EN abstract
volume_up
{substantiv}

abstract (även: extract)
volume_up
utdrag {neut.}
An AutoAbstract is useful for obtaining an overview of long documents.
AutoUtdrag ger bättre överblick över långa dokument.
Use this command to transfer an AutoAbstract as an outline to a new presentation document.
Med det här kommandot överför du ett AutoUtdrag som disposition till ett nytt presentationsdokument.
Copies the headings and a number of subsequent paragraphs in the active document to a new AutoAbstract text document.
Här kopierar du överskrifterna och ett antal följande stycken i det aktuella dokumentet till ett nytt AutoUtdrag-textdokument.
abstract (även: abstraction)
European citizenship is an abstract concept which lacks any legal form.
Europeiskt medborgarskap är ett abstrakt begrepp som saknar juridisk potential.
Let's remind ourselves that cells are not an abstract concept.
Låt oss påminna oss själva att celler inte är något abstrakt begrepp.
We are speaking now about privacy in the era of the Internet and not privacy as an abstract notion.
Privatlivet har i Interneteran blivit en verklig fråga i stället för ett abstrakt begrepp.
PsycINFO - EiRA Contains bibliographic information and abstracts of journal articles and books on psychology and related disciplines.
PsycINFO -  Innehåller bibliografiska uppgifter och sammanfattningar av tidskriftsartiklar och böcker inom psykologi och angränsande ämnesområden.
abstract (även: brief, commentary, note, report)
volume_up
referat {neut.}
Attached to the thesis must be a short abstract in English and Swedish, also known as a nail page.
Till doktorsavhandlingen fogas ett kortfattat engelskspråkigt och svenskt referat (= abstract), även kallat spikblad.
abstract (även: abstraction)

Synonymer (engelska) till "abstract":

abstract

Användningsexempel för "abstract" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishPublished abstract, presented at Sundsvall 42, Sundsvall, Sweden, 18-20 October
Publicerat abstract, presenterat vid Sundsvall 42, Sundsvall, 18-20 oktober
EnglishIt would not make sense to define general abstract criteria to this effect.
Det vore inte rimligt att utarbeta allmänna abstrakta kriterier för detta ändamål.
EnglishNo longer are we talking about abstract messages - this must be a practical guide.
Nu talar vi inte längre om abstrakta budskap - det här måste bli praktiska riktlinjer.
English(ES) Mr President, when we talk about transparency, we cannot talk in the abstract.
(ES) Herr talman! När vi talar om öppenhet kan vi inte tala teoretiskt.
English(Laughter) ELA: You can get at some pretty abstract concepts with this sort of thing.
(Skratt) ELA: Man kan komma åt ganska abstrakta koncept på det här viset.
EnglishWomen often see EU decision-making as too distant, abstract and highfalutin.
EU: s regler för mammaledighet är direkt förtryckande för unga kvinnor.
EnglishThey must not see it as something abstract which we only speak about in Brussels or Strasbourg.
De europeiska medborgarna måste tro på det här projektet och på denna verklighet.
EnglishHuman rights do not exist in isolation, neither should they be considered in abstract.
Mänskliga rättigheter existerar inte isolerat och inte heller bör de betraktas som abstrakta.
EnglishAbstract discussion on the risk of climate change is not enough.
Det räcker inte med teoretiska diskussioner om klimatförändringens risker.
EnglishEurope should not be about remote bureaucracy and abstract theories.
Europa bör inte handla om en avlägsen byråkrati och abstrakta teorier.
EnglishI think we all agree that culture is not something abstract, but has a specific content.
Jag tror att vi alla är överens om att kulturen inte är något obestämt, utan har ett konkret innehåll.
EnglishThis is not a question of fate or of an abstract situation.
Det handlar inte om något som är oundvikligt och inte heller om någon inbillad situation.
EnglishThreshold levels must be set with regard to human health, not using abstract concepts.
Vi måste fastställa tröskelnivåer med hänsyn till folkhälsan, i stället för att använda abstrakta begrepp.
EnglishWe are not dealing here with abstract concepts, but with things that are very real.
Detta är inte abstrakta begrepp, utan realiteter.
EnglishI believe that this is because these goals were too abstract.
Anledningen är, tror jag, att målsättningarna var för abstrakta.
EnglishThreshold levels must be set with regard to human health, not using abstract concepts.
Vem vet. Vi måste fastställa tröskelnivåer med hänsyn till folkhälsan, i stället för att använda abstrakta begrepp.
EnglishDemocracy and freedom are not simply abstract concepts.
Demokrati och frihet är inte rätt och slätt abstrakta begrepp.
EnglishWe can speak about the theoretical importance of this enlargement and the abstract and political arguments.
Vi kan tala om den teoretiska vikten av denna utvidgning eller de abstrakta och politiska argumenten.
EnglishWe cannot and should not legislate in the abstract.
Vi varken kan eller får lagstifta på abstrakta grunder.
EnglishThe fact is that it is not sufficient to ensure that the tariffs laid down include relatively abstract efficiency incentives.
Jag vill understryka vikten av direktivet om genomförandet av den inre marknaden för gas.