EN

to accelerate [accelerated|accelerated] {verb}

volume_up
Not only does this development look set to continue, but it will accelerate.
Av allt att döma kommer denna utveckling inte bara att fortsätta, utan till och med att accelerera.
Nothing should stop now, everything should accelerate.
Ingenting får hejda längre, allt måste accelerera.
It's simply accelerating the pace at which the body heals itself to a clinically relevant timescale.
Det handlar helt enkelt om att accelerera hastigheten med vilken kroppen läker sig själv till en kliniskt relevant tidsskala.

Användningsexempel för "to accelerate" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishI call on the European Commission to accelerate the codification of European law.
Jag uppmanar kommissionen att skynda på kodifieringen av EU:s lagstiftning.
EnglishDoes the Commission consider that Basel III will accelerate mergers between banks?
Anser kommissionen att Basel III kommer att påskynda sammanslagningar mellan banker?
EnglishThat is the architecture of how we would like to accelerate what we do here.
Det är utformningen för hur vi skulle vilja påskynda det som vi utför här.
EnglishYet what can we, as policy makers, as politicians, do to accelerate that innovation?
Men vad kan vi, som beslutfattare och politiker, göra för att få fart på innovationen?
English(NL) The Presidency wishes to accelerate accession negotiations, including with Iceland.
(NL) Ordförandeskapet vill påskynda anslutningsförhandlingarna, även dem med Island.
EnglishBudgetary discipline and sound economic management can accelerate the turnaround.
Budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning påskyndar vändningar.
EnglishThese are factors which may accelerate realisation of the Lisbon Strategy.
Detta är faktorer som kan påskynda förverkligandet av Lissabonstrategin.
EnglishWe also need to accelerate our work to establish a common asylum system.
Vi måste också påskynda arbetet med att upprätta ett gemensamt asylsystem.
EnglishThe third-mentioned binding target unfortunately threatens to accelerate climate change.
Det tredje bindande målet hotar tyvärr att påskynda klimatförändringarna.
EnglishSimply abolishing the present system would accelerate concentration in the sector.
Att helt enkelt avskaffa det nuvarande systemet skulle påskynda koncentrationen inom sektorn.
EnglishI know that the European Parliament would like the Commission to accelerate the process.
Jag vet att Europaparlamentet vill att kommissionen påskyndar processen.
EnglishThis means that we have already had concrete plans, and we intend to accelerate this work.
Det innebär att vi redan har haft konkreta planer, och vi tänker skynda på detta arbete.
EnglishI expect them to continue and accelerate work in this regard.
Jag förväntar mig att de ska fortsätta så och påskynda arbetet i detta avseende.
EnglishIs it really possible to accelerate the democratisation process using weapons and arms?
Är det verkligen så att man kan påskynda demokratiseringsprocessen med vapen och ammunition?
EnglishThe advent of the euro should accelerate fiscal harmonisation.
Införandet av euron kommer att skynda på harmoniseringen av skattesystemen.
EnglishNot only does this development look set to continue, but it will accelerate.
Av allt att döma kommer denna utveckling inte bara att fortsätta, utan till och med att accelerera.
EnglishMy priority areas are these: to encourage reform and to accelerate the process of reform.
Mina prioriteringsområden är följande: Att uppmuntra till reformer och påskynda reformprocessen.
EnglishWomen have the highest potential to accelerate the development of our high-tech industry.
Kvinnor har den största möjligheten att snabba på utvecklingen inom vår högteknologiska industri.
EnglishYes, I am afraid you did have a slight tendency to accelerate.
Ja, jag är rädd för att ni hade en viss tendens att börja tala snabbare.
EnglishThat would accelerate the development of alternative safer materials.
Detta skulle påskynda utvecklingen av alternativa säkrare ämnen.

"accelerate the growth" på svenska

accelerate the growth
Swedish
  • påskynda tillväxten
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

Synonymer (engelska) till "acceleration":

acceleration
accelerator