"Abuja" - Svensk översättning

EN

"Abuja" på svenska

SV
SV

"Abuja" på engelska

EN
EN

Abuja {egennamn}

volume_up
1. geografi
Abuja
There was a lot of resistance about going to Abuja, in Nigeria last year.
Det fanns ett stort motstånd mot att resa till Abuja i Nigeria förra året.
It is extremely important that the Abuja agreement should once again be applied in full.
Det är av stor vikt att Abuja-avtalet återigen tillämpas i sin helhet.
The developments in this case are also being followed closely by the Commission Delegation in Abuja.
Utvecklingen i det här ärendet följs också noga av kommissionens delegation i Abuja.
SV

Abuja {egennamn}

volume_up
1. geografi
Abuja
Det fanns ett stort motstånd mot att resa till Abuja i Nigeria förra året.
There was a lot of resistance about going to Abuja, in Nigeria last year.
Det är av stor vikt att Abuja-avtalet återigen tillämpas i sin helhet.
It is extremely important that the Abuja agreement should once again be applied in full.
Utvecklingen i det här ärendet följs också noga av kommissionens delegation i Abuja.
The developments in this case are also being followed closely by the Commission Delegation in Abuja.

Användningsexempel för "Abuja" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThere was a lot of resistance about going to Abuja, in Nigeria last year.
Det fanns ett stort motstånd mot att resa till Abuja i Nigeria förra året.
EnglishIt is extremely important that the Abuja agreement should once again be applied in full.
Det är av stor vikt att Abuja-avtalet återigen tillämpas i sin helhet.
EnglishThe developments in this case are also being followed closely by the Commission Delegation in Abuja.
Utvecklingen i det här ärendet följs också noga av kommissionens delegation i Abuja.
EnglishThere is no sign of the return to the rule of law promised in the Abuja agreement; on the contrary.
Inget spår av den i avtalet i Abuja förebådade återgången till rättsstatlighet, tvärtom.
EnglishThere was an agreement in Abuja which provided for a cease-fire and arrangements to contain the conflict.
Det har skrivits ett avtal i Abuja om vapenvila och förutsättningar för att lösa konflikten.
EnglishFourth, pressure on the Government and the SLM and the JEM to conclude the Abuja peace process.
För det fjärde, påtryckningar på regeringen, SLM och JEM för att de skall slutföra Abuja-fredsprocessen.
EnglishI therefore think it is essential for the European Union to push for positive results from the Abuja negotiations.
Jag tycker också att det är mycket viktigt att stödja och fortsätta Naivasha-samtalen.
EnglishWe supported this statement when we met at that time in Abuja in the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly.
Det hoppades vi på när vi samlades i Abuja för den gemensamma parlamentariska församlingen AVS-EU.
EnglishThey have satisfied neither international standards nor the local norms set by the government of Abuja.
Det levde varken upp till internationella normer eller de lokala normer som fastställts av regeringen i Abuja.
EnglishFourth, pressure on the Government and the SLM and the JEM to conclude the Abuja peace process.
Slutligen bör unionen aktivt överväga ytterligare åtgärder för att sätta större press på parterna, inbegripet sanktioner.
EnglishThe developing countries have committed to investing 15% of their budgets in the framework of the Abuja Declaration.
Utvecklingsländerna har åtagit sig att investera 15 procent av sin budget inom ramen för Abujaförklaringen.
EnglishThe United Nations Mission in Sudan (UNMIS) has gone as far as it can and the talks in Abuja are not making progress.
Förenta nationernas uppdrag i Sudan (UNMIS) har gått så långt det kan och i samtalen i Abuja sker inga framsteg.
EnglishI therefore think it is essential for the European Union to push for positive results from the Abuja negotiations.
Jag anser därför att det är viktigt att Europeiska unionen uppmanar till positiva resultat från förhandlingarna i Abuja.
EnglishThe Abuja peace agreement has been suspended and the foreign troops are committing countless human rights violations.
Fredsavtalet från Abuja har satts ur funktion, och de utländska trupperna kränker de mänskliga rättigheterna på löpande band.
EnglishThe upcoming EU-African Ministerial Troika in Addis Ababa and the meeting on Guinea on 12 October in Abuja will be important in this respect.
Det kommande ministermötet mellan EU och Afrika i Addis Abeba och mötet om Guinea i Abuja den 12 oktober kommer att vara viktiga härvidlag.
EnglishThe General Affairs Council accepted this approach, ensuring close coordination and complementarity with SADC and the Abuja process.
Rådet (allmänna frågor) har godkänt det här angreppssättet, vilket säkerställer en nära samordning och överensstämmelse med SADC och Abujaprocessen.
EnglishWe also support the mediation efforts currently underway and call on the parties involved in the conflict to comply with the Abuja agreement.
Vi stöder också de medlingsinitiativ som håller på att utformas, och uppmanar alla parter som är involverade i konflikten att följa Abuja-avtalet.
EnglishIt is vital to observe the Abuja agreement and rapidly establish ECOMOG, the peace-keeping force of the Economic Community of West African States.
Det är viktigt att uppfylla Abuja-avtalet och göra det möjligt att etablera Ecomog, de västafrikanska staternas samarbetsorganisations insatsstyrka.
EnglishMr President, those of us who were in Abuja and Kano last year for the ACP meeting welcomed President Obasanjo's move from military dictatorship to democracy.
Herr talman! De av oss som var i Abuja och Kano förra året för AVS-mötet välkomnade president Obasanjos övergång från militär diktatur till demokrati.
EnglishIn Abuja, the Government of Sudan and the rebels have agreed on a humanitarian protocol and a new round of discussions on the security protocol is also envisaged.
I Abuja har Sudans regering och rebellerna enats om ett humanitärt protokoll, och man planerar också en ny diskussionsrunda om säkerhetsprotokollet.

Synonymer (engelska) till "Abuja":

Abuja