EN

accidentally {adverb}

volume_up
accidentally
volume_up
oavsiktligt {adv.} (överraskande, oförmodat)
It is alleged that the French elite troops accidentally crossed the border into Sudan.
Det påstås att de franska elittrupperna oavsiktligt gick över gränsen och in i Sudan.
In terms of the environment, whether a substance is accidentally or deliberately discharged is irrelevant.
För miljön i sig spelar det ingen roll om ett ämne släpps ut oavsiktligt eller avsiktligt.
Nej, oavsiktligt upptäckte vi ett maskhål
accidentally
volume_up
av en händelse {adv.} (överraskande, oförmodat)
No civilian can tread on a Finnish mine or accidentally step on the tripwire of a deactivated mine.
Ingen civil kan trampa på en finsk mina eller av en händelse trampa på en oskadliggjord minas snubbeltråd.
I do not see why we cannot have a debate simply because a request was accidentally missed.
Jag förstår inte varför vi inte kan ha en debatt bara för att en begäran av en händelse råkade förbises.
The risk now and in future is not that an aircraft will accidentally crash on a nuclear power plant, but that there will be targeted attacks on these plants from outside.
Risken nu och i framtiden är inte att ett flygplan av en händelse kommer att störta över ett kärnkraftverk utan att det kommer att genomföras riktade angrepp utifrån mot anläggningarna.

Användningsexempel för "accidentally" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishMy king...... perhaps his punishment could come about accidentally at the hunt.
Ers höghet...... detta straff kan råka utdelas under vår jakttur i morgon.
EnglishIt is alleged that the French elite troops accidentally crossed the border into Sudan.
Det påstås att de franska elittrupperna oavsiktligt gick över gränsen och in i Sudan.
EnglishWe accidentally voted against it in the final vote, when we meant to vote in favour.
Vi råkade av misstag rösta mot det i slutomröstningen, men vår avsikt var att rösta för.
EnglishNo one can vote in his own place and in someone else's and do it accidentally!
Ingen kan rösta på såväl sina egna vägnar som på någon annans vägnar, och göra det av misstag!
EnglishI do not see why we cannot have a debate simply because a request was accidentally missed.
Jag förstår inte varför vi inte kan ha en debatt bara för att en begäran av en händelse råkade förbises.
EnglishJuliet accidentally pricked her thumb on the needle after it slipped when she was taking a sample.
Juliet stack sig oavsiktligt på tummen med nålen efter det att den slant när hon tog ett blodprov.
EnglishIn terms of the environment, whether a substance is accidentally or deliberately discharged is irrelevant.
För miljön i sig spelar det ingen roll om ett ämne släpps ut oavsiktligt eller avsiktligt.
EnglishThe outbreak in South Korea is now in the limelight accidentally because that is where the World Cup is being held.
Utbrottet i Sydkorea uppmärksammas nu eftersom VM i fotboll råkar äga rum där.
EnglishThe WHO standards are based on bathers and not on canoeists or sailing crew who accidentally go overboard.
För det första måste vi lyckönska oss själva till de uppmuntrande resultat som redan uppnåtts.
EnglishHe had accidentally been the first person to tune in to them.
Han hade oavsiktligen blivit den första att ratta in dem.
EnglishThe WHO standards are based on bathers and not on canoeists or sailing crew who accidentally go overboard.
WHO:s normer grundar sig på badande och inte på kanotister eller seglare som råkar hamna överbord.
EnglishNo civilian can tread on a Finnish mine or accidentally step on the tripwire of a deactivated mine.
Ingen civil kan trampa på en finsk mina eller av en händelse trampa på en oskadliggjord minas snubbeltråd.
EnglishSometimes webmasters—accidentally or on purpose—use techniques that attempt to game the system.
Ibland väljer webbansvariga – mer eller mindre medvetet – att använda teknik som är avsedd att utnyttja systemet.
EnglishSo you're saying you accidentally discovered time travel?
Så du säger att ni oavsiktligt har upptäckt tidsresor?
EnglishThe vast majority of these children acknowledged that they have already accidentally accessed pornographic images.
De allra flesta av dessa barn uppgav att de redan av misstag exponerats för pornografiska bilder.
EnglishIt is not clear whether it was an explosion or whether the aeroplane was accidentally shot down by the Ukrainian army.
Det är inte klart om det var en explosion eller om den ukrainska armén sköt ned det av misstag.
EnglishIf you accidentally double-click the chart, it will be put in the edit mode, indicated by a gray border.
Om du dubbelklickar på diagrammet av misstag, sätts det i redigeringsläge vilket du kan se på den gråa kanten.
EnglishBut they might accidentally do great damage.
EnglishIf you delete a contact accidentally, you can recover that contact's information within 30 days of deleting it.
Om du tar bort en kontakt av misstag kan du återställa kontaktuppgifterna inom 30 dagar efter att du har tagit bort kontakten.
EnglishNo, we accidentally discovered a wormhole.

Synonymer (engelska) till "accidentally":

accidentally
accidental
accidental injury
English