"acclaimed" - Svensk översättning

EN

"acclaimed" på svenska

volume_up
acclaimed {perf. part.}
SV
SV
volume_up
acclaim {substantiv}
EN

acclaimed {adjektiv}

volume_up
acclaimed
acclaimed

Användningsexempel för "acclaimed" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishSympathy has long been the message of the much-acclaimed speeches and books of the Dalai Lama.
Medkänsla har länge varit budskapet i Dalai Lamas mycket hyllade tal och böcker.
EnglishWe have all these programmes; they are acclaimed; and then they seem to dissipate into thin air!
Vi har alla dessa program; de hyllas - och sedan verkar de upplösas i tomma intet!
EnglishThe much-acclaimed flexibility demanded by the Commission is not synonymous with the whim of the Executive.
Den högt prisade flexibiliteten, som kommissionen kräver för sig, betyder inte samtidigt ett godtycke från den verkställande makten.
EnglishI would like to emphasise once again that the citizens of the EU are watching with interest to see how we respond to the highly acclaimed Treaty of Lisbon.
Jag vill ännu en gång betona att medborgarna i EU med intresse åser hur vi reagerar på det lovordade Lissabonfördraget.
EnglishIt should in fact be acclaimed as an example, in which the EU has obtained the necessary consensus on the common commercial and political interests.
Det bör tvärtom hyllas som ett exempel där EU har nått nödvändigt samförstånd om de gemensamma kommersiella och politiska intressena.
EnglishIt has been highly acclaimed by the Basque people, but has been condemned by the Spanish Government and by¡Basta Ya!
Den har hyllats av det baskiska folket men fördömts av den spanska regeringen och av¡ Basta Ya!, som tilldelades Sacharovpriset av det här parlamentet för två år sedan.
EnglishIt has been highly acclaimed by the Basque people, but has been condemned by the Spanish Government and by ¡Basta Ya!
Den har hyllats av det baskiska folket men fördömts av den spanska regeringen och av ¡Basta Ya!, som tilldelades Sacharovpriset av det här parlamentet för två år sedan.
EnglishThe Green Paper was highly acclaimed for its excellent analysis, but it was also loudly criticized for taking too little account of practical considerations for implementation.
Redan om grönboken hördes, vid sidan av berömmet för den utmärkta analysen, högljudd kritik av att man tog för lite hänsyn till överläggningarna om det praktiska genomförandet.
EnglishIn other words, it is a locally acclaimed event but, at the same time, it has world-wide significance and it is for this reason that we believe it deserves to be recognised as a World Heritage event.
Det vill säga, det är en händelse med lokal prägel, men samtidigt med en universell karaktär, varför vi anser att det förtjänar att erkännas som världsarv.

Synonymer (engelska) till "acclaim":

acclaim