EN

to absolve [absolved|absolved] {verb}

volume_up
1. allmänt
This time Parliament cannot absolve itself of responsibility for the outcome of the IGC.
Den här gången kan inte parlamentet frikänna sig från ansvaret för resultatet av regeringskonferensen.
It attempts, in fact, to absolve the terrorist activity of Hamas.
Man försöker i själva verket att frikänna Hamas' terroristaktiviteter.
(ES) 'History will absolve me' was the famous statement of a young lawyer who stirred his people.
(ES) ”Historien ska frikänna mig” löd det kända uttalandet av en ung jurist som satte sitt folk i rörelse.
to absolve
2. religion

Användningsexempel för "to absolve" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThis should not, however, absolve us Europeans of our responsibilities.
Detta får dock inte innebära att vi européer avsäger oss vårt ansvar.
EnglishThank you, Mrs Liese, but allow me to explain and absolve Mrs Gradin of all responsibility.
Jag ber att få tacka Liese. Låt mig lämna en förklaring som befriar Gradin från allt ansvar.
EnglishIt attempts, in fact, to absolve the terrorist activity of Hamas.
Man försöker i själva verket att frikänna Hamas' terroristaktiviteter.
EnglishWe must not absolve companies from their own responsibilities to seek the best solutions.
Vi får inte entlediga företagen från sitt egenansvar, att själva söka efter de bästa lösningarna.
EnglishThis time Parliament cannot absolve itself of responsibility for the outcome of the IGC.
Den här gången kan inte parlamentet frikänna sig från ansvaret för resultatet av regeringskonferensen.
EnglishHistory does absolve him for his revolt against tyranny and then against the United States embargo.
Historien frikänner honom för hans revolt mot tyranniet och därefter mot Förenta staternas embargo.
EnglishWe should probably remember, however, that no amount of legislation can absolve parents of their responsibility.
Vi får dock inte glömma att all lagstiftning i världen inte kan axla föräldrarnas ansvar.
English(ES) 'History will absolve me' was the famous statement of a young lawyer who stirred his people.
(ES) ”Historien ska frikänna mig” löd det kända uttalandet av en ung jurist som satte sitt folk i rörelse.
EnglishHowever this does not absolve the Commission of final responsibility and accountability.
Men detta kan inte innebära att kommissionen fritas från det slutliga ansvaret och inte skulle kunna ställas till svars.
EnglishHowever, the Russian report bears all the marks of a political game which aims to absolve the Russians of any blame.
Men den ryska rapporten visar tydligt att det pågår ett politiskt spel som syftar till att befria ryssarna från all skuld.
EnglishTo conclude, we cannot understand the thinking behind the amendments which aim to absolve Turkey of its obligations.
Slutligen kan vi inte förstå tänkesättet bakom de ändringsförslag som syftar till att frita Turkiet från dess förpliktelser.
EnglishHowever, this does not absolve the policy from its responsibility of concentrating efforts on preventive consumer protection.
Men detta frigör inte politiken från ansvaret att ställa förebyggande konsumentskydd i centrum för ansträngningarna.
EnglishMr Verheugen, I find it intolerable how you absolve your own failure by scolding producers and consumers.
Herr Verheugen! Jag tycker att det är oacceptabelt hur ni frigör er från ansvaret för era egna misslyckanden genom att kritisera producenter och konsumenter.
EnglishHistory will absolve us.
EnglishThis cannot however absolve the Member States from applying strict standards in their budgetary policy, as prescribed by the Commission.
Detta fråntar dock inte medlemsstaterna ansvaret att genomföra strikta kriterier i budgetpolitiken enligt kommissionens beslut.
EnglishNeither the Convention's character, nor the urgency, can absolve the Council or Parliament from their joint responsibility for the EU budget.
Varken konventets karaktär eller angelägenhetsgraden kan befria rådet eller parlamentet från deras gemensamma ansvar för EU-budgeten.
EnglishNeither the Convention' s character, nor the urgency, can absolve the Council or Parliament from their joint responsibility for the EU budget.
Varken konventets karaktär eller angelägenhetsgraden kan befria rådet eller parlamentet från deras gemensamma ansvar för EU-budgeten.
EnglishThe EU Presidency cannot absolve you from criticism; moreover, you should lead by example in adhering to the fundamental values of the EU.
EU:s ordförandeskap kan inte frikänna dig från kritik. Dessutom borde du vara ett föredöme genom att hålla dig till EU:s grundläggande värderingar.
EnglishNeither the Commission nor the Member States will be able to absolve themselves of responsibility, certainly not by passing the buck from one to the other.
Varken kommissionen eller medlemsstaterna skall kunna dra sig undan sitt ansvar, framför allt inte genom att ömsesidigt hänvisa till respektive annan parts ansvar.
EnglishBut that cannot absolve us from finding common European rules, even if our efforts are denounced as prudish, unenlightened or perhaps outmoded.
Det kan emellertid inte avhålla oss från att hitta gemensamma europeiska regler. Inte ens när våra ansträngningar misskrediteras och uppfattas som pryda, insnöade eller t.o.m. gammalmodiga.

Synonymer (engelska) till "absolved":

absolved