EN

accident {substantiv}

volume_up
The longer an accident is allowed to go unchecked the wider the impact.
Ju längre en olycka tillåts fortsätta utan kontroll, desto större följder.
It is not a major credible accident I have in mind and I do not mean to be alarmist.
Jag tänker inte på en större trolig olycka och jag vill inte vara någon olyckskorp.
There can only be one response to this accident, and that response is 'disarmament now '.
Det finns endast ett svar på denna olycka, och det svaret heter: Nedrustning nu!
Large buses are quite different: in the event of an accident they tend to overturn.
I händelse av en olycka har de en benägenhet att välta.
3. compensation and assistance in case of an accident.
Kompensation och assistans i händelse av olycka.
This also applies when help is needed after an accident.
Detta gäller för övrigt också i händelse av en nödvändig räddningsaktion respektive assistans efter en olycka.
This is an accident of the calendar, in the middle of a presidential election!
Vilken tillfällighet, mitt i presidentvalskampanjen!
But even if it is by accident, it is still unacceptable.
Oavsett det handlar om en tillfällighet eller inte, så är detta oacceptabelt.
It is no accident that the Czech Republic leads the field in this statistic.
Det är ingen tillfällighet att dessa siffror är som högst i Tjeckien.
It was not by accident that we spent five years together.
Det var ingen slump att vi tillbringade fem år tillsammans.
It is no accident that research and innovation lie at the heart of the Europe 2020 initiative.
Det är ingen slump att forskning och utveckling har hög prioritet i Europa 2020-initiativet.
This terrible accident did not happen by chance.
Denna fruktansvärda olycka skedde inte av en slump.
accident
volume_up
olyckshändelse {utr.} (olycka av mindre allvarligt slag)
The risk of a future accident is increasing since the field is expanding rapidly.
Risken för en framtida olyckshändelse ökar i takt med att tillämpningsområdet vidgas.
If that happens as a result of an accident, often compensation is paid.
Om detta inträffar på grund av en olyckshändelse utbetalas ofta ersättning.
(FR) The sinking of the 'Prestige' was not an accident.
Prestiges förlisning var ingen olyckshändelse.

Användningsexempel för "accident" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishPedestrians, cyclists and motorcyclists account for 57% of road accident victims.
Gångtrafikanter, cyklister och motorcyklister utgör 57 procent av trafikoffren.
English   – Mr President, today we remember the accursed day of the Chernobyl accident.
   . – Herr talman! I dag minns vi den fördömda dag då Tjernobylolyckan inträffade.
EnglishThe horse just has another nostril that's developed because of a riding accident.
Hästen har helt enkelt en extra näsborre som utvecklades på grund av en ridolycka.
EnglishWhilst they were out skiing they had an accident: they fell down a deep ravine.
När de åkte skidor råkade de ut för en olycka: de ramlade ned i en djup ravin.
EnglishEvery year, some 235 000 EU citizens die as a result of an accident or violence.
Varje år dör ungefär 235 000 EU-medborgare till följd av olyckor eller våld.
EnglishThis leads to employees working many hours and the accident risks are increasing .
Detta leder till att anställda arbetar många timmar, och olycksriskerna ökar.
EnglishI would remind the House that yet another fatal accident took place last week.
Jag vill påminna kammaren om att det skedde ytterligare en dödsolycka förra veckan.
EnglishIt is about improved protection for accident victims in the European Union.
Detta gäller ett förbättrat skydd för olycksfallsoffer inom Europeiska unionen.
EnglishThat is not by accident.
Vi ser faktiskt till att detta görs - därför känner jag också till veckorapporterna.
EnglishThe risk of a future accident is increasing since the field is expanding rapidly.
Risken för en framtida olyckshändelse ökar i takt med att tillämpningsområdet vidgas.
EnglishThere is no doubt, of course, that the accident at Fukushima was a catastrophe.
Det råder förstås ingen tvekan om att olyckan i Fukushima var en katastrof.
EnglishThe accident at Chernobyl was the world's largest single catastrophe of the decade.
Olyckan i Tjernobyl var på sin tid den största enstaka katastrofen i världen.
EnglishThat summit took place only a month after the accident involving the in November 2002.
Detta toppmöte ägde rum bara en månad efter olyckan med Prestige i november 2002.
EnglishIt is not a major credible accident I have in mind and I do not mean to be alarmist.
Jag tänker inte på en större trolig olycka och jag vill inte vara någon olyckskorp.
EnglishIt is no accident that the size of the budget has been getting smaller since 1997.
Det är ingen tillfällighet att budgeten har blivit allt mindre sedan 1997.
EnglishEvery accident involving petroleum products is a catastrophe we cannot afford.
Alla olyckor med oljeprodukter medför katastrofer vi inte kan tillåta oss.
EnglishThe disease must not be allowed to spread by accident as a result of contaminated feed.
Man får inte ens av misstag låta sjukdomen sprida sig genom kontaminerat foder.
English(DE) Madam President, unfortunately, none of us can undo the Deepwater Horizon accident.
(DE) Fru talman! Tyvärr kan ingen av oss göra Deepwater Horizon-olyckan ogjord.
EnglishThere can only be one response to this accident, and that response is 'disarmament now '.
Det finns endast ett svar på denna olycka, och det svaret heter: Nedrustning nu!
EnglishThe likelihood of an accident varies widely among different regions and continents.
Sannolikheten för en olycka varierar i hög grad mellan olika regioner och kontinenter.

"accident of geography" på svenska

accident of geography
Swedish
  • Olycksfall geografi
  • olycka av geografi
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

Synonymer (engelska) till "accident":

accident