EN

accession {substantiv}

volume_up
accession
In my view, this cooperation pact should give clear guidelines on how we are to tackle organized crime within the framework of a pre-accession strategy.
Enligt min uppfattning bör denna samarbetspakt ge klara riktlinjer för hur vi skall angripa organiserad brottslighet inom ramen för en pre-accession strategy.
accession (även: new purchase)
Every expansion involves budgetary considerations as to whether the accession of a given country to the EU will bring a contribution or whether financial losses will prevail.
Varje utvidgning innebär budgetmässiga överväganden om huruvida anslutningen av ett visst land till EU kommer att innebära ett tillskott eller en ekonomisk förlustaffär.
SV

accession {utrum}

volume_up
accession (även: nyanskaffning, tillskott)
Enligt min uppfattning bör denna samarbetspakt ge klara riktlinjer för hur vi skall angripa organiserad brottslighet inom ramen för en pre-accession strategy.
In my view, this cooperation pact should give clear guidelines on how we are to tackle organized crime within the framework of a pre-accession strategy.

Användningsexempel för "accession" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe negotiations have no objective other than discussing accession negotiations.
Förhandlingarna har inget annat syfte än att diskutera anslutningsförhandlingar.
EnglishThe EC's accession to the ECE Agreement would be like manna from heaven for you!
EG: s godkännande av ECE-överenskommelsen kom då som en skänk från ovan för er.
EnglishWe have a short window of opportunity to urge reform on Croatia before accession.
Vi har inte mycket tid på oss att kräva reformer av Kroatien före anslutningen.
EnglishIt is true that a joint Accession Treaty is being drafted for these countries.
Det är sant att det utarbetas ett gemensamt anslutningsfördrag för dessa länder.
English1 January 1981, for the Treaty concerning the accession of the Hellenic Republic;
den 1 januari 1981 när det gäller Fördraget om Republiken Greklands anslutning,
EnglishSuch tensions and problems must be resolved before accession negotiations start.
Sådana spänningar och problem måste lösas innan anslutningsförhandlingarna inleds.
EnglishWhich is indeed why in my text I proposed to offer them a pre-accession agreement.
Därför har jag i min text föreslagit att ändå ge landet ett föranslutningsavtal.
English(NL) Madam President, I am happy that Croatia is coming ever closer to accession.
(NL) Fru talman! Jag är glad över att Kroatien kommer allt närmare en anslutning.
EnglishMadam President, I greatly regret that the Turkish accession process is stalled.
(EN) Fru talman! Jag beklagar djupt att Turkiets anslutningsprocess har avbrutits.
EnglishThe fact that we need strategic partnerships is not a criterion for accession.
Att vi behöver strategiska partnerskap är inte ett kriterium för en anslutning.
English   – Mr President, the quantitative accession criteria are simple and measurable.
   – Herr talman! De kvantitativa anslutningskriterierna är enkla och mätbara.
EnglishOf course, we have had the accession negotiations with Turkey and Croatia opening.
Givetvis har vi också inlett anslutningsförhandlingarna med Turkiet och Kroatien.
EnglishThis is the clear success of the accession process, which we should not forget.
Detta är den klara framgången för anslutningsprocessen som vi inte får glömma.
EnglishThe decade 2004-2013 will be characterised by the accession of 12 new countries.
Decenniet 2004–2013 kommer att kännetecknas av tillträdet av tolv nya länder.
EnglishI regret that we do not feel able to vote in favour of accession at this time.
Jag beklagar att jag inte anser mig kunna rösta för en anslutning för närvarande.
EnglishHowever, fulfilling the criteria for EU accession demands considerable efforts.
Det krävs dock avsevärda insatser för att uppfylla kriterierna för EU-inträde.
EnglishThis will help us make their accession to the EU a simpler, smoother process.
Det skulle kunna hjälpa oss att göra anslutningen till EU enklare och smidigare.
EnglishWe are told that this accession is necessary for our economy and our security.
Vi får veta att denna anslutning är nödvändig för vår ekonomi och vår säkerhet.
English- (SK) Mr President, the accession talks with Croatia are entering the final phase.
- (SK) Herr talman! Anslutningsförhandlingarna med Kroatien går in i slutskedet.
EnglishI naturally voted for the accession of Romania and Bulgaria to the Schengen area.
Jag röstade givetvis för Rumäniens och Bulgariens anslutning till Schengenområdet.