EN

to accept [accepted|accepted] {verb}

volume_up
1. allmänt
The Conservatives should accept the verdict of this report and address the issues.
De konservativa borde acceptera utslaget av betänkandet och åtgärda sakfrågorna.
Accept this Certificate Authority for Certifying software developers
Acceptera denna certifikatutfärdare som certifierare för programutvecklare
Parliament has to accept that EMU is going to proceed according to the timetable.
Parlamentet måste acceptera att EMU kommer att fortskrida enligt tidtabellen.
The Commission is therefore not in a position at this juncture to accept Amendment 46.
Kommissionen kan därför inte vid detta tillfälle godkänna ändringsförslag 46.
The Commission is regrettably unable to accept the amendments as worded.
Kommissionen kan tyvärr inte godkänna ändringsförslagen i deras nuvarande lydelse.
In conclusion, the Commission can accept compromise Amendments Nos 28 to 43.
Sammanfattningsvis kan kommissionen godkänna kompromissändringsförslag 28 till 43.
to accept (även: to approve)
Unfortunately, the Commission cannot accept the rapporteur's amendments.
Kommissionen kan dessvärre inte godta föredragandens ändringsförslag.
Those amendments that we cannot accept or accept only in part relate to three main issues.
De ändringsförslag som vi inte kan godta eller endast delvis kan godta gäller tre huvudfrågor.
Lastly, the Commission could accept Amendment No 14 if it were worded differently.
Slutligen kan kommissionen godta ändringsförslag 14 om formuleringen skrivs om.
The Commission's recommendations echo those of ICCAT, and Parliament must accept them.
Kommissionens förslag motsvarar skyddskommissionens förslag och parlamentet bör anta dem.
The Commission was prepared to accept the common position for two reasons.
Kommissionen var beredd att anta den gemensamma ståndpunkten av två skäl.
I would therefore urge the Commission to accept this amendment.
Därför vill jag uppmana kommissionen att anta detta ändringsförslag.
But the Chinese government is refusing to accept my delegation till today.
Men den kinesiska regeringen vägrar fortfarande i dag att ta emot min delegation.
These countries also have to accept the helping hand we are stretching out to them.
Dessa länder måste också ta emot den hjälpande hand vi räcker ut till dem.
All Member States must be strong and confident enough to accept criticism.
Alla medlemsstater måste vara starka och självsäkra nog att ta emot kritik.
The Union must accept the seriousness of the situation and make this fight a priority.
Unionen måste erkänna situationens allvar och prioritera den här kampen.
The Commission must accept the importance of agriculture.
Kommissionen måste erkänna jordbrukets betydelse.
The issue, Commissioner, is not whether Mr Milosevic will accept the outcome of the elections.
Frågan, herr kommissionär, är alltså inte om president Milosevic kommer att erkänna valresultatet.
Five Member States were unable to accept the Luxembourg Presidency proposals.
Fem medlemsstater kunde inte med det luxemburgska ordförandeskapets förslag.
A number of Member States simply cannot accept such cost-increasing proposals.
Den typen av kostnadshöjande förslag kan flera medlemsstater inte med på.
The Commission can accept to advance the date of phase-out from 2008 to 2006.
Kommissionen kan med att flytta fram avvecklingen från 2008 till 2006.
Believing in human rights means being ready to accept criticisms and working every day to strengthen respect for the freedoms that we all hold dear.
Att tro de mänskliga rättigheterna betyder att man är redo att godta kritik och att arbeta varje dag för att stärka respekten för de friheter som vi alla värderar så högt.
to accept
I wonder how many will accept that invitation.
Undrar hur många som vill tacka ja till det.
Tacka ja, Pinocchio.
If Mrs Borst cannot accept an invitation then naturally you must see whether she can come another time.
Om Borst inte kan tacka ja till en inbjudan så får man helt enkelt undersöka om hon inte kan komma vid någon annan tidpunkt.
to accept
volume_up
finna sig i {vb} (acceptera en situation)
My hope is simply that the parties will accept the conclusions of Rambouillet.
Från den här positionen kan jag endast hoppas att parterna kommer att finna sig i slutsatserna från Rambouillet.
Även domstolen måste finna sig i ett sådant veto.
As a result of Agenda 2000, European farmers had to accept a EUR 5 billion reduction in their income.
Som resultat av Agenda 2000 fick jordbrukarna i Europa finna sig i ett inkomstbortfall på 5 miljarder euro.
to accept (även: to receive)
Please accept this gift from the people of Poland.
Jag ber er att motta denna gåva från Polen.
They will accept the fact that these third-country airlines may receive substantial investment from European airlines.
De kommer att godta att dessa tredjeländers flygbolag kan motta betydande investeringar från europeiska flygbolag.
(GA) Mr President, I am happy to accept this report and will definitely vote in favour of it when it comes before Parliament.
Det gläder mig att motta detta betänkande, och jag kommer definitivt att rösta för när det går till omröstning i parlamentet.
to accept (även: to receive)
SV

accept {utrum}

volume_up
bill of lading against acceptance

Användningsexempel för "to accept" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishSome think that there is an agenda behind this initiative which we cannot accept.
En del tror att det finns en agenda bakom det initiativet som vi inte kan godta.
EnglishWe do not, as the honourable Member will know, accept the US position on the ICC.
Vi godkänner inte, som den ärade ledamoten skall veta, USA: s ståndpunkt om ICC.
EnglishI can accept a majority of your proposals either in their entirety or in spirit.
Jag kan godkänna de flesta av era förslag antingen i sin helhet eller andemening.
EnglishOn that basis, we were prepared to accept that the immunity should be maintained.
Mot den bakgrunden var vi beredda att acceptera att immuniteten skulle behållas.
EnglishThose of us who come from a small country cannot accept the report in that form.
I den formen kan vi som kommer från ett litet land inte acceptera betänkandet.
EnglishThe Commission should accept Parliament's decision and amend the current proposal.
Kommissionen bör acceptera parlamentets beslut och ändra det aktuella förslaget.
EnglishSo I do not accept this kind of easy criticism that is populist and demagogical.
Så jag accepterar inte den här typen av låg kritik som är populistisk och osaklig.
EnglishCan we accept the lobbyists' product as a reality, which only serves their needs?
Kan vi godta lobbyisternas verk som en realitet, som endast tjänar deras behov?
EnglishThe Commission can accept Amendments Nos 1 to 3, 14, 18, 27, 30, 34, 35 and 43.
Kommissionen kan godta ändringsförslagen 1 till 3, 14, 18, 27, 30, 34, 35 och 43.
EnglishWe can accept Amendment No 7 on tightening requirements to maintain air quality.
Vi kan godta ändringsförslag 7 om högre krav för att bibehålla luftkvaliteten.
EnglishThere is no way that I can accept this request for the removal of aid to tobacco.
Jag kan under inga omständigheter acceptera kravet på att tobaksstödet dras in.
EnglishThe Conservatives should accept the verdict of this report and address the issues.
De konservativa borde acceptera utslaget av betänkandet och åtgärda sakfrågorna.
EnglishI accept, as you said, that the role of Member States in this matter is crucial.
Jag accepterar, som ni sade, att medlemsstaternas roll i denna fråga är avgörande.
EnglishAs regards the question about universities, I shall accept that as a suggestion.
Vad gäller frågan om universiteten skall jag ta med mig den som ett initiativ.
EnglishYou raised some legal objections to this, which I understand, and which I accept.
Ni har framfört juridiska invändningar som jag förstår och jag böjer mig för dem.
EnglishI sincerely hope that the Commission and the Council can accept this proposal.
Jag hoppas verkligen att kommissionen och rådet kan acceptera det här förslaget.
EnglishWe do not, as the honourable Member will know, accept the US position on the ICC.
Vi godkänner inte, som den ärade ledamoten skall veta, USA:s ståndpunkt om ICC.
EnglishWe should not accept the imposition of any superior body telling us what to do.
Vi bör inte acceptera att något överordnat organ säger åt oss vad vi ska göra.
EnglishThese are good enough reasons alone for the Social Democrats to accept the result.
Detta är tillräckligt bra skäl för att socialdemokraterna ska godta resultatet.
EnglishThe Commission can accept all these amendments and therefore supports the text.
Kommissionen kan godkänna alla dessa ändringsförslag och stöder därför texten.

"accept a gift" på svenska

accept a gift
Swedish
  • ta emot en gåva
  • acceptera en gåva
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

Synonymer (engelska) till "acceptability":

acceptability
acceptable
acceptably
acceptation

Synonymer (svenska) till "accept":

accept