EN

to abstain [abstained|abstained] {verb}

volume_up
Therefore, British Conservatives will abstain on the final votes.
De brittiska konservativa kommer därför att avstå från den slutliga omröstningen.
We have chosen to abstain from voting in the final vote on the aforementioned report.
Vi har valt att avstå i slutomröstningen om ovanstående betänkande.
We have chosen to abstain in the vote on the Prets/ Pack/ Iivari reports.
. – Vi har valt att avstå i omröstningen om betänkandena Prets / Pack / Ilvari.
Mr President, the Commission is extremely worried about the political, economic and social situation in Haiti and calls on all groups to abstain from violence and respect the Constitution.
Kommissionen är extremt bekymrad över den politiska, ekonomiska och sociala situationen i Haiti och uppmanar alla grupper att avhålla sig från våld och respektera författningen.
to abstain (även: to waive)

Användningsexempel för "to abstain" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishHowever, we have been obliged to abstain from voting on a number of amendments.
Trots det har vi varit tvungna att undvika att rösta om en rad ändringsförslag.
English(PL) Mr President, in the vote on the Lisbon Treaty I was obliged to abstain.
(PL) Herr talman! I omröstningen om Lissabonfördraget var jag tvungen att avstå.
English   I have chosen to abstain in the final vote on the Culture programme 2007-2013.
   Jag har valt att avstå i slutvoteringen om rapporten om Kulturprogram 2007-2013.
EnglishI wish to abstain in the vote on the joint motion for a resolution regarding Kosovo.
Jag har avstått från att rösta om det gemensamma resolutionsförslaget om Kosovo.
EnglishThe report gives a false impression of reality, and I therefore abstain in the vote.
Betänkandet ger en falsk bild av verkligheten och jag lägger därför ned min röst.
EnglishWe have decided to abstain from voting on the Adam report on trans-European networks.
Vi har valt att avstå från att rösta för Adams betänkande om transeuropeiska nät.
EnglishWe support general nuclear disarmament and that is why we shall abstain from the vote.
Mot denna bakgrund ger situationen i både Nordkorea och Iran anledning till oro.
EnglishThe possibility of a different interpretation led me to choose to abstain.
Jag valde att avstå från att rösta på grund av att det kan tolkas på annat sätt.
English. - (SV) We have chosen to abstain in the final vote on these reports.
skriftlig. Vi har valt att avstå i slutomröstningen om dessa betänkanden.
EnglishIf we press the 'no' button or the 'abstain' button, the effect will be the same.
Om vi trycker på Nej-knappen eller på knappen Avstår har det samma effekt.
EnglishThe new rule, however, leaves no option but to abstain on certain reports.
Den nya regeln ger dock inget annat alternativ än att rösta mot vissa betänkanden.
EnglishI will therefore abstain, with a very heavy heart, on all the final votes.
Därför kommer jag med tungt hjärta att lägga ned min röst i alla slutomröstningar.
EnglishWe have chosen to abstain in the vote on the Prets/ Pack/ Iivari reports.
. – Vi har valt att avstå i omröstningen om betänkandena Prets / Pack / Ilvari.
EnglishFinally, with regard to the 'safe third country' concept, I chose to abstain.
När det slutligen gäller begreppet ”säkert tredjeland” valde jag att avstå.
EnglishQuite frankly, I do not know how to vote in favour or against or abstain.
Uppriktigt sagt vet jag inte hur jag ska göra för att rösta för, emot eller avstå.
English   We have chosen to abstain in the vote on the Prets/Pack/Iivari reports.
   .– Vi har valt att avstå i omröstningen om betänkandena Prets/Pack/Ilvari.
EnglishFor this reason, I have decided to abstain rather than voting against the report.
Därför har jag beslutat att lägga ned min röst i stället för att rösta emot betänkandet.
EnglishNevertheless, I will not vote in favour of the present resolution: I will abstain.
Ändå kommer jag inte att rösta för resolutionen, och jag kommer att lägga ned min röst.
English   – It is with reluctance that I feel myself forced to abstain on this crucial vote.
   – Det bjuder mig emot att lägga ned min röst i denna viktiga omröstning.
EnglishLithuania was the only country to abstain in the Council's voting for the Directive.
Litauen var det enda land som avstod från att rösta i rådets omröstning om direktivet.

Synonymer (engelska) till "abstainer":

abstainer