EN

to absorb [absorbed|absorbed] {verb}

volume_up
Therefore, we need now to look not only at Turkey's ability to join the Union, but also at our ability to absorb it.
Vi behöver nu därför undersöka inte bara Turkiets förmåga att ansluta sig till unionen utan även vår förmåga att införliva landet.
We fail, however, fully to recognise the European Union ’ s enormous success in absorbing the new countries so naturally.
Däremot erkänner vi inte riktigt hur väl och naturligt EU har lyckats införliva de nya länderna.
We fail, however, fully to recognise the European Union’s enormous success in absorbing the new countries so naturally.
Däremot erkänner vi inte riktigt hur väl och naturligt EU har lyckats införliva de nya länderna.
Retailers and others in the supply chain are expected to absorb the duties.
Återförsäljare och övriga i leverantörskedjan förväntas absorbera tullarna.
We suggest there is limited capacity to absorb increases effectively and efficiently.
Vi anser att det finns en begränsad kapacitet för att absorbera ökningar på ett effektivt sätt.
Mr President, the European Union has a seemingly limitless need to absorb more countries.
EU har ett synbarligen obegränsat behov av att absorbera fler länder.
to absorb
volume_up
suga upp {vb} (suga upp)

Användningsexempel för "to absorb" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe main question is the ability of the relevant organisations to absorb the funds.
Huvudfrågan är de relevanta organisationernas förmåga att tillgodogöra sig bidragen.
EnglishFirstly, does the European Union have the capacity to absorb these countries?
För det första: har Europeiska unionen möjlighet att integrera dessa länder?
EnglishRetailers and others in the supply chain are expected to absorb the duties.
Återförsäljare och övriga i leverantörskedjan förväntas absorbera tullarna.
EnglishI fear greatly that this confusion has increased in relation to the capacity to absorb it.
Jag är mycket rädd att denna förvirring har ökat i fråga om absorptionsförmågan.
EnglishAccording to a report by the World Bank, it is possible to absorb this amount.
I en rapport från Världsbanken påstås att detta belopp kan absorberas.
EnglishThe plants concerned absorb CO2 corresponding to the CO2 released on combustion.
De berörda växterna absorberar koldioxid motsvarande den mängd som frigörs vid förbränningen.
EnglishMr President, the European Union has a seemingly limitless need to absorb more countries.
(EN) Herr talman! EU har ett synbarligen obegränsat behov av att absorbera fler länder.
EnglishEurope currently has 16 million unemployed whom it cannot absorb.
I Europa finns det i dag 16 miljoner arbetslösa som vi inte kan sysselsätta.
EnglishWe suggest there is limited capacity to absorb increases effectively and efficiently.
Vi anser att det finns en begränsad kapacitet för att absorbera ökningar på ett effektivt sätt.
EnglishA single day of war between two European countries would absorb the whole Community budget.
Krig mellan två europeiska länder under en enda dag skulle sluka hela gemenskapsbudgeten.
EnglishRetailers and others in the supply chain are expected to absorb the duties.
Vad hände med lagar om tillgång och efterfrågan mellan säljare och EU-medborgare och konsumenter?
EnglishWe suggest there is limited capacity to absorb increases effectively and efficiently.
Jag går nu vidare från rubrik 3 till rubrik 4, yttre åtgärder.
EnglishIt was preceded by a prolonged drought, which reduced the capacity of the soil to absorb the rain.
Händelsen föregicks av en ihållande torka som minskat jordens kapacitet att ta upp regnet.
EnglishThe St Gotthard tragedy will lead to even more re-routed traffic for the valley to absorb.
Tragedin i S:t Gotthard kommer återigen att leda till en trafikförflyttning som måste tas om hand.
EnglishAnd in these cavities, these micro-cavities form, and as they fuse soils, they absorb water.
I dessa håligheter, formas mikroskopiska håligheter och när de binder jord, absorberar de vatten.
EnglishThe St Gotthard tragedy will lead to even more re-routed traffic for the valley to absorb.
Tragedin i S: t Gotthard kommer återigen att leda till en trafikförflyttning som måste tas om hand.
EnglishIn the case of the capture spiral, it needs to be so stretchy to absorb the impact of flying prey.
Vad gäller fångstspiralen så måste den vara töjbar för att klara av stöten av flygande byten.
EnglishWe need to achieve strong growth levels in order to move forward and absorb the new Member States.
Vi måste få upp tillväxtnivån om vi skall kunna utvecklas och integrera de nya medlemsstaterna.
EnglishThis will require sensitive and intensive management to absorb this change seamlessly.
Det kommer att krävas känslig och intensiv ledning för att ta till sig denna förändring på ett smidigt sätt.
EnglishInjuries are left uncompensated, while society and the economy absorb the loss: that is just reality.
Skadorna gottgörs inte medan samhället och näringslivet får ta på sig förlusten, så är det bara.

Synonymer (engelska) till "absorbent":

absorbent
absorbing
absorbed