EN to accommodate
volume_up
[accommodated|accommodated] {verb}

The Holy Land, and the neighbouring regions, blessed by God, should be big enough to accommodate all the monotheistic regions and to be the land of love and peace.
Den heliga marken och dess omgivningar som välsignats av Gud borde vara tillräckligt stora för att kunna hysa alla monoteistiska religioner och vara en plats för kärlek och fred.
Who is talking about solidarity with the countries of Africa who are currently having to accommodate hundreds of thousands of refugees and will continue to do so - without great debate?
Vem talar om solidaritet med Afrikas länder, som för närvarande måste hysa hundratusentals flyktingar och kommer att fortsätta göra det utan några större diskussioner?
At the same time, we must protect and extend open spaces to accommodate the population after a catastrophic earthquake because the profitability of land has encouraged building development.
Samtidigt måste vi skydda och utöka antalet öppna platser för att hysa befolkningen efter en katastrofartad jordbävning eftersom de höga markpriserna har stimulerat byggnadsutvecklingen.
A credit card format will not be able to accommodate all the official orders and data, so the supplementary document also needs to be normative in nature.
Ett kreditkortsformat kommer inte att kunna rymma alla myndighetspåbud och uppgifter, och därför måste den kompletterande handlingen även vara standardiserad.
Too little effort is still being made to accommodate such businesses – more must be done.
För få insatser görs fortfarande för att förena sådana verksamheter – mer måste göras.
This shows that both ambitious spending programmes and enlargement on the one hand and budgetary discipline on the other can be accommodated.
Detta visar att det går att förena dessa båda - nämligen å ena sidan ambitiösa utgiftsprogram och utvidgningen och å andra sidan budgetdisciplinen.
Mr President, I too want to start by congratulating Mrs Buitenweg both on the report itself and on the way in which she has sought to accommodate and integrate different viewpoints.
Även jag vill inleda med att gratulera Buitenweg, både till själva betänkandet och till det sätt på vilket hon har strävat efter att förena och integrera olika synpunkter.
to accommodate
Now you can accommodate someone after all.
Nu kan du hjälpa någon till slut
to accommodate
We will continue to work to accommodate this enriching diversity.
Vi kommer att fortsätta arbeta för att sammanjämka denna berikande mångfald.
to accommodate
to accommodate (även: to conform, to obey)
Its Member States would not be sending frigates to the Gulf and would not be accommodating US demands.
Dess medlemsstater skulle inte skicka fregatter till Gulfstaterna eller rätta sig efter krav från Förenta staterna.
By way of illustration, the working hours of drivers and crews do not tally with intermodal operations, and terminals are not always able to accommodate round-the-clock train and shipping timetables.
Terminalerna kan inte alltid rätta sig efter tidtabeller för tåg och fartyg som är i trafik dygnet runt.
to accommodate

Användningsexempel för "to accommodate" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishWell in order to accommodate that, you would have to cut education spending in half.
För att tillgodose detta så skulle du behöva halvera undervisningskostnaderna.
EnglishUnfortunately, the Commission cannot see how it can accommodate this request.
Det är en begäran som kommissionen tyvärr inte har möjlighet att tillgodose.
EnglishI would be willing to help and even accommodate asylum seekers."
Jag håller med om att vi skall hjälpa, och även härbärgera, dem som söker asyl".
EnglishIt waves the flag of competition and the four freedoms which accommodate big business.
Här flaggas för konkurrens och de fyra friheterna som betjänar storföretagen.
EnglishIt is ambitious and seeks to accommodate your suggestions and criticisms.
Programmet är ambitiöst och syftar till att besvara era förslag och er kritik.
EnglishYou need page 5 to be in landscape (horizontal) format, to accommodate a table better.
På sidan 5 behöver du liggande format för att få bättre plats med en tabell.
EnglishPolicies vary by seller, so they may or may not be able to accommodate your request.
Olika säljare har olika riktlinjer och kan eventuellt inte alltid uppfylla dina önskemål.
EnglishNevertheless, we have been unable to accommodate all the Agriculture Committee's requests.
Icke desto mindre har vi inte lyckats tillgodose alla jordbruksutskottets önskemål.
EnglishWe all have to show a willingness to adapt, to change and to accommodate others ' interests.
Jordbruk är ett tufft område och jag respekterar hennes sätt att hantera det.
EnglishBerlin was a compromise which managed to accommodate every Member State.
Berlin var en kompromiss där varje medlemsstat hittade något som passade.
EnglishWe will have a set of principles and laws which will have to accommodate that.
Vi behöver en rad principer och lagar som skall tillgodose detta.
EnglishOur laws and customs are changing progressively to accommodate Islamic Sharia law.
Våra lagar och sedvänjor förändras gradvis för att lämna utrymme för den islamiska Sharialagen.
EnglishThis report should also accommodate the downside of a worldwide aviation market.
Även i det här betänkandet bör skuggsidan av en världsomspännande luftfartsmarknad uppmärksammas.
EnglishIt will certainly not be easy to accommodate fifteen different opinions on this difficult subject.
Att jämka femton åsikter i en sådan svår fråga kommer säkert inte att bli lätt.
EnglishAs policies vary by seller, they may or may not be able to accommodate your change request.
Olika säljare har olika riktlinjer och kan eventuellt inte alltid uppfylla ditt önskemål.
EnglishTherefore, I really hope that the plenary will accommodate the three groups tabling this proposal.
Därför hoppas jag verkligen att de tre gruppernas framlagda förslag bifalles.
EnglishEach national unit would accommodate one section of the European Police College.
Var och en av dessa nationella enheter skulle i sig vara en sektion av den europeiska polishögskolan.
EnglishThe headings are broad enough to accommodate varying requirements.
Posterna är tillräckligt breda för att inom dess ramar fånga upp varierande kreditbehov.
EnglishThe European energy policy must also be formulated to accommodate this.
EU: s energipolitik måste också utformas för att tillmötesgå detta.
EnglishWe all have to show a willingness to adapt, to change and to accommodate others' interests.
Vi måste alla visa viljan att anpassa oss, förändra oss och ta hänsyn till andras intressen.