EN

accessibility {substantiv}

volume_up
1. allmänt
Every session there are complaints about the accessibility of Strasbourg.
Vid varje session hörs det klagomål om Strasbourgs tillgänglighet.
Accessibility is also chiefly to do with a clear structuring of the data.
Tillgänglighet handlar framför allt även om att ge informationen en tydlig struktur.
Easy accessibility of ports and better communications with the hinterland.
En öppen tillgänglighet till hamnarna och en förbättring av förbindelserna med inlandet.
accessibility
By providing a public service, it will provide an opportunity for cooperation, scientific advancement and the exchange of accessibility and information.
Genom att man tillhandahåller en offentlig tjänst, kommer det att ge tillfälle till samarbete, vetenskapliga framsteg och utbyte av åtkomlighet och information.
2. näringsliv
accessibility (även: availability)
Every session there are complaints about the accessibility of Strasbourg.
Vid varje session hörs det klagomål om Strasbourgs tillgänglighet.
Accessibility is also chiefly to do with a clear structuring of the data.
Tillgänglighet handlar framför allt även om att ge informationen en tydlig struktur.
Easy accessibility of ports and better communications with the hinterland.
En öppen tillgänglighet till hamnarna och en förbättring av förbindelserna med inlandet.

Användningsexempel för "accessibility" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishPassengers' compensation is also in relation to the accessibility of services.
Kompensationen till passagerarna hänger också samman med tillgången till tjänster.
EnglishSatisfying the passengers' demands calls for increased accessibility and lower prices.
För att möta resenärernas krav handlar det om ökad tillgänglighet och om lägre pris.
EnglishIn 2003, an accessibility control was carried out at the European Parliament.
År 2003 genomfördes en kontroll av tillgängligheten i Europaparlamentet.
EnglishAccessibility is also chiefly to do with a clear structuring of the data.
Tillgänglighet handlar framför allt även om att ge informationen en tydlig struktur.
EnglishSatisfying the passengers ' demands calls for increased accessibility and lower prices.
För att möta resenärernas krav handlar det om ökad tillgänglighet och om lägre pris.
EnglishAnother major element of accessibility is the user-friendliness of new technologies.
En annan betydelsefull aspekt av tillgängligheten är den nya teknikens användarvänlighet.
EnglishThe universality and the accessibility of public services are at stake.
Det är de offentliga tjänsternas allmängiltighet och tillgänglighet som står på spel.
EnglishThe public image of Europe must be characterised by clarity, simplicity and accessibility.
Allmänhetens bild av Europa måste präglas av tydlighet, enkelhet och tillgänglighet.
EnglishEasy accessibility of ports and better communications with the hinterland.
En öppen tillgänglighet till hamnarna och en förbättring av förbindelserna med inlandet.
EnglishIt is quite clear that we need to work continuously to improve barrier-free accessibility.
Uppenbart måste vi fortlöpande förbättra möjligheterna till obehindrad tillgänglighet.
EnglishThe accessibility and availability of energy are essential for economic and social life.
Tillgången och tillgängligheten till energi är avgörande för ekonomin och samhällslivet.
EnglishThis is the Commission's line on information policy insofar as it concerns public accessibility.
Detta är kommissionens informationspolitiska linje när det gäller offentlighet.
EnglishBy improving accessibility for the deaf, we are strengthening democracy.
Genom att förbättra tillgängligheten för döva förstärker vi demokratin.
EnglishIt is a quantum leap forward in terms of clarity and accessibility.
Den innebär ett stort steg framåt när det gäller klarhet och tillgänglighet.
EnglishSimilarly, accessibility stimulates competition, thereby making our markets more efficient.
Tillgängligheten ökar liksom konkurrensen, vilket ger oss bättre marknadseffektivitet.
EnglishWe need a broad perspective, not one which focuses only on accessibility in education.
Vi behöver ett brett perspektiv, inte ett som fokuserar enbart på tillgång till utbildning.
EnglishTherefore, the accessibility of food remains a key issue to be dealt with.
Därför är tillgång till livsmedel fortfarande en mycket viktig fråga som vi måste behandla.
EnglishThis is the Commission' s line on information policy insofar as it concerns public accessibility.
Detta är kommissionens informationspolitiska linje när det gäller offentlighet.
EnglishThe apartments are handicapped according to the standards of accessibility and functionality.
En CNC laser-skärmaskin användes för att skära ut de unika designelementen.
EnglishThus, public sector bodies are tempted to limit accessibility to printed documents.
De offentliga myndigheterna är alltså frestade att begränsa tillgången till tryckta handlingar.