EN

acceptance {substantiv}

volume_up
1. allmänt
I warmly approve the acceptance of the outcome of this conciliation.
Jag kan mycket varmt rekommendera ett godkännande av detta kompromissförslag.
Oral amendments require the acceptance of the groups and this group is opposed.
Muntliga ändringsförslag kräver gruppernas godkännande och den här gruppen motsätter sig.
Lisbon set its own test for survival: acceptance in all Member States.
Lissabon skapade sitt eget överlevnadstest: ett godkännande i alla medlemsstater.
acceptance
This is because, without public acceptance, there will be no climate protection.
Utan allmänhetens acceptans kommer det nämligen inte att vara möjligt med klimatskydd.
In theory, there is a clear acceptance of the subsidiarity principle.
I teorin finns det en tydlig acceptans för subsidiaritetsprincipen.
Greater acceptance of surveillance cameras is another important driver of the market.
Ökad acceptans för övervakningskameror är en annan viktig drivkraft på marknaden.
Yet in terms of people's acceptance of it, the internal market is certainly not working.
Ändå anser inte folk att den inre marknaden fungerar när deras erkännande mäts.
Mrs President, there is now almost universal acceptance that climate change is a serious and an urgent problem.
Det finns nu ett nästan allmänt erkännande av att klimatförändringarna är ett allvarligt och brådskande problem.
It is moving towards acceptance, reconciliation and forgiveness for the past, whatever the past might have been.
Den går i riktning mot erkännande, försoning och förlåtelse av det förflutna, oavsett hur det förflutna har varit.
acceptance
volume_up
antagande {neut.} (att bli antagen eller inte)
We are therefore prepared to recommend acceptance of the Budget Committee amendments.
Vi är därför beredda att rekommendera antagande av budgetutskottets ändringsförslag.
Acceptance of this recommendation for a second reading as it now stands would merely open the door to new litigation.
Ett antagande av denna andrabehandlingsrekommendation i dess föreliggande utformning skulle bara leda till ett nytt domstolsförfarande.
It is not enough to hope that adoption in one Member State will lead to automatic acceptance in the next country.
Det räcker inte att hoppas att ett antagande i en medlemsstat leder till automatiskt godkännande i nästa land.
acceptance
konossement mot accept
2. ekonomi
acceptance
It lies in the acceptance of the dubious and irresponsible game that some western countries are playing with the KLA.
Det riktar sig mot att man accepterar vissa västerländska kretsars oklara och oansvariga spel med UCK.
However, the recognition and acceptance by all Member States of the characteristics of construction of this type of vehicle is not guaranteed.
Samtidigt finns det inga garantier för att alla medlemsstater erkänner och accepterar det som skall känneteckna konstruktionen av den här typen av fordon.
We cannot have a pro-vaccination policy unless we have public acceptance of it, which goes with that greatly changed consumer standpoint.
Vi kan inte ha en policy som är för vaccinering om inte allmänheten accepterar det, vilket hänger samman med de stora förändringarna i konsumenternas ställningstagande.

Användningsexempel för "acceptance" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThis does not seem very democratic and often impedes cooperation and acceptance.
Detta känns inte särskilt demokratiskt och försämrar samarbetet och acceptansen.
EnglishI welcome the acceptance of our proposal on the adoption of implementing measures.
Jag välkomnar godtagandet av vårt förslag om antagandet av genomförandeåtgärder.
EnglishWe all know that there is still a lack of information and a lack of acceptance.
Vi vet alla att det fortfarande finns en brist på kunskap, en brist på acceptans.
EnglishThe acceptance of the 2.9% budget increase is a very broad compromise already.
Att godkänna en budgetökning på 2,9 procent är redan en mycket bred kompromiss.
EnglishWe have so far managed to gain acceptance for our principles in international circles.
Hittills har vi lyckats få våra principer accepterade i internationella kretsar.
EnglishGreater acceptance of surveillance cameras is another important driver of the market.
Ökad acceptans för övervakningskameror är en annan viktig drivkraft på marknaden.
EnglishThis is because, without public acceptance, there will be no climate protection.
Utan allmänhetens acceptans kommer det nämligen inte att vara möjligt med klimatskydd.
EnglishYet in terms of people's acceptance of it, the internal market is certainly not working.
Ändå anser inte folk att den inre marknaden fungerar när deras erkännande mäts.
EnglishEither ignorance or the tacit acceptance of anti-Mari campaigning prevails.
Ovetskap om eller ett tyst godkännande av den antimariska kampanjen är förhärskande.
EnglishThis does not seem very democratic and often impedes cooperation and acceptance.
Jag vill framföra ett särskilt tack till Dagmar Roth-Behrendt för hennes utmärkta arbete.
EnglishI and my group will be recommending acceptance of this excellent report.
Jag och min grupp kommer att rekommendera att detta utmärkta betänkande godkänns.
EnglishSupplier's credit: acceptance within one month from signing of the commercial contract.
Kredit till marknadsränta kan dock accepteras när som helst under kredittiden.
EnglishWe are therefore prepared to recommend acceptance of the Budget Committee amendments.
Vi är därför beredda att rekommendera antagande av budgetutskottets ändringsförslag.
EnglishOral amendments require the acceptance of the groups and this group is opposed.
Muntliga ändringsförslag kräver gruppernas godkännande och den här gruppen motsätter sig.
EnglishThe timing and the deadlines do not militate against the acceptance of further amendments.
Även tiden och fristen talar för att ändringsförslagen kommer att antas på nytt.
EnglishLisbon set its own test for survival: acceptance in all Member States.
Lissabon skapade sitt eget överlevnadstest: ett godkännande i alla medlemsstater.
EnglishFinally, the last challenge is that of ensuring acceptance of the currency by all.
Den sista utmaningen slutligen är den att alla skall acceptera valutan.
EnglishWe have managed to deliver a report that has largely won the acceptance of all parties.
Vi har lyckats utarbeta ett betänkande som till stor del har godkänts av alla parter.
EnglishI recommend acceptance of the amendments before us today for adapting the directive.
Jag rekommenderar att man röstar för föreliggande ändringar om anpassning av direktivet.
EnglishWe therefore need to work for greater social acceptance of entrepreneurial initiatives.
Vi måste därför arbeta för större acceptans för entreprenörskapsinitiativ.

Synonymer (engelska) till "acceptance":

acceptance
acceptability
acceptable
acceptably
acceptation