular updates and that it has an approximate timetable for the accomplishment of this task.
Däremot förväntar vi oss att kommissionen skall lämna regelbundna interimsrapporter och ställa upp ungefärliga tidsmarginaler.
EnglishMr President, I have admiration for the accomplishment of scientific research in developing medicines which have proved of great benefit.
Herr talman! Jag beundrar resultaten av den vetenskapliga forskningen när det gäller att ta fram läkemedel som har visat sig ha stora förtjänster.

Synonymer (engelska) till "accomplishment":

accomplishment
accomplished
accomplishable