"to accomplish" - Svensk översättning

EN

"to accomplish" på svenska

EN

to accomplish [accomplished|accomplished] {verb}

volume_up
The market will work to solve this problem if we can accomplish this.
Marknaden kommer att jobba för att lösa det här problemet om vi kan åstadkomma detta.
The Eastern Partnership is a key tool to accomplish that.
Det östliga partnerskapet är ett avgörande instrument för att åstadkomma detta.
All the instruments set in motion aim to accomplish this purpose and obtain faster results.
Alla åtgärder som vidtas syftar till att åstadkomma detta och nå snabbare resultat.
This is an area where the communications strategy might accomplish something.
Detta är ett område där man kanske kan uppnå något med kommunikationsstrategin.
That is what we must accomplish in this debate, that is the result we must pursue.
Det är vad vi måste uppnå i denna debatt, det är det resultat som vi måste sträva efter.
The main goal should clearly be to accomplish high quality and an even playing field in flows of trade.
Huvudmålet måste vara att uppnå en hög kvalitet och rättvisa spelregler för handelsflödena.
This is a mission which we have to accomplish.
Det är ett uppdrag som vi måste utföra.
We are all aware that this was a particularly tough task that you had to accomplish.
Vi känner alla till att det var en synnerligen tuff uppgift som ni hade att utföra.
   – Mr President, Mr Eurlings had a very difficult job to accomplish.
Camiel Eurlings hade ett mycket svårt arbete att utföra.
The WTO Doha Development Agenda is the best multilateral platform to accomplish this task, particularly in developing countries.
Utvecklingsagendan från Doha efter Världshandelsorganisationens sjunde ministerkonferens är den multilaterala plattform som bäst kan slutföra denna uppgift, särskilt i utvecklingsländerna.
Therefore, I do not think anyone here - at least I hope not - still wants to carry out initiatives that would stand in the way of what we are trying to accomplish.
Jag tror dock att ingen här vill - man kan åtminstone hoppas det - ta initiativ som kan sätta käppar i hjulet för det som vi här försöker slutföra.
to accomplish (även: to perfect)
volume_up
fullända {vb} (fullkomna)

Användningsexempel för "to accomplish" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishWe must be prepared to talk and listen, because there are many tasks to accomplish.
Vi måste vara beredda att tala och lyssna, eftersom det finns mycket att uträtta.
EnglishWe cannot ask more from the candidates than what we can accomplish ourselves.
Vi kan inte begära mer av kandidatländerna än vi själva skulle kunna förverkliga.
EnglishTo accomplish this, place a " " (backslash) before the normal brackets.
Ett omvänt snedstreck " " (backslash) sätts framför de normala parenteserna.
EnglishIn order to accomplish these projects, sufficient means are indeed necessary.
Genomförandet av dessa projekt kräver sannerligen tillräckliga medel.
EnglishOur objective is not to delay enlargement but to accomplish it successfully.
Målet är inte att skjuta upp utvidgningen, utan att lyckas med den.
EnglishYou know, there are cases where you spend quite a lot of money and you accomplish quite a lot.
Det finns fall där man spenderar en hel del pengar och också åstadkommer en hel del.
EnglishAnd they go through these amazing mental gymnastics to accomplish this.
De utför den mest fantastiska mentala akrobatik för att klara av det.
EnglishTo accomplish this, you must define empty groups and character strings.
Utnyttja möjligheten att definiera tomma grupper och teckensträngar.
EnglishLet us all accomplish our duties both here and there, and the future will reward all of us.
Låt oss uppfylla våra plikter både här och där, så kommer vi alla att belönas i framtiden.
EnglishIt is better to fail to accomplish than to accomplish failure.
Det är bättre att misslyckas med att uträtta något än att lyckas med att misslyckas.
EnglishI believe that Mr Diamandouros will be able to accomplish this task.
Jag tror att Nikiforos Diamandouros kommer att klara av denna uppgift.
EnglishIn the years immediately ahead we have three important tasks to accomplish.
Under de allra närmaste åren har vi tre uppgifter att klara av.
EnglishLet us work together - Parliament, the Commission and the Council - to accomplish this task.
Låt oss arbeta tillsammans - parlamentet, kommissionen och rådet - för att klara uppgiften.
EnglishOur hands are somewhat tied in this discussion on how we can accomplish these things in practice.
Vi är lite bundna i denna diskussion om hur vi skall kunna genomföra detta i praktiken.
EnglishWe must formulate clear short- and long-term strategies for what we wish to accomplish, and how.
Här måste vi samarbeta, för världen är inte rustad för unilateralism.
EnglishIt is essential to accomplish the internal market in the way it was agreed in Lisbon.
Ett fullföljande av den inre marknaden på det sätt som avtalades i Lissabon är av avgörande betydelse.
EnglishThey have to consolidate their national unity and accomplish together their democratic ideals.
De måste konsolidera sin nationella enhet och tillsammans förverkliga sina demokratiska ideal.
EnglishIt is this kind of joint commitment that we need to strive to accomplish in cooperation on the Baltic Sea.
Det är sådant gemensamt engagemang vi behöver för att lyckas i Östersjösamarbetet.
EnglishIf you only dialogue with the good, you will always be good, but you will not accomplish anything.
Om dialogen bara omfattar de som är snälla fortsätter de att vara snälla men inget händer.
EnglishI am sure that today’s debate in this House will help us to accomplish this task.
Jag är övertygad om att dagens debatt i kammaren kommer att underlätta för oss att fullfölja detta åtagande.