EN

accentuated {perfektparticip}

volume_up
accentuated (även: accented, emphasized)
accentuated
accentuated

Användningsexempel för "accentuated" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishYet the proposals of the Bullmann report could well have vastly accentuated this sideways shift.
Men Bullmann-betänkandets förslag skulle ha kunnat göra denna urspårning tiofalt värre.
EnglishTheir diet is mostly plant-based, accentuated with foods that they can carry into the fields.
Deras diet är till stor del växtbaserad, med betoning på mat som de kan bära med sig till fälten.
EnglishThis is a trend that will certainly be further accentuated.
Detta är en utveckling som säkert kommer att ytterligare förstärkas.
EnglishThey are there and accentuated by next year's enlargement.
De finns kvar, och de har accentuerats av utvidgningen nästa år.
EnglishWill the five-year budgetary term coincide with or be accentuated by the five-year parliamentary term?
Kommer den femåriga budgetramen att sammanfalla med eller accentueras av den femåriga valperioden?
EnglishThe importance of his work is accentuated by two factors which have arisen simultaneously in recent times.
Hans arbete är mycket viktigt och det framhävs av två faktorer som har uppstått samtidigt under den senaste tiden.
EnglishThe lack of a regulatory system accentuated this movement in favour of large, often integrated, production units.
Avsaknaden av ett regleringssystem har gjort att denna utveckling främst har kommit de stora och ofta integrerade enheterna till del.
EnglishThat concern for me is accentuated when I read some of the strictures which come from a number of NGOs involved in the area.
För mig förstärktes denna oro när jag läste en del anmärkningar från ett antal icke-statliga organisationer som finns i området.
EnglishThat worry has been accentuated by the case of Emily Lau, who has been involved in dispute for nearly 12 months with the New China News Agency.
Oron har stärkts genom Emily Lau-fallet, som varit inblandad i en tvist under snart 12 månader med New China News Agency.
EnglishI want to see Axis I, in particular, accentuated, not diminished, with money actually getting to farmers, not being hijacked into government departments.
De politiska områdena som lades till senare får inte överskugga denna historiska kärnpunkt i Europeiska unionen.
EnglishThe overbooking phenomenon has been accentuated by the deregulation of the air sector and fierce competition between companies.
Fenomenet med överbokningar har blivit tydligare efter avregleringen av flygresemarknaden och den bittra konkurrens som bolagen ägnar sig åt.
EnglishThere is a real risk of inequalities and differences being accentuated, with the aim of economic and social cohesion becoming increasingly distant.
Ojämlikheten och skillnaderna löper risk att öka, och målet om ekonomisk och social sammanhållning ter sig allt mer avlägset.
EnglishThey have a much smaller share in the labour market than men, a difference that is particularly accentuated in some countries, especially in southern Europe.
Kvinnornas deltagande på arbetsmarknaden är mycket lägre än männens, en skillnad som är mer markant i vissa länder, i synnerhet i södra Europa.
EnglishThis is even more accentuated when you look at other parts of the North Sea such as the east coast of England and parts of the Dutch and Danish coasts.
Detta framstår ännu tydligare när man ser på andra delar av Nordsjön som t.ex. den engelska östkusten och delar av de danska och nederländska kusterna.
EnglishI hope that this review will be heavily accentuated towards the opening of markets, liberalisation and tearing down economic barriers that still exist in Europe.
Jag hoppas att granskningen starkt kommer att riktas mot öppnandet av marknader, liberaliseringen och rivandet av de ekonomiska barriärer som fortfarande finns i EU.
EnglishSome of these are consequences of the last two enlargements, while others have been accentuated by the direct effects of the global financial and economic crisis.
Vissa av dessa skillnader härrör från de två senaste utvidgningarna medan andra har framhävts av de direkta följderna av den globala finansiella och ekonomiska krisen.
EnglishDaughters are in some countries seen as an economic liability and, according to UNFPAs, the sex ratio at birth, although it is slightly higher, becomes more accentuated because of this.
Döttrar ses i vissa länder som en ekonomisk börda och enligt UNFPA blir könsfördelningen vid födelsen, även om den är något högre, tydligare på grund av detta.
EnglishThis endemic situation of poverty, hunger and disease is accentuated by the acute economic and social crises which have trapped these countries in a downward spiral from which there is no escape.
Denna endemiska situation med fattigdom, svält och sjukdomar blir ännu mer akut genom de kroniska ekonomiska och sociala kriser som hemsöker dessa länder i en oändlig spiral.
EnglishI have the impression that the Schaffner report appreciates what Mrs Veil says, but then describes how the difficulties which Mrs Veil wishes to eliminate could be accentuated.
Jag har fått intryck av att man i Schaffners betänkande visserligen tar del av det som Veil säger, men att man sedan beskriver hur man ytterligare kan skärpa de problem som Veil försöker övervinna.
EnglishFor some time, the fishing policy has established a division between States, and the Commission's proposal has been accompanied by a scenario which has accentuated that separation between States.
Sedan länge har fiskeripolitiken fastställt en delning mellan medlemsstaterna och kommissionens förslag har följts av ett scenario som förstärkt nämnda separation mellan staterna.

Synonymer (engelska) till "accentuation":

accentuation