EN

accessing {gerundium}

volume_up

Användningsexempel för "accessing" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishPeople on lower incomes are having increasing difficulty in accessing healthcare.
Människor med låga inkomster får allt svårare att få tillgång till sjukvården.
EnglishBut this is covered by the normal procedure for accessing additional money.
Men detta omfattas av det normala förfarandet för tillgång till ytterligare pengar.
EnglishThe procedure for accessing European money is fairly complicated and impenetrable.
Förfarandet för att få tillgång till EU-medel är ganska komplicerat och svårtillgängligt.
EnglishThese clicks represent legitimate visitors accessing your advertisement in expected ways.
Dessa klick motsvarar legitima besökare som använder din annons på förväntat sätt.
EnglishThis social group still has a difficult time accessing the labour market.
Denna sociala grupp har fortfarande svårt att komma in på arbetsmarknaden.
EnglishNon-tariff barriers also constitute major obstacles to accessing the European Union market.
Icke-tariffära hinder utgör också väsentliga hinder för marknadstillträdet till EU.
EnglishThis event occurs if an error occurs when accessing the data source.
Den här händelsen inträffar när ett fel inträffar vid åtkomst till datakällan.
EnglishSubject: Accessing funding under EU Research Technology and Development Programmes
Angående: Tillgång till finansiering genom EU-programmen för forskning och teknisk utveckling
EnglishThese businesses have a great deal of difficulty in accessing information of this nature.
Dessa företag har rätt stora svårigheter att få information av detta slag.
EnglishUnfortunately it is another incident in the ongoing saga of accessing Strasbourg.
Det är tyvärr ytterligare en incident i den pågående historien med att ta sig till Strasbourg.
EnglishAccessing a database via ODBC requires the corresponding driver for this database.
Om du vill ha åtkomst till en databas per ODBC, behöver du drivrutinen för den här databasen.
EnglishEuropean companies still experience problems in accessing the Japanese market.
Europeiska företag stöter fortfarande på problem när de skall träda in på den japanska marknaden.
EnglishI support the proposals aimed at simplifying the procedures for accessing European funds.
Jag stöder de förslag som syftar till att förenkla förfarandena för tillgång till EU-medel.
EnglishIt is quite some decision to prevent people from accessing their webmail for a week.
Det är ett stort beslut att förhindra folk från att få åtkomst till sin webbmejl under en vecka.
EnglishThere are too many bureaucratic obstacles to accessing information.
Det finns för många byråkratiska hinder för tillgången till information.
EnglishPatients should be comprehensively informed about the procedures for accessing treatment abroad.
Patienter måste få utförlig information om hur de kan få tillgång till vård utomlands.
EnglishNonetheless, accessing European funding remains difficult for a number of potential beneficiaries.
Att få tillgång till EU-medel förblir dock svårt för ett antal möjliga stödmottagare.
EnglishMany viable enterprises still have difficulty accessing credit at a reasonable rate from the banks.
Många bärkraftiga företag har fortfarande svårt att få banklån till en skälig ränta.
EnglishWe are a very open market, but face enormous obstacles to accessing foreign markets.
Vi är en mycket öppen marknad men står inför stora hinder när det gäller att nå utländska marknader.
EnglishAccessing the disaster-hit areas and distribution of aid is not without difficulties.
Det har varit svårt att få tillträde till de katastrofdrabbade områdena och att distribuera hjälpen.